Nyt käy­tä­vis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa rat­kais­taan jat­kaa­ko Suo­mi vel­kaan­tu­mi­sen tiel­lä vai ha­lu­am­me­ko pe­las­taa hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me. Ant­ti rin­teen hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa näh­ty fläp­pi­tau­lu ‘’Ra­haa on’’ ku­vaa hy­vin kuin­ka hol­tit­to­mas­ti val­ti­on­ta­lout­ta on hoi­det­tu. Uk­rai­nan so­dan ja ko­ro­nan var­jol­la me­no­li­säyk­siä on teh­ty myös koh­tei­siin, jol­la ei ole näi­den krii­sien kans­sa mi­tään te­ke­mis­tä. Krii­sien li­säk­si me­no­ja on li­sät­ty hal­li­tus­kau­del­la 10mrd, jois­ta py­sy­viä me­no­li­säyk­siä on ol­lut noin 2mrd eu­rol­la. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön nä­ky­myk­sen mu­kaan jul­kis­ta ta­lout­ta tu­lee vah­vis­taa noin 9 mil­jar­dil­la eu­rol­la. Voin hy­vin yh­tyä tä­hän nä­ke­myk­seen. On myös huo­mat­ta­va, et­tä jul­ki­nen vel­kam­me suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen on kas­va­nut rä­jäh­dys­mäi­ses­ti suh­tees­sa mui­hin Poh­jois­mai­hin, vaik­ka ko­ro­na ja tur­val­li­suus­ti­lan­ne hei­jas­tuu myös sin­ne.

Jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, kos­ka il­man ta­sa­pai­noa em­me pys­ty huo­leh­ti­maan hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me säi­ly­mi­ses­tä. Tämä kos­ket­taa mei­tä kaik­kia nuo­ris­ta kes­ki-ikäi­siin ja ai­na ikäih­mi­siin as­ti. Suu­rim­man taa­kan ve­las­ta tu­le­vat kan­ta­maan nuo­ret vä­es­tön ikään­ty­es­sä ja pal­ve­lu­tar­veen kas­va­es­sa sa­mal­la kun huol­to­suh­teem­me vää­ris­tyy. Uh­ka­ku­va on to­del­li­nen ja se tar­vit­see tie­dos­taa. On­nek­si ikä­viin ti­lan­tei­siin on myös ole­mas­sa lää­ke. Re­sep­ti on yk­sin­ker­tai­nen, joka vaa­tii me­no­ku­ria, mut­ta en­si­si­jai­ses­ti ta­lous­kas­vua yh­dis­tet­ty­nä sote-uu­dis­tuk­sen kor­jaus­sar­jaan.

Ta­lous­kas­vun tu­ke­mi­sek­si mei­dän tu­lee pi­tää huol­ta suo­ma­lais­ten os­to­voi­mas­ta. Yk­si kei­no tu­kea tätä ta­voi­tet­ta on las­kea an­si­o­tu­lo­ve­ro­tus­ta, jot­ta ih­mi­sil­lä jää enem­män ra­haa ku­lut­ta­mi­seen. Tämä taas nä­kyy po­si­tii­vi­ses­ti yri­tyk­sis­sä kas­va­nee­na ky­syn­tä­nä. Li­säk­si työn vas­taa­not­ta­mis­ta tu­lee muut­taa kan­nus­ta­vam­paan muo­toon. Työn­te­on tu­lee ai­na ol­la kan­nat­ta­vam­paa kun tur­val­la elä­mi­sen. Os­to­voi­maa tu­ke­va­na näen myös ny­kyi­ses­sä kor­ko­ti­lan­tees­sa asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen pa­laut­ta­mi­sen. Täl­lä näen eri­tyi­ses­ti po­si­tii­vi­sen vai­ku­tuk­sen nuo­riin lap­si­per­hei­siin, joil­la en­si­a­sun­to os­tet­tu ja pal­jon me­no­ja.

Yri­tys­ten toi­min­ta-edel­ly­tyk­sien pa­ran­ta­mi­sel­la on suo­ra yh­teys työl­li­syy­teen ja ta­lous­kas­vuun. Työ­mark­ki­noil­le tu­lee tuo­da jous­toa sal­li­mal­la pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen. Jos työn­te­ki­jä ja työ­nan­ta­ja ovat yh­tä miel­tä eh­dois­ta se ei ole yh­teis­kun­nal­ta pois? Yh­tei­sö­ve­ro tu­li­si muut­taa vi­ron mal­liin, jos­sa voit­toa ulos otet­ta­es­sa mak­se­taan vas­ta vero. Täl­lä het­kel­lä se hi­das­taa eri­tyi­ses­ti Pk-yri­tyk­sil­lä kas­vua kun ra­haa tar­vi­si ve­ro­jen mak­sa­mi­sen si­jaan in­ves­toin­tei­hin tai mah­dol­li­ses­ti li­sä­työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen. Yri­tys­ten puo­lel­la meil­lä myös pal­jon tur­haa sään­te­lyä. Tul­kit­sem­me esi­mer­kik­si mo­nia ase­tuk­sia huo­mat­ta­vas­ti mui­ta Poh­jois­mai­ta tiu­kem­min ja luom­me tä­ten it­sel­lem­me jo hait­taa. Mei­dän tu­lee va­paut­taa myös mark­ki­noi­ta kil­pai­lul­le ja pi­tää huol­ta, et­tä myös yri­tyk­set pys­ty­vät kil­pai­le­maan jul­ki­sen puo­len han­kin­nois­sa te­hok­kaam­min. Ta­lous­kas­vun kor­jaa­mi­nen vaa­tii ison jou­kon pie­nem­piä oi­kei­ta rat­kai­sua, jota läh­det­tä­vä tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la mää­rä­tie­toi­ses­ti to­teut­ta­maan.

Mi­ka­el Ropo
Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kok.)
Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pj.