Maa­rit Kaut­to

Ko­ti­hoi­don alal­la riit­tää töi­tä. Ala tar­jo­aa hy­vin laa­jan työs­ken­te­ly­ken­tän ja mo­ni­puo­li­set kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suu­det. ESR-ra­hoit­tei­nen Veto- ja pi­to­voi­maa ko­ti­hoi­toon -han­ke ha­lu­aa tuo­da esil­le ko­ti­hoi­don hy­viä puo­lia ja hou­ku­tel­la nuo­ria ha­keu­tu­maan alal­le.

– Kaik­ki­han me olem­me lu­ke­neet ja kuul­leet ko­ti­hoi­dos­ta ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta. Se ei kui­ten­kaan ole koko to­tuus, vaan työ on mie­le­käs­tä, vaih­te­le­vaa ja pal­kit­se­vaa. Hank­kees­sa ha­lu­am­me ko­ros­taa ko­ti­hoi­to­työn po­si­tii­vis­ta puol­ta ja le­vit­tää tätä asen­net­ta niin suu­ren ylei­sön, työ­nan­ta­ja­or­ga­ni­saa­ti­oi­den kuin työn­te­ki­jöi­den­kin pa­ris­sa. Tätä kaut­ta ko­ti­hoi­toon voi syn­tyä ve­to­voi­maa ja myös sitä pi­to­voi­maa, hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Min­na Huh­ta­la tii­vis­tää.

Han­ket­ta to­teu­te­taan Sa­ta­kun­nas­sa ja Pir­kan­maal­la. Op­pi­lai­tok­sis­ta mu­ka­na ovat SAMK:n li­säk­si TAMK sekä Sa­ta­e­du ja Sas­ky. Työ­nan­ta­ja­puo­lel­ta osal­lis­tu­vat Po­rin pe­rus­tur­va, jo­hon kuu­lu­vat myös Me­ri­kar­via ja Ul­vi­la sekä Sas­ta­ma­lan, Par­ka­non ja Ikaa­lis­ten ko­ti­hoi­dot.

Ny­ky­päi­vän ko­ti­hoi­don asi­ak­kaat ovat pää­o­sin ikään­ty­nei­tä, mut­ta yhä enem­män asi­a­kas­kun­ta voi ol­la myös nuo­rem­paa, esi­merk­kei­nä muis­ti­sai­raat työ­i­käi­set. Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöi­den on­kin osat­ta­va toi­mia hy­vin eri­lais­ten asi­a­kas­tar­pei­den pa­ris­sa.

– Hank­kees­sa olem­me ke­hit­tä­neet ul­ko­puo­li­sen asi­an­tun­ti­jan kans­sa ura­mal­lin, joka sel­vit­tää, mi­ten ko­ti­hoi­dos­sa voi teh­dä uraa, eri­kois­tua ja ke­hit­tää osaa­mis­taan. Esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa kou­lut­tau­tu­mi­nen lä­hi­hoi­ta­jas­ta ge­ro­no­mik­si (AMK). Ai­na ei kui­ten­kaan tar­vit­se kou­lut­tau­tua eteen­päin tut­kin­to­kou­lu­tuk­sis­sa, vaan työ­teh­tä­vis­sä voi myös eri­kois­tua oman kiin­nos­tuk­sen mu­kaan.

– Työ­nan­ta­jil­ta toi­voi­sin, et­tä työn­te­ki­jän kou­lut­tau­tu­mi­nen ja ural­la ete­ne­mi­nen huo­mi­oi­tai­siin ja tun­nus­tet­tai­siin esi­mer­kik­si palk­kauk­ses­sa. On­han se työ­nan­ta­jan etu, et­tä työn­te­ki­jä pi­tää osaa­mi­sen­sa ajan ta­sal­la ja hank­kii sitä jopa li­sää.

Myös hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gia ke­hit­tyy koko ajan ja tuo mu­ka­naan uu­den­lai­sia eri­kois­tu­mi­sen vaih­to­eh­to­ja.

– Sa­ta­ka­ti-hank­kees­sa ote­taan käyt­töön hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa ikäih­mis­ten ko­to­na asu­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si koko Sa­ta­kun­nas­sa. Tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si osa-ai­kai­sen etä­työs­ken­te­lyn ko­ti­hoi­dos­sa heil­le, jot­ka ei­vät enää pys­ty te­ke­mään pe­rus­työ­tä ken­täl­lä.

