San­na Jääs­ke­läi­nen

Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen kävi en­sim­mäi­sen ker­ran Po­ris­sa 1980-lu­vun alus­sa. Hä­nen ys­tä­vän­sä oli saa­nut työ­pai­kan pan­kis­sa ja tyt­tö­ka­ve­rit tu­li­vat po­ru­kal­la ky­lään.

– Heli asui Hal­li­tus­ka­dul­la asun­nos­sa, jos­sa on kul­ma­o­vi ka­dul­le. Par­hai­ten mi­nul­le jäi mie­leen Kal­lo, joka on edel­leen mi­nul­le tär­keä paik­ka. Kä­vim­me myös muis­sa näh­tä­vyyk­sis­sä, ku­ten Ju­se­liuk­sen mau­so­leu­mis­sa, Luuk­ko­nen ker­too.

Hän on ko­toi­sin ny­ky­ään Uu­teen­kau­pun­kiin kuu­lu­vas­ta Py­hä­maas­ta. Siel­tä käy­tiin asi­oil­la Ugis­sa tai jos­kus har­vem­min Rau­mal­la, ei niin­kään Po­ris­sa.

– Olin käy­nyt jos­kus Po­rin len­to­a­se­mal­la, mut­ta He­lin luo­na vie­rail­les­sa­ni tu­tus­tuim­me pa­rem­min kau­pun­kiin.

Ys­tä­vä­tär muut­ti mel­ko pian pois Po­ris­ta, ei­kä Ai­no-Mai­ja to­del­la­kaan sil­loin vie­lä aa­vis­ta­nut, mi­ten tär­keä paik­ka Po­ris­ta hä­nel­le myö­hem­min tu­li­si.

– En iki­nä val­ti­o­tie­det­tä opis­kel­les­sa­ni aja­tel­lut, et­tä ha­lu­an jo­hon­kin tiet­tyyn teh­tä­vään. Tie kau­pun­gin­joh­ta­jak­si oli sat­tu­mien sum­ma.

Tie Sa­ta­kun­taan al­koi Har­ja­val­las­ta, vii­ti­sen vuot­ta en­sim­mäi­sen Po­rin-vie­rai­lun jäl­keen. Nur­mi­jär­vel­lä so­si­aa­li­sih­tee­ri­nä työs­ken­nel­lyt Ai­no-Mai­ja haki Har­ja­val­lan sai­raa­lan apu­lais­ta­lous­pääl­li­kön vi­ran­si­jai­sek­si, mut­ta jäi va­ra­si­jal­le. Sit­ten ta­lous­joh­ta­ja Ant­ti Kos­ki­nen soit­ti, ker­toi et­tä va­lit­tu hen­ki­lö ei voi ot­taa työ­tä vas­taan ja kut­sui Ai­no-Mai­jan käy­mään.

– Läh­din Hel­sin­gis­tä lin­ja-au­tol­la Har­ja­val­taan. Ant­ti Kos­ki­nen ja liit­to­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tau­no Kal­lio is­tui­vat mi­nua vas­taa­not­ta­mas­sa. Oli jän­nit­tä­vää koh­da­ta niin isot pam­put.

Jos ei ol­lut vie­lä tie­toa tu­le­vas­ta työ­u­ras­ta, niin ei myös­kään sii­tä, et­tä tuo ar­vo­val­tai­nen Kos­ki­nen tu­li­si myö­hem­min ole­maan hä­nen puo­li­son­sa.

Työn vas­taa­no­tet­tu­aan nuo­ri Ai­no-Mai­ja muut­ti Har­ja­val­taan vel­jen kyy­dis­sä. Au­ton pen­kil­lä mat­kus­ti muut­to­kas­sin li­säk­si iso ted­dy­nal­le Un­ta­mo. Asun­to oli sai­raa­lan alu­eel­la.

– Aluk­si mi­nul­la ei ol­lut yh­tään ra­haa, en­nen palk­ka­päi­vää pys­tyin os­ta­maan kau­pas­ta pelk­kiä ale-ome­noi­ta. Vä­hi­tel­len han­kin huo­ne­ka­lu­ja.

Har­ja­val­las­sa oli ai­kaa har­ras­taa hi­tai­ta asi­oi­ta.

– Tein esi­mer­kik­si lei­pä­juu­ren ha­pan­kor­puis­ta ja pii­mäs­tä – lei­väs­tä tuli kyl­lä ki­vi­ko­vaa pet­tu­lei­pää. Tein myös ryi­jyn, jota myö­hem­min on­nis­tuin hyö­dyn­tä­mään käy­tän­nön työ­näyt­tee­nä suo­rit­ta­es­sa­ni mart­to­jen tai­to­a­vai­men. Sit­ten otin koi­ran, en­sin si­sa­re­ni koi­ra Nan­cy muut­ti luok­se­ni ja kun hän me­neh­tyi, otin Muri-pen­nun. Kun ta­lut­te­li koi­raa, oli enem­män te­ke­mis­tä.

Vuon­na 1991 Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen siir­tyi Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­riin töi­hin. En­sim­mäi­nen Po­rin-koti si­jait­si osoit­tees­sa Län­si­puis­to 24. Sen jäl­keen koti on ol­lut vuo­rol­laan Val­ta­ka­dul­la, Yy­te­rin ky­läs­sä, Län­si-Po­ris­sa ja nyt taas kes­kus­tas­sa.

