Työ­voi­ma­pu­la vai­vaa koko Suo­mea, niin myös Sa­ta­kun­taa.

On­gel­ma pii­naa sekä yri­tyk­siä et­tä jul­kis­ta sek­to­ria. Esi­mer­kik­si so­si­aa­li­a­lan ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sis­ta on maa­kun­nas­sa huu­ta­va pula. Sa­mal­la moni alan työn­te­ki­jä poh­tii va­ka­vas­ti alan vaih­toa, vaik­ka tar­ve te­ki­jöil­le on kas­va­va.

Syyt avau­tu­vat ai­na­kin osit­tain tut­ki­muk­sis­ta, jois­sa on sel­vi­tet­ty so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan am­mat­ti­lais­ten jak­sa­mis­ta. Moni on teh­nyt töi­tä ää­ri­ra­joil­la jo pit­kään ja ko­ro­na-ai­ka on pa­hen­ta­nut ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään.

Am­mat­ti­tai­tois­ten työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­nen on­kin tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een tär­keim­piä teh­tä­viä. Il­man te­ki­jöi­tä ei ni­mit­täin ole pal­ve­lui­ta. Työ­voi­ma­pu­la hei­jas­tuu eit­tä­mät­tä myös laa­tuun ja li­sää ris­kiä niin asi­ak­kai­den kuin työn­te­ki­jöi­den pa­hoin­voin­tiin.

Sa­ta­kun­taan tar­vi­taan li­sää lää­kä­rei­tä, psy­ko­lo­ge­ja, so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­tä ja hoi­ta­jia, muu­ta­mia am­mat­ti­ryh­miä mai­ni­tak­se­ni. Sa­mal­la on pa­nos­tet­ta­va sii­hen, et­tä tääl­lä jo työs­ken­te­le­vät am­mat­ti­lai­set py­sy­vät mo­ti­voi­tu­nei­na ja jak­sa­vat haas­ta­vas­sa työs­sään.

Ti­lan­ne ei rat­kea it­ses­tään, vaan mää­rä­tie­toi­sel­la yh­teis­työl­lä.

Val­ti­on pi­tää var­mis­taa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la on riit­tä­vät re­surs­sit ja li­sät­tä­vä reip­paas­ti ky­seis­ten alo­jen kou­lu­tus­paik­ko­ja. Myös osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuut­ta ul­ko­mail­ta on su­ju­voi­tet­ta­va.

Työ­eh­dois­ta so­pi­mi­nen kuu­luu työ­mark­ki­na­o­sa­puo­lil­le. Niis­sä­kin on var­mas­ti neu­vo­tel­ta­vaa.

Työ­nan­ta­jien vas­tuul­la on huo­leh­tia, et­tä työ­o­lot ja joh­ta­mi­nen ovat kun­nos­sa. Tämä kos­kee myös tu­le­vaa Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta. Hy­väs­tä joh­ta­mi­ses­ta on teh­tä­vä kil­pai­lu­te­ki­jä. Mah­dol­li­suus vai­kut­taa omaan työ­hön li­sää tut­ki­tus­ti hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tia ja työs­sä jak­sa­mis­ta. Jo­kai­sen am­mat­ti­lai­sen on pääs­tä­vä ke­hit­tä­mään omaa työ­ar­ke­aan ja työ­yh­tei­sö­ään.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een on vii­saas­ti hyö­dyn­net­tä­vä myös yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin re­surs­se­ja pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Kun­tien teh­tä­vä puo­les­taan on yh­des­sä yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen kans­sa ra­ken­taa viih­tyi­siä ko­ti­seu­tu­ja, jot­ka hou­kut­te­le­vat ih­mi­siä asu­maan ja te­ke­mään töi­tä Sa­ta­kun­nas­sa.

Työ­voi­ma­pu­laa pi­tää siis rat­koa laa­jal­la rin­ta­mal­la, yh­des­sä toi­mien.

Ee­va Kal­li

kan­sa­ne­dus­ta­ja Suo­men Kes­kus­ta