En­si vuon­na tu­lee pa­kol­li­sek­si THL:n ke­hit­tä­mä RAI-jär­jes­tel­mä, joka on stan­dar­doi­tu tie­don­ke­ruun ja ha­vain­noin­nin vä­li­neis­tö iäk­käi­den pal­ve­lu­jen tai ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen asi­ak­kaan pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­tiin sekä hoi­to-, kun­tou­tus- ja pal­ve­lu­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen.

– Hank­kees­sa olem­me tuot­ta­neet RAI-ar­vi­oin­nin tu­ek­si tar­kis­tus­lis­tan ni­meä kan­ta­van so­vel­luk­sen. Olem­me luo­neet myös men­to­roin­ti­mal­lin ja -op­paan ko­ti­hoi­toon, Min­na Huh­ta­la sel­vit­tää.

Sataedu Ulvilan Kone ja tuotantotekniikan opettaja Atte Pirttijärvi opastaan ammattistartin opiskelijan CNC-särmäyksen saloihin, miten suorasta pellistä saadaan pokattua uusia muotoja.

Sataedu Ulvilan Kone ja tuotantotekniikan opettaja Atte Pirttijärvi opastaan ammattistartin opiskelijan CNC-särmäyksen saloihin, miten suorasta pellistä saadaan pokattua uusia muotoja.

Laura Poikkeus

Mes­suil­la esil­lä mo­ni­puo­lis­ta kou­lu­tus­tar­jon­taa

– Po­rin Yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa voi suo­rit­taa tut­kin­to­ja kaup­pa­tie­teis­sä, yh­teis­kun­ta­tie­teis­sä sekä kult­tuu­rin ja tek­nii­kan aloil­la. Kai­kil­la kou­lu­tu­sa­loil­la voi Po­ris­sa opis­kel­la toh­to­rik­si as­ti ja ris­tii­no­pis­ke­lu mah­dol­lis­taa mo­ni­tie­tei­sen opis­ke­lun. Yli­o­pis­to­kes­kus jär­jes­tää mes­su­jen yh­tey­des­sä mais­te­ri­oh­jel­mien esit­te­ly­ti­lai­suu­den klo 12–13.30 SAMK:n ti­las­sa A101.

– Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­va jär­jes­tää toi­sen as­teen am­ma­til­lis­ta pe­rus-, am­mat­ti- ja eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toon joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta sekä mo­ni­puo­lis­ta täy­den­nys­kou­lu­tus­ta eri aloil­le Sa­ta­kun­nas­sa ja Vak­ka-Suo­mes­sa. Mes­suil­la ky­sy­myk­siin ovat vas­taa­mas­sa muun mu­as­sa opin­to-oh­jaa­ja ja pal­ve­lu­neu­vo­ja.

– Sa­ta­e­du ker­too mes­suil­la, et­tä jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le luo­daan oma opin­to­pol­ku ja tu­le­va työl­lis­ty­mi­nen ote­taan heti mu­kaan suun­nit­te­lun. Opin­to-oh­jaa­ja­na­kin toi­mi­nut tek­no­lo­gi­an tii­min­ve­tä­jä Pet­ri Tyrk­kö us­koo, et­tä osaa­vat työn­te­ki­jät ja osaa­jia kai­paa­vat työ­pai­kat koh­taa­vat hy­vin toi­sen­sa, kun­han op­pi­lai­tos pi­tää jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua yl­lä työ­e­lä­mä­toi­mi­joi­den kans­sa. "On­pa opis­ke­li­ja­na pe­rus­kou­lun päät­tä­nyt nuo­ri, ai­kui­nen työ­pai­kan vaih­ta­ja tai yh­tei­söön mu­kaan tul­lut maa­han­muut­ta­ja, niin kai­kil­la heil­lä on omat vah­vuu­ten­sa, joi­ta so­pi­vas­ti opis­ke­lus­sa hyö­dyn­tä­mäl­lä löy­tyy se oma ura­pol­ku ja työ­paik­ka ko­ti­seu­dul­ta", hän sa­noo.