"Minä olen tie, to­tuus ja elä­mä; ei ku­kaan tule Isän tykö muu­toin kuin Mi­nun kaut­ta­ni" (Joh. 14:16).

Hän on "Tie". Ei ku­kaan ih­mi­nen voi tul­la Ju­ma­lan luo muu­ten kuin Jee­suk­sen kaut­ta.

"Ei ole pe­las­tus­ta yh­des­sä­kään toi­ses­sa; sil­lä ei ole tai­vaan al­la muu­ta ni­meä ih­mi­sel­le an­net­tu, jos­sa mei­dän pi­täi­si pe­las­tu­man." (Apt. 4:12)

Raa­ma­tus­sa ei ole mi­tään sel­vem­pää il­moi­tus­ta, kuin tämä. Pe­las­tus­ta ei ole yh­des­sä­kään toi­ses­sa; ei kir­kois­sa, ei hen­ki­lös­sä, ei us­kon­nois­sa – vain Hän voi pe­las­taa si­nut.

"Ku­kaan ei voi vel­je­än­sä lu­nas­taa, ei­kä hä­nes­tä Ju­ma­lal­le so­vi­tus­ta mak­saa, sil­lä hä­nen sie­lun­sa lu­nas­tus on ylen kal­lis ja jää iä­ti suo­rit­ta­mat­ta." (Ps. 49:8–9)

Mah­ta­va ilou­u­ti­nen si­nul­le, joka mie­tit lu­ke­maa­si.

"Mut­ta Ju­ma­la osoit­taa rak­kau­ten­sa mei­tä koh­taan sii­nä, et­tä Kris­tus kun me vie­lä olim­me syn­ti­siä kuo­li mei­dän edes­täm­me." (Room. 5:8)

Raa­mat­tu il­moit­taa: "Tie­tä­en, et­tet­te ole mil­lään ka­to­a­vai­sel­la, et­te ho­pe­al­la, et­te­kä kul­lal­la lu­nas­te­tut tur­has­ta, isil­tä pe­ri­tys­tä va­el­luk­ses­tan­ne, vaan Kris­tuk­sen kal­liil­la ve­rel­lä, niin­kuin vir­heet­tö­män ja tah­raa­mat­to­man ka­rit­san." (1. Piet. 1:18–19)

"Kaik­ki ovat syn­tiä teh­neet ja ovat Ju­ma­lan kirk­kaut­ta vail­la." (Room. 3:23)

Pe­las­tus on lah­ja. "Sil­lä syn­nin palk­ka on kuo­le­ma, mut­ta Ju­ma­lan ar­mo­lah­ja on ian­kaik­ki­nen elä­mä Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa mei­dän Her­ras­sam­me." (Room. 6:23)

Pe­las­tus pi­tää ot­taa vas­taan, se on lah­ja, jota si­nul­le tar­jo­taan.

Älä siir­rä tuon­nem­mak­si, sil­lä et tie­dä, mitä huo­mi­nen tuo tul­les­saan.

"Et­si­kää Her­raa sil­loin, kun Hä­net löy­tää voi­daan, huu­ta­kaa Hän­tä avuk­si, kun Hän läs­nä on." (Jes. 55:6)

Nyt on otol­li­nen ai­ka, kat­so nyt on pe­las­tuk­sen päi­vä. (2. Kor. 6:2)

Joo­na Iso­kor­pi

Evan­ke­lis­ta, Elä­män Elik­sii­ri

Joona Isokorpi

Joona Isokorpi