– Asuim­me Val­ta­ka­dul­la, kun Ant­ti jäi eläk­keel­le. Kau­pun­gis­sa ei ol­lut tar­peek­si ajan­ku­lua, jota taas iso talo Meri-Po­ris­sa tar­jo­si. Kun se kävi lii­an työ­lääk­si, muu­tim­me oma­ko­ti­ta­loon pie­nem­mäl­lä ton­til­la ja sit­ten kes­kus­taan. Asu­mi­nen on mu­kau­tet­tu olo­suh­tei­siin ja elä­män­vai­hei­siin so­pi­vak­si. Pori tar­jo­aa sii­hen mah­dol­li­suu­den, sil­lä tääl­lä on vaih­to­eh­to­ja maa­seu­dus­ta kau­pun­kiin.

Ai­no-Mai­ja nä­kee myös tu­le­vai­suu­des­sa it­sen­sä po­ri­lai­se­na.

– Eläk­keel­le jään vii­meis­tään vuon­na 2026. On vai­kea ku­vi­tel­la, et­tä muut­tai­sin Po­ris­ta pois. Kiin­to­pis­te tu­lee ole­maan tääl­lä.

Pori sä­väyt­ti Ai­no-Mai­jaa jo tuol­loin en­sim­mäi­sel­lä vie­rai­lul­la.

– Tämä oli sel­väs­ti kau­pun­ki ja me­ren lä­hei­syys on ai­na ol­lut mi­nul­le tär­ke­ää. En­si­vai­ku­tel­ma osoit­tau­tui oi­ke­ak­si.

– Meri on mah­dol­lis­ta­ja. Ran­ni­kol­la asu­ja voi ai­na aja­tel­la, et­tä täs­tä pää­see vaik­ka Ame­rik­kaan. Mat­kai­lul­li­ses­ti Pori voi­si en­tis­tä enem­män hyö­dyn­tää mer­ta, esi­mer­kik­si ka­las­tus­ta voi­si tuot­teis­taa enem­män.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja­na Ai­no-Mai­ja on ol­lut 17 vuo­den ajan.

– Työ on suu­res­sa ku­vas­sa vas­tan­nut odo­tuk­sia. Se ei ole ai­na help­poa, mut­ta rik­kaus on se, et­tä täs­sä työs­sä ei ole kah­ta sa­man­lais­ta päi­vää. Sii­tä on ol­lut suu­ri tuki ural­la­ni, kun puo­li­so on ol­lut sa­mois­sa hom­mis­sa. Ko­din tuki on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää.

– Joka kun­nas­sa on omat haas­teen­sa. Pie­nen kun­nan joh­ta­jan työ on vie­lä haas­ta­vam­paa, mi­nul­la on on­nek­si iso asi­an­tun­ti­ja­ver­kos­to tu­ke­na­ni.

Nyt Ai­no-Mai­ja on mu­ka­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lu­työs­sä.

– Ym­py­rä sul­keu­tuu, tein­hän pit­kään töi­tä sote-hal­lin­nos­sa. Val­mis­te­lu on mie­len­kiin­tois­ta. Kun­ta tu­lee jat­kos­sa ole­maan eri­lai­nen yk­sik­kö, mut­ta kan­sain­vä­li­ses­ti tar­kas­tel­len Suo­mes­sa kun­nal­la on edel­leen iso roo­li.

Ai­ot­ko läh­teä eh­dol­le maa­kun­ta­vaa­lei­hin?

– En aio.

Mitä näy­tät Po­ris­ta vie­rail­le?

– Kes­kus­tan yti­men eli Kivi-Po­rin, me­rel­li­sen Po­rin, Kal­lon ja Re­po­saa­ren ta­ka­ran­nan, Noor­mar­kun ruuk­ki­a­lu­een. Vien vie­raat golf­faa­maan, jos la­jia har­ras­ta­vat.

Mitä po­ri­lais­ta ruo­kaa pi­tää mais­taa?

– Nah­ki­ai­sia tie­tys­ti syys­kau­del­la. Ka­laa kai­kis­sa muo­dois­saan.

Mik­si Pori on ai­nut­laa­tui­nen?

– Meil­lä on kes­kus­tas­sa ai­nut­laa­tuis­ta ark­ki­teh­tuu­ria, Kivi-Po­rin li­säk­si esi­mer­kik­si Kuuk­ka­ri on kuin Pik­ku Pie­ta­rin pi­has­ta. Noor­mar­kun ruuk­kiyh­dys­kun­ta on hie­no.

Mis­sä Pori on Rau­maa pa­rem­pi?

– Olen it­se siel­tä suun­nal­ta ko­toi­sin, tie Py­hä­maas­ta Po­riin kul­kee Rau­man kaut­ta, en­kä näe tar­vet­ta vas­tak­kai­na­set­te­lul­le. Kak­si eri­lais­ta kau­pun­kia, joil­la on omat vah­vuu­det. Sa­ta­kun­nan me­nes­ty­mi­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää, et­tä sekä Pori et­tä Rau­ma voi­vat hy­vin ja et­tä lii­ken­neyh­tey­det ovat kun­nos­sa.