HAL­LIN­TO

Kim Huo­vin­lah­ti

toi­mi­tus­joh­ta­ja, pää­toi­mit­ta­ja

0400 010 304

TOI­MI­TUS

San­na Jääs­ke­läi­nen

tuot­ta­ja

044 3772 425

Juk­ka Sil­vast

toi­mit­ta­ja

050 5513 470

Pau­lii­na Vil­pak­ka

toi­mit­ta­ja

044 9017 001

MARK­KI­NOIN­TI

Jani Haan­pää

myyn­ti­joh­ta­ja

045 6778 417

Pir­jo Sal­mi­nen

myyn­ti­pääl­lik­kö

044 0634 452

Isa­bel­le Han­sen

me­di­a­myy­jä

044 901 7338

Ai­ra Ran­ta­nen

me­di­a­myy­jä

050 5769184

SI­VUN­VAL­MIS­TUS

Han­na Haan­pää

Tait­to

044 5631349

SA­TA­KUN­NAN MES­SUT

El­la Oras

Tuo­te­pääl­lik­kö

0400 408263

Lal­li Oy:n yh­ti­ö­ko­kous­kut­su

Lal­li Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yh­ti­ö­ko­kouk­seen, joka pi­de­tään tiis­tai­na 11.4.2023 kel­lo 11:30 Po­rin ra­vi­ra­dan kat­so­mos­sa osoit­tees­sa Ra­vin­tie 1, 28130 Pori.

Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lään yh­ti­ö­jär­jes­tyk­sen 10 §:n mu­kaan var­si­nai­sel­le yh­ti­ö­ko­kouk­sel­le kuu­lu­vat asi­at.

Li­säk­si yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lään hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mi­nen päät­tä­mään omien osak­kei­den hank­ki­mi­ses­ta ja edel­leen luo­vu­tuk­ses­ta sekä osa­ke­an­nis­ta.

Hal­li­tus eh­dot­taa, et­tä yh­ti­ö­ko­kous val­tuut­tai­si hal­li­tuk­sen päät­tä­mään enin­tään 10.000 oman osak­keen hank­ki­mi­ses­ta yh­ti­ön va­paal­la omal­la pää­o­mal­la. Omat osak­keet voi­daan hank­kia muu­toin kuin osak­kee­no­mis­ta­jien omis­ta­mien osak­kei­den mu­kai­ses­sa suh­tees­sa, jos sii­hen on yh­ti­ön kan­nal­ta pai­na­va ta­lou­del­li­nen syy, ku­ten yh­ti­ön pää­o­ma­ra­ken­teen ke­hit­tä­mi­nen, yri­tys­jär­jes­te­ly­jen ra­hoit­ta­mi­nen tai to­teut­ta­mi­nen, yh­ti­ön osa­ke­poh­jais­ten kan­nus­tin- ja si­tout­ta­mi­soh­jel­mien to­teut­ta­mi­nen, tai muu­toin edel­leen luo­vut­ta­mi­nen tai mi­tä­töi­mi­nen. Osak­keet voi­daan hank­kia 9,00-15,00 eu­ron kap­pa­le­hin­nal­la. Hal­li­tus päät­tää muis­ta omien osak­kei­den hank­ki­mi­seen liit­ty­vis­tä sei­kois­ta. Val­tuu­tuk­sen eh­do­te­taan ole­van voi­mas­sa 30.6.2024 saak­ka.

Hal­li­tus eh­dot­taa li­säk­si, et­tä yh­ti­ö­ko­kous val­tuut­tai­si hal­li­tuk­sen päät­tä­mään uu­sien osak­kei­den an­ta­mi­ses­ta ja/tai yh­ti­ön hal­lus­sa ole­vien omien osak­kei­den luo­vut­ta­mi­ses­ta mak­sua vas­taan. An­net­ta­vien uu­sien osak­kei­den ja yh­ti­ön hal­lus­sa ole­vien luo­vu­tet­ta­vien omien osak­kei­den yh­teis­mää­rä voi ol­la enin­tään 10.000 kap­pa­let­ta. Uu­det osak­keet voi­daan an­taa ja yh­ti­ön hal­lus­sa ole­vat omat osak­keet luo­vut­taa osak­kee­no­mis­ta­jien etuo­i­keu­des­ta poi­ke­ten suun­na­tul­la osa­ke­an­nil­la, jos sii­hen on yh­ti­ön kan­nal­ta pai­na­va ta­lou­del­li­nen syy, ku­ten osak­kei­den mah­dol­li­nen käyt­tä­mi­nen yh­ti­ön pää­o­ma­ra­ken­teen ke­hit­tä­mi­sek­si, yri­tys­jär­jes­te­ly­jen ra­hoit­ta­mi­sek­si tai to­teut­ta­mi­sek­si, yh­ti­ön osa­ke­poh­jais­ten kan­nus­tin- ja si­tout­ta­mis­jär­jes­tel­mien to­teut­ta­mi­sek­si. Hal­li­tus päät­tää muis­ta edel­leen luo­vu­tuk­seen ja osa­ke­an­tiin liit­ty­vis­tä sei­kois­ta. Val­tuu­tuk­sen eh­do­te­taan ole­van voi­mas­sa 30.6.2024 saak­ka.

Hal­li­tus on päät­tä­nyt eh­dot­taa yh­ti­ö­ko­kouk­sel­le, et­tä yh­tiö ja­kaa osin­koa 31.12.2022 päät­ty­neel­tä ti­li­kau­del­ta 1,00 eu­roa osak­keel­ta.

Hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­set ovat osak­kee­no­mis­ta­jien näh­tä­vi­nä vii­kon ajan en­nen yh­ti­ö­ko­kous­ta yh­ti­ön kont­to­ris­sa osoit­tees­sa Ra­vin­tie 1, 28130 Pori.

Oi­keus osal­lis­tua yh­ti­ö­ko­kouk­seen on osak­kee­no­mis­ta­jal­la, joka on 28.3.2023 re­kis­te­röi­ty Eu­roc­le­ar Fin­land Oy:n yl­lä­pi­tä­mään yh­ti­ön osa­kas­lu­et­te­loon. Osak­kee­no­mis­ta­ja, jon­ka osak­keet on mer­kit­ty hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sel­le suo­ma­lai­sel­le ar­vo-osuus­ti­lil­leen, on re­kis­te­röi­ty yh­ti­ön osa­kas­lu­et­te­loon.

Hal­lin­ta­re­kis­te­röi­ty­jen osak­kei­den omis­ta­jal­la on oi­keus osal­lis­tua yh­ti­ö­ko­kouk­seen nii­den osak­kei­den no­jal­la, joi­den pe­rus­teel­la hä­nel­lä oli­si oi­keus ol­la mer­kit­ty­nä Eu­roc­le­ar Fin­land Oy:n pi­tä­mään osa­kas­lu­et­te­loon 28.3.2023. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää li­säk­si, et­tä osak­kee­no­mis­ta­ja on näi­den osak­kei­den no­jal­la ti­la­päi­ses­ti mer­kit­ty Eu­roc­le­ar Fin­land Oy:n pi­tä­mään osa­kas­lu­et­te­loon vii­meis­tään 4.4.2023 klo 10:00 men­nes­sä.

Kah­vi­tar­joi­lu

Po­ris­sa 13.3.2023

Lal­li Oy HAL­LI­TUS