Nina Tör­nudd / STT

Pää­mi­nis­te­ril­le ol­laan va­lit­se­mas­sa oma tur­val­li­suus­po­li­tii­kan neu­vo­nan­ta­ja. Vi­ran pe­rus­ta­mi­nen on par­hail­laan val­mis­teil­la val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­sa. Ase­tus on lau­sun­to­kier­rok­sel­la mi­nis­te­ri­öis­sä, ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­li­as­sa ja puo­lus­tus­voi­mien pää­e­si­kun­nas­sa. Hank­kees­ta ker­toi en­sim­mäi­se­nä Yle.

Vi­ran tar­vet­ta pe­rus­tel­laan Nato-jä­se­nyy­den luo­mal­la uu­del­la ti­lan­teel­la, kun tur­val­li­suus­po­liit­tis­ten asi­oi­den mer­ki­tys kas­vaa myös pää­mi­nis­te­rin ja val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an teh­tä­vis­sä. Sa­mal­la val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­aan pe­rus­tet­tai­siin tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen neu­vo­nan­non yk­sik­kö.

–  Tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen neu­vo­nan­ta­jan teh­tä­vän ja uu­den eril­li­syk­si­kön pe­rus­ta­mi­nen vah­vis­tai­si­vat Nato-jä­se­nyy­den edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an val­miuk­sia avus­taa pää­mi­nis­te­riä tä­män teh­tä­viin kuu­lu­vis­sa tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­sa asi­ois­sa, to­de­taan muis­ti­os­sa.

Ase­tus­luon­nok­ses­sa val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an teh­tä­viin li­sä­tään pää­mi­nis­te­rin avus­ta­mi­nen tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­sa ja Eu­roo­pan hyb­ri­di­kes­kuk­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Neu­vo­nan­ta­ja eh­dit­tä­neen ni­me­tä en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja. Neu­vo­nan­ta­jan vir­ka tu­lee avoi­meen ha­kuun ja rek­ry­toin­nin on mää­rä al­kaa jo en­nen kuin ase­tus tu­li­si voi­maan 1. maa­lis­kuu­ta.