Jär­jes­tö­pals­ta on tar­koi­tet­tu kai­kil­le seu­roil­le, jär­jes­töil­le, puo­lu­eil­le ja yh­dis­tyk­sil­le. IL­MOI­TUK­SEN HIN­TA KES­KI­VII­KON SA­TA­KUN­NAN VII­KOS­SA ON 17.50€ / 1-5 ri­viä (150 merk­kiä) tai 27.50€ / 6-10 ri­viä (300 merk­kiä). Hin­ta si­säl­tää ar­von­li­sä­ve­ron.

Jär­jes­tö­pals­ta jul­kais­taan jo­kai­ses­sa Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa ja myös Uu­tis­Rau­mas­sa. Sa­ta­kun­nan Viik­ko ja­e­taan Po­riin, Huit­ti­siin, Ko­ke­mä­el­le, Ul­vi­laan, Nak­ki­laan ja Har­ja­val­taan. Uu­tis­Rau­ma ja­e­taan joka kes­ki­viik­ko Rau­mal­le, Eu­raan ja Eu­ra­jo­el­le. Ja­ke­lu­mää­rä on yh­teen­sä 81.000 sa­ta­kun­ta­lais­ta ta­lout­ta.

Il­moi­tuk­set on jä­tet­tä­vä vii­meis­tään il­mes­ty­mis­tä edel­tä­vä­nä tors­tai­na klo 14 men­nes­sä tu­le­van kes­ki­vii­kon leh­teen.

Kir­joi­ta il­moi­tus­teks­ti ja yh­teys­tie­to­si ri­veil­le. Huom! Vä­li­lyön­nit, pis­teet, pil­kut ym. ovat ai­na yk­si merk­ki. Jätä sa­no­jen vä­liin tyh­jä väli. Muis­ta kir­joit­taa pu­he­lin­nu­me­ro­si var­si­nai­sen il­moi­tus­teks­tin pe­rään. Pi­dä­täm­me oi­keu­den ol­la jul­kai­se­mat­ta hy­vän ta­van vas­tai­sia il­moi­tuk­sia. Voit lä­het­tää il­moi­tus­teks­tin las­ku­tus­tie­toi­neen sekä yh­dis­tyk­sen lo­gon kans­sa myös osoit­teel­la jar­jes­to­pals­ta@sa­ta­kun­nan­viik­ko.fi

Il­moi­tus­teks­ti tu­lee kir­joit­taa saa­te­teks­ti­kent­tään, ei­kä lii­te­tie­dos­to­na.