Sii­kais­ten kun­ta ha­lu­aa pa­nos­taa las­ten ui­ma­tai­don pa­ran­ta­mi­seen ja tur­val­li­suu­den li­sää­mi­seen.Ta­voit­tee­na on, et­tä ui­ma­tai­to löy­tyy jo­kai­sel­ta kun­nan lap­sel­ta. Ui­mi­nen on osa kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­maa, ja li­säk­si ui­ma­tai­to­ja har­joi­tel­laan 24..–28. ke­sä­kuu­ta Ete­lä­pään ui­ma­ran­nal­la jär­jes­tet­tä­väs­sä jär­viu­i­ma­kou­lus­sa.

Ui­ma­kou­lu käyn­nis­tet­tiin kun­ta­lai­sa­loit­tees­ta, jos­sa toi­vot­tiin las­ten roh­kai­se­mis­ta jär­ves­sä ui­mi­seen. Va­paa-ai­ka­sih­tee­ri Tais­to Salo suh­tau­tui ide­aan myön­tei­ses­ti, ja se käyn­nis­tet­tiin kun­nan pää­tök­sel­lä 2022. Tai­to ui­ma­kou­lun oh­jaa­mi­seen löy­tyi kun­nan hal­lin­to­sih­tee­ri Eve­lii­na Le­vu­lal­ta, joka on oh­jan­nut uin­ti­ryh­miä Kan­kaan­pään ui­ma­reis­sa kym­me­nen vuo­den ajan omien las­ten uin­ti­har­ras­tuk­sen myö­tä. Eve­lii­na oh­jaa vii­kon kes­tä­vän ui­ma­kou­lun oman työn­sä ohel­la ke­sä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la.

Ui­ma­kou­lu on ol­lut suo­sit­tu, ja oman kun­nan las­ten li­säk­si sii­hen on osal­lis­tu­nut lap­sia Kan­kaan­pääs­tä ja Po­ris­ta saak­ka. Eve­lii­na Le­vu­lal­la ja oh­jaa­ji­na toi­mi­vil­la nuo­ril­la on kai­kil­la ta­ka­naan usei­ta ui­ma­lii­ton oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sia ja vuo­sien ko­ke­mus ryh­mien oh­jaa­mi­ses­ta ui­ma­hal­lis­sa. He ovat toi­mi­neet oh­jaa­ji­na myös ai­kai­sem­mis­sa jär­viu­i­ma­kou­luis­sa.

– Jär­ves­sä ui­mi­nen ero­aa ui­ma­hal­lis­sa ui­mi­ses­ta mer­kit­tä­väs­ti. Suo­men jär­vis­sä vesi on usein tum­maa, poh­jaa on vai­kea näh­dä, ja ve­den läm­pö­ti­las­sa on vaih­te­lua. Saat­taa osua kyl­mem­pään vir­tauk­seen, jol­loin suo­nen­ve­to hel­pos­ti yl­lät­tää, Eve­lii­na Le­vu­la muis­tut­taa.

– Sii­kais­ten jär­viu­i­ma­kou­lus­sa ui­ma­tai­to­ja ope­tel­laan kah­des­sa eri ta­so­ryh­mäs­sä. Vä­hän osaa­vat har­joit­te­le­vat Ete­lä­pään kak­sois­lai­tu­rin si­sä­puo­lel­la, kah­den oh­jaa­jan val­von­nas­sa, ve­teen to­tut­tau­tu­mis­ta ja ve­des­sä ete­ne­mis­tä muun mu­as­sa ui­ma­lau­to­jen avul­la. Tek­niik­kaa ope­tel­laan eri­lais­ten pe­lien ja leik­kien avul­la, ja vä­lil­lä läm­mi­tel­lään Ete­lä­pään sau­nas­sa.

Osaa­vat ui­ma­rit har­joit­te­le­vat eri uin­ti­la­jien tek­niik­kaa lai­tu­rin ul­ko­puo­lel­la, jos­sa oh­jaa­jan val­von­nas­sa har­joi­tel­laan niin rin­tau­in­nin, va­paa­uin­nin, sel­kä­uin­nin kuin per­ho­sen tek­niik­kaa, sekä mat­kau­in­tia. Tai­ta­vim­mat har­joit­te­le­vat myös hyp­py­jä.

– Kum­mat­kin ryh­mät har­joit­te­le­vat ta­son­sa mu­kai­ses­ti myös ve­des­tä pe­las­tau­tu­mi­seen ja ve­des­tä pe­las­ta­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta. Vii­kon jäl­keen tut­tua on niin äm­pä­rin heit­to, pe­las­tus­ren­kaal­la ve­tä­mi­nen kuin ve­des­sä vaat­tei­den rii­su­mi­nen­kin, Eve­lii­na ker­too.

Vesi ja ui­mi­nen liit­ty­vät oleel­li­se­na osa­na Sii­kai­siin, sil­lä on­han kun­nan alu­eel­la pe­rä­ti 55 jär­veä. Sii­kai­sis­ta löy­tyy Ete­lä­pään ran­nan li­säk­si usei­ta kau­nii­ta ja huol­let­tu­ja ui­mi­sen mah­dol­lis­ta­via ui­ma­ran­to­ja. Ui­mi­nen on ki­vaa ja ve­teen tot­tu­mi­nen on hyvä aloit­taa jo pie­ne­nä.