Eni­ten vi­haa­ma­ni sana on ruuh­ka­vuo­det. Sa­na­kir­jan mu­kaan sana ruuh­ka mer­kit­see lii­al­li­sen lii­ken­teen mää­rän py­säh­ty­mis­tä tai hi­das­tu­mis­ta. Kä­sit­tääk­se­ni ruuh­ka­vuo­sil­la kui­ten­kin vii­ta­taan ajan­jak­soon, jo­hon si­säl­tyy run­saas­ti lap­si­per­he­ar­jen ja työ­e­lä­män ai­heut­ta­mia kii­rei­tä, jot­ka lo­pul­ta vi­lah­ta­vat ohi lii­an no­pe­as­ti.

Jo en­nen omia lap­sia ih­met­te­lin, mik­si ih­mi­set lait­ta­vat it­sen­sä tuo­hon ti­lan­tee­seen. On­han se sel­vää, kun kah­des­sa vuo­des­sa han­ki­taan koi­ran­pen­tu, kol­me las­ta, jot­ka aloit­ta­vat har­ras­tuk­sen­sa jo nel­jän kuu­kau­den iäs­sä, ra­ken­ne­taan oma­ko­ti­ta­lo, jär­jes­te­tään 150 hen­gen häät ja vä­hän opis­kel­laan tai ote­taan toi­nen työ rin­nal­le, et­tä jos­sain koh­taa voi tul­la vä­hän kii­re.

Kol­man­te­na vuon­na on jo avi­oe­ro vi­reil­lä, talo myyn­nis­sä, yri­tys kon­kurs­sis­sa, lap­set lo­pet­ta­vat har­ras­tuk­sen­sa, ei­kä nou­ta­ja­kaan tie­dä oli­si­ko Mus­ti vai Mir­ri.

Ke­nel­lä­pä täs­sä oli­si oi­keus ar­vos­tel­la toi­sen va­lin­to­ja. Mut­ta mik­si kaik­ki pi­tää saa­da nyt ja heti? Jos­kus tun­tuu, et­tä asi­at teh­dään vain sik­si, kos­ka muut­kin te­ke­vät niin tai sta­tuk­sen vuok­si.

Us­kon, et­tä ih­mi­nen oli­si lo­pul­ta tyy­ty­väi­sem­pi vä­hem­pään, ja in­nos­tui­si, kun vie­lä oli­si jo­ta­kin odo­tet­ta­vaa. Moni ei lo­pul­ta vai­ku­ta ko­vin on­nel­li­sel­ta sen kaa­ok­sen kes­kel­lä, kun on saa­vut­ta­nut kai­ken.

Nyt kun olen per­heel­li­nen, olen tie­toi­ses­ti pi­tä­nyt elä­mäm­me väl­jä­nä. Ha­lu­an, et­tä voim­me ol­la per­hee­nä yh­des­sä, il­man kii­reen tun­tua.

Stres­si on tu­ho­a­va voi­ma, jota kan­nat­taa vält­tää. Toi­se­na, jo­kai­nen saa teh­dä asi­oi­ta, jois­ta pi­tää ja saa voi­maa. Oma ai­ka on ai­kui­sil­le­kin tär­ke­ää. Sen ta­kia yk­si tär­keä jär­jes­te­ly etu­kä­teen suun­nit­te­lun li­säk­si on ol­lut toi­mi­va tu­ki­verk­ko. Sil­ti­kin, et­tä mah­dol­li­suu­det su­ku­lais­ten suh­teen oli­vat ra­jal­li­set.

Toi­von, et­tä lap­se­ni muis­taa lap­suu­ten­sa jo­na­kin muu­na kuin ruuh­ka­vuo­si­na.

Pep­pi Kär­ki

Kir­joit­ta­ja on luo­ka­no­pet­ta­ja ja Ins­tag­ram-vai­kut­ta­ja @pit­ka­tos­su­la