Ai­van Po­rin kes­kus­tan yti­mes­sä si­jait­see Sa­ta­kun­nan Nä­kö­kes­kus. Yk­si­tyi­nen ja ai­dos­ti pai­kal­li­nen yri­tys, jos­ta saat vai­vat­to­mas­ti sa­mas­ta pai­kas­ta op­ti­kon ja sil­mä­lää­kä­rin pal­ve­lut sekä tar­vit­ta­vat jat­ko­tut­ki­muk­set kat­ta­vas­ti.

Sil­mä­tau­tien eri­kois­lää­kä­ri Han­na-Mari Ko­po­nen on aloit­ta­nut vas­taa­no­ton Nä­kö­kes­kuk­sel­la hel­mi­kuun alus­ta, ja hän on yk­si ta­lon kuu­des­ta eri­kois­lää­kä­ris­tä.

-Työ­ai­ka­ni ja­kau­tuu yk­si­tyis­vas­taa­no­ton ja Sa­ta­sai­raa­lan vä­lil­lä. Hoi­dan laa­ja-alai­ses­ti eri ikäi­siä po­ti­lai­ta lap­sis­ta ikäih­mi­siin. Olen eri­kois­tu­nut eri­tyi­ses­ti uvei­it­ti- ja plas­ti­a­po­ti­lai­den hoi­toon, Ko­po­nen ker­too.

Nä­kö­kes­kuk­ses­sa on hy­vät ja ny­ky­ai­kai­set lait­teet, joil­la pys­ty­tään tut­ki­maan ja seu­raa­maan laa­ja-alai­ses­ti po­ti­laan sil­mien ter­veyt­tä. Tar­vit­ta­es­sa po­ti­laal­le voi­daan teh­dä sa­man ka­ton al­la jat­ko­tut­ki­muk­sia esi­mer­kik­si nä­kö­kent­tä­tut­ki­muk­set ja sil­män­poh­jan ker­ros­ku­vauk­set, sekä toi­men­pi­tei­tä ku­ten jäl­ki­kai­hin hoi­to YAG-la­se­ril­la.

Hanna-Mari Koponen aloitti Näkökeskuksen uutena silmälääkärinä helmikuun alussa.

Hanna-Mari Koponen aloitti Näkökeskuksen uutena silmälääkärinä helmikuun alussa.

Käy­tös­sä Ey­e­Lab-sil­mä­tut­ki­mu­syk­sik­kö

Ny­ky­ai­kai­seen ja laa­duk­kaa­seen sil­mä­di­ag­nos­tiik­kaan ja sai­rauk­sien seu­ran­taan kuu­luu pe­rus­tut­ki­mus­ten li­säk­si eri­lai­sia li­sä­tut­ki­muk­sia. Nä­kö­kes­kuk­ses­sa on käy­tös­sä Ey­e­Lab-sil­mä­tut­ki­mu­syk­sik­kö, jo­hon si­säl­tyy laa­ja tut­ki­mus­va­li­koi­ma muun mu­as­sa nä­kö­kent­tä­tut­ki­muk­set, sil­män­poh­jan laa­ja­kul­ma­ku­vaus Op­to­map sekä OCT-tut­ki­muk­set.

-Esi­mer­kik­si Op­to­map-ku­vauk­ses­ta meil­lä on use­am­man vuo­den ko­ke­mus ja me­ne­tel­män on to­det­tu ole­van avuk­si lää­kä­rin­vas­taa­no­tol­la tar­kem­man sil­män­poh­jan­tut­ki­muk­sen koh­den­ta­mi­ses­sa ja löy­dös­ten do­ku­men­toin­nis­sa, ker­too op­to­met­ris­ti He­le­na Mä­ki­nen.

La­se­ril­la apua

YAG-la­se­ril­la voi­daan suo­rit­taa esi­mer­kik­si jäl­ki­kai­hin pois­to. Hoi­to­na on sa­men­tu­neen kap­se­li­pus­sin avaus la­se­ril­la. Toi­men­pi­de on ki­vu­ton ja ly­hyt­kes­toi­nen, ei­kä sen jäl­keen ole eri­tyi­siä ra­joi­tuk­sia.

Sil­män­pai­ne­tau­tia eli glau­koo­maa voi­daan hoi­taa SLT-toi­men­pi­teel­lä, joka on niin ikään la­se­ril­la teh­tä­vä toi­men­pi­de. Se so­vel­tuu sil­män­pai­ne­tau­din en­si­hoi­dok­si tai sil­mä­tip­po­jen li­sä­nä. Hoi­don ta­voit­tee­na on las­kea sil­män­pai­net­ta ja si­ten es­tää glau­koo­man ete­ne­mis­tä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan hoi­dos­ta on hyö­tyä suu­rel­le osal­le hoi­toa saa­neis­ta. Sil­mä­lää­kä­ri ar­vi­oi, ke­nel­le toi­men­pi­de voi­daan teh­dä.

Pai­kal­li­sen op­tik­ko­liik­keen pal­ve­lut

Osa­na kat­ta­vaa sil­mien ter­vey­den­hoi­toa Nä­kö­kes­kuk­sel­la asi­ak­kai­ta pal­ve­le­vat myös am­mat­ti­tai­toi­set op­ti­kot.

Nä­ön­tut­ki­mus­ten li­säk­si op­ti­koil­ta saa apua esi­mer­kik­si pii­lo­la­si­a­si­ois­sa ja vaik­ka näyt­tö­pää­te­la­sien rää­tä­löin­nis­sä.

-Jos ha­lu­at kar­toit­taa sil­mie­si ti­lan­net­ta, mut­ta epä­röit ke­nen am­mat­ti­lai­sen puo­leen kään­tyä, ota yh­teyt­tä ja oh­jaam­me si­nut oi­ke­aan pal­ve­luun, oh­jeis­taa myy­mä­län­hoi­ta­ja Ma­ria Kes­ki­mä­ki ja jat­kaa:

-Yk­si­tyi­se­nä toi­mi­ja­na me pää­täm­me ke­hys­va­li­koi­mis­tam­me, joka ta­kaa yk­si­löl­li­set mal­lis­tot. Pys­tym­me mu­kau­tu­maan pai­kal­li­seen ma­kuun ja vas­taa­maan asi­ak­kai­den toi­vei­siin no­pe­as­ti ja jous­ta­vas­ti. Yk­si­löl­li­nen ja asi­an­tun­te­va pal­ve­lu on­kin vah­vuu­tem­me.

Tei­tä pal­ve­le­vat