San­na Jääs­ke­läi­nen

Ky­syim­me mes­su­jen si­sus­tus­kort­te­lis­sa mu­ka­na ole­vil­ta suun­nit­te­li­joil­ta: Mikä on tänä ke­vää­nä si­sus­tuk­seen liit­ty­vä asia, joka on eri­tyi­ses­ti in­nos­ta­nut si­nua? Näin he vas­ta­si­vat:

Su­san­na Vier­to­la, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja: Hie­noa, et­tä elä­män vai­hei­den ker­rok­sel­li­suus saa nä­kyä sekä käy­te­tään enem­män vä­re­jä ja tum­maa puu­ta. Olen in­nois­sa­ni, et­tä ra­ken­nuk­sien tyy­li­suun­taa kun­ni­oi­te­taan yhä enem­män si­sus­tuk­ses­sa. Luon­non­ma­te­ri­aa­lit ovat suo­sik­ke­ja­ni, mut­ta in­nos­tun, kun löy­dän muo­vi­sia tuot­tei­ta teh­ty­nä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta.

Jen­ni Paak­ka­ri, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja: Tä­män 2024 ke­vään in­no­voin­ti­na si­sus­tuk­sen sa­ral­la ol­lut: vä­rien run­sas käyt­tö, per­soo­nal­li­nen ja ”oman” nä­köi­nen si­sus­ta­mi­nen, eri­lai­set muo­dot ja teks­tuu­rit, luon­non­ma­te­ri­aa­lien käyt­tö eri muo­dois­sa sekä va­lol­la si­sus­ta­mi­nen.

Min­na Us­ka­li, pi­ha­suun­nit­te­li­ja, puu­tar­hu­ri: Pi­han vä­ri­maa­il­ma ja tun­nel­ma on siir­ty­mäs­sä myös si­sä­ti­loi­hin. Vi­her­kas­vi­buu­min jat­kok­si luon­to­ai­heet nä­ky­vät nyt en­tis­tä enem­män sei­nä­pin­noil­la.

Ee­va Hau­ta-Heik­ki­lä, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja: En oi­ke­as­taan tie­dä, on­ko tämä ihan pel­käs­tään tä­män ke­vään jut­tu­ja, sil­lä in­nos­tun ai­na vä­reis­tä ää­rim­mäi­sen pal­jon. Mut­ta siis vä­rit ja eri­lai­set pin­nat ovat vie­neet huo­mi­o­ni tänä ke­vää­nä. Ja jo­ten­kin eri­tyi­sen in­nos­tu­nut olen ol­lut vä­ril­li­sis­tä sau­ma­laas­teis­ta. Mi­ten voi­kaan saa­da mie­len­kiin­toi­sia ko­ko­nai­suuk­sia pe­rus val­koi­sel­la laa­tal­la, kun sii­hen yh­dis­tää vaik­ka vi­o­le­tin sau­ma­laas­tin. Ja mikä pa­ras­ta, si­li­ko­ne­ja­kin löy­tyy sa­mois­sa vä­reis­sä!

Pau­la Hel­l­berg, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja ja ais­ties­teet­tö­män si­sus­ta­mi­sen asi­an­tun­ti­ja: Tänä ke­vää­nä­kin mi­nua on si­sus­tuk­sen sa­ral­la in­nos­ta­nut yk­si­löl­li­syys ja hy­vin­voin­ti. Näen tär­ke­äk­si yk­si­löl­lis­ten tar­pei­den ja miel­ty­mys­ten huo­mi­oi­mi­sen eri­lai­sia ti­lo­ja ja ym­pä­ris­tö­jä suun­ni­tel­ta­es­sa.

San­na Suo­ma­lai­nen, si­sus­tu­sar­te­saa­ni, si­sus­tu­sa­lan yrit­tä­jä: Mi­nua in­nos­ta­vat ai­na vä­rit ja tänä ke­vää­nä nii­tä on al­ka­nut nä­ky­mään si­sus­tuk­ses­sa to­del­la pal­jon, mikä ilah­dut­taa ko­vas­ti. Eri­tyi­ses­ti vä­ril­li­set si­sä­ka­tot ovat upei­ta ja olen­kin saa­nut to­teut­taa sel­lai­sen muu­ta­mal­le roh­ke­al­le asi­ak­kaal­le!

Riia Rau­ha­la, si­sus­tu­sark­ki­teh­ti SIO, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja SI: Re­hel­li­nen ja per­soo­nal­li­nen si­sus­ta­mi­nen niin yk­si­tyi­sis­sä kuin yri­tys­ti­lois­sa­kin. Vä­rien ja ma­te­ri­aa­lien käyt­tö, asi­ak­kaat ovat sel­ke­äs­ti tul­leet roh­ke­am­mik­si! Per­soo­nal­li­suus saa nä­kyä ja tun­tua si­sus­tuk­ses­sa. Ai­kaa kes­tä­vä ja näin luon­toa sääs­tä­vä si­sus­tus on kai­kis­sa suun­ni­tel­mis­sa­ni tär­kein läh­tö­koh­ta.

Sari Ek­berg-Tam­mi­nen, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, keit­ti­ö­suun­nit­te­li­ja: Tänä ke­vää­nä tun­tuu, et­tä hie­kan sä­vy­jen rin­nal­le ha­lu­taan jo­tain mui­ta­kin sä­vy­jä sä­väyt­tä­mään. Yh­den vä­rin käyt­tö ti­las­sa saa hel­pos­ti ai­kaan lat­te­an vai­ku­tel­man. Hie­man laa­jem­mal­la vä­ri­pa­le­til­la saa ai­kaan dy­naa­mi­sem­man ti­lan. Va­lit­se­mal­la yh­den pää­vä­rin ja kak­si si­vu­vä­riä var­mis­taa, et­tei huo­nees­ta tule ka­oot­ti­nen. Sel­lai­set läm­pi­mät sä­vyt, ku­ten maus­tei­nen tum­man­rus­kea, vii­nin­pu­nai­nen, ok­ra tai ko­ral­li so­pi­a­vat hie­kan sä­vy­jen kans­sa hie­nos­ti yh­teen ja luo­vat ti­laan läm­pi­män tun­nel­man, joka tun­tuu ylel­li­sel­tä.

Tänä keväänä värit inspiroivat sisustuksessa. Kuva: Pixabay

Tänä keväänä värit inspiroivat sisustuksessa. Kuva: Pixabay

"Hie­man laa­jem­mal­la vä­ri­pa­le­til­la saa ai­kaan dy­naa­mi­sem­man ti­lan."