Maam­me en­sim­mäi­sis­tä alu­e­vaa­leis­ta tuli tam­mi­kuus­sa ku­lu­neek­si kak­si vuot­ta ja var­si­nais­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eai­kaa on nyt maa­lis­kuun alus­sa ta­ka­na run­sas vuo­si. En­nen alu­e­vaa­le­ja uu­dis­tus, joka kä­sit­täi­si sote-pal­ve­lu­jen li­säk­si myös pe­las­tus­pal­ve­lut, mark­ki­noi­tiin maam­me his­to­ri­an mer­kit­tä­väm­mäk­si uu­dis­tuk­sek­si. Usei­den vuo­sien ai­ka­na uu­dis­tuk­sel­le oli näh­ty sel­keä tar­ve ja maam­me hal­li­tuk­set vä­ris­tä riip­pu­mat­ta oli­vat yrit­tä­neet lä­hes­tyä sitä omi­ne nä­kö­kul­mi­neen.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den aloit­ta­es­sa edel­li­sen vuo­den alus­sa, tiet­ty­jä haas­tei­ta oli il­mes­ty­nyt mel­koi­nen mää­rä so­te­pe­la-pa­la­pe­lin laa­tik­koon edel­li­sen vuo­den ai­ka­na. En­sim­mäis­tä toi­min­ta­vuot­ta ana­ly­soi­ta­es­sa joka kään­tees­sä esiin nou­see ta­lou­den mer­ki­tys. Sääs­töt ja ali­jää­män kat­ta­mi­nen on ot­ta­nut mel­koi­sen roo­lin uu­dis­tuk­sen kai­kis­sa ku­vi­ois­sa. Sa­no­mat­ta­kin on sel­vää, et­tä ta­lou­del­li­set sei­kat vai­kut­ta­vat joka suh­tees­sa myös kaik­kien eni­ten ih­mi­siä kiin­nos­ta­vaan ai­hee­seen eli pal­ve­lu­ra­ken­tee­seen.

Pal­ve­lu­ra­ken­tee­seen liit­ty­vät suun­ni­tel­mat ja pää­tök­sen­te­ko on nous­sut kes­kus­te­lun kei­hään­kär­jek­si ja eri nä­kö­kul­mat asi­aan liit­ty­en ovat tuo­neet sel­ke­ää vai­keut­ta yh­teis­työ­hön alu­een päät­tä­jien kes­ken. Kai­ken kaik­ki­aan näin mer­kit­tä­vän uu­dis­tuk­sen poh­ja­työ ja ki­vi­ja­lan luo­mi­nen oli­si teh­tä­vä huo­mat­ta­vas­ti pe­rus­teel­li­sem­min ihan val­ti­on­hal­lin­nos­ta läh­tien. Vah­vas­ti roo­lit­ta­van hal­lin­to­sään­nön mer­ki­tys­tä alu­eil­la ei voi lii­kaa ko­ros­taa. Hal­lin­to­sään­nön on oh­jat­ta­va pää­tök­sen­te­koa ei­kä pää­tök­sen­te­on hal­lin­to­sään­töä.

Mat­kan var­rel­la on ot­si­koi­hin use­as­ti nous­sut päät­tä­jien roo­li alu­e­hal­lin­nos­sa. Pal­ve­luis­ta pu­hut­ta­es­sa kun­ta­roo­li on vah­va ja roo­li alu­e­päät­tä­jä­nä hel­pos­ti unoh­tuu. Se on in­hi­mil­lis­tä, var­sin­kin näin en­sim­mäi­sel­lä val­tuus­to­kau­del­la, mut­ta ky­pä­rän­nau­han löy­sää­mi­nen jat­kos­sa on var­mas­ti pai­kal­laan. Tämä an­taa to­del­li­sen mah­dol­li­suu­den uu­dis­tuk­sel­le ja eten­kin uu­sil­le to­teut­ta­mis­mal­leil­le. Nyt pi­tää an­taa edel­leen ai­kaa myös kes­kus­te­lul­le, vaik­ka pää­tök­siä pi­tää­kin pys­tyä te­ke­mään roh­ke­as­ti. Yh­teis­työ­tä tar­vi­taan kai­kil­la rin­ta­mil­la. Sii­tä on help­po pu­hua, mut­ta sitä pi­tää myös ai­dos­ti teh­dä. Jos­sain vai­hees­sa tu­lem­me use­as­ti kuu­le­maan lau­seen, et­tä ”en­nen kaik­ki oli niin hy­vin”. Näin sa­noi mi­nul­le to­del­li­nen joh­ta­van ta­son am­mat­ti­lai­nen, kun pu­huim­me uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä. Osui ja up­po­si. Yk­si uu­dis­tuk­sen on­nis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä on, et­tä an­nam­me sil­le mah­dol­li­suu­den. Yh­des­sä.

Ra­hoi­tuk­seen liit­ty­en uu­dis­tuk­ses­ta ei saa tul­la val­ti­on han­ke, jos­ta val­tio ve­täy­tyy!

Har­ri Leh­to­nen

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja