Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Suo­mea Eu­ro­vii­suis­sa edus­ta­va Kää­ri­jä nou­see tä­nään Li­ver­poo­lin vii­su­la­val­le kil­pai­lun en­sim­mäi­ses­sä se­mi­fi­naa­lis­sa.

Il­lan se­mi­fi­naa­lis­sa kil­pai­lee 15 maa­ta, jois­ta fi­naa­liin pää­see ylei­sö­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la kym­me­nen. Ve­don­lyö­jät ovat en­nus­ta­neet kap­pa­leel­la Cha cha cha kil­pai­le­vaa Kää­ri­jää en­sim­mäi­sen se­mi­fi­naa­lin voit­ta­jak­si.

Suo­men ai­kaa kel­lo 22 al­ka­vaa lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta TV1:llä ja Yle Aree­nas­sa sekä kuun­nel­la Ylen ra­di­o­ka­na­vil­ta.

En­sim­mäis­tä se­mi­fi­naa­lia pi­de­tään tänä vuon­na kah­des­ta se­mi­fi­naa­lis­ta kor­ke­a­ta­soi­sem­pa­na, sil­lä sii­nä kil­pai­lee mon­ta ar­tis­tia, joil­le on vei­kat­tu kor­kei­ta si­joi­tuk­sia. La­val­le nou­see tä­nään Kää­ri­jän li­säk­si muun mu­as­sa koko vii­su­jen suu­rin en­nak­ko­suo­sik­ki, Ruot­sin Lo­reen.

Pai­kas­ta fi­naa­liin kil­pai­lee myös moni muu fa­nien suo­sik­ki. Nor­jan Ales­sand­ran Qu­een of Kings nou­si al­ku­vuo­des­ta hi­tik­si Tik­to­kis­sa. Is­ra­e­lin Noa Ki­rel puo­les­taan on ko­ti­maas­saan su­per­täh­ti ja erot­tuu muis­ta tä­män vuo­den ar­tis­teis­ta näyt­tä­väl­lä tans­si­koh­tauk­sel­la.

Kro­a­ti­aa edus­taa ko­ti­maas­saan pro­vo­ka­tii­vi­sis­ta esi­tyk­sis­tä tun­net­tu yh­tye Let 3. So­dan­vas­tai­nen kap­pa­le Mama SC! pilk­kaa dik­taat­to­re­ja, ja sitä sä­es­tää ken­ties koko vii­su­jen eri­koi­sin la­vas­how. Yh­tye on jos­kus esiin­ty­nyt myös alas­ti, mut­ta on jät­tä­nyt vii­su­la­val­la sen­tään kal­sa­rit jal­kaan.

Näyt­tä­viä la­va­e­si­tyk­siä on lu­vas­sa myös Mal­tal­ta ja Ser­bi­al­ta, to­sin kes­ke­nään hy­vin eri­lai­sia: Mal­ta tuo la­val­le pir­te­ää hy­vän­tuu­lis­ta pop­pia, Ser­bia puo­les­taan dra­maat­tis­ta, jopa dys­toop­pis­ta tun­nel­maa.

Se­mi­fi­naa­lien jat­koon pää­si­jät va­li­taan tänä vuon­na pel­käs­tään ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä. Fi­naa­lin lop­pu­tu­los rat­kais­taan ylei­sö­ää­nes­tyk­sen ja am­mat­ti­lais­raa­tien pis­tei­den pe­rus­teel­la.

Tors­tain toi­ses­sa se­mi­fi­naa­lis­sa fi­naa­liin ää­nes­te­tään niin ikään kym­me­nen maa­ta. Se­mi­fi­naa­lien si­joi­tuk­set ker­ro­taan vas­ta lau­an­tain fi­naa­lin jäl­keen.

Suo­raan fi­naa­liin pää­se­vät Eu­ro­vii­su­jen suu­ret ra­hoit­ta­ja­maat Bri­tan­nia, Es­pan­ja, Ita­lia, Rans­ka ja Sak­sa sekä vii­me vuo­den voit­ta­ja Uk­rai­na.

Eu­ro­vii­sut jär­jes­te­tään tänä vuon­na Bri­tan­ni­an Li­ver­poo­lis­sa. Bri­tan­nia isän­nöi vii­su­ja vii­me vuo­den voit­ta­jan Uk­rai­nan puo­les­ta.