Huit­tis­lai­sen Se­loy Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Hen­ri Kiu­ru on seu­ran­nut huo­les­tu­nee­na asun­to­tuo­tan­non ja muun ra­ken­ta­mi­sen hyy­ty­mis­tä, mut­ta li­sää, et­tä eri­tyi­ses­ti jul­ki­sen puo­len koh­tei­ta, ku­ten sai­raa­loi­ta, kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja vie­lä ra­ken­ne­taan.

– Meil­lä on mel­kein joka viik­ko joku koh­de työn al­la. Hyvä sen­tään, et­tä se puo­li ve­tää, kun nä­ky­mät muu­ten ovat su­me­at.

Huo­nol­ta näyt­tää: pan­de­mia, sota, ener­gi­an kal­lis­tu­mi­nen, ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien hin­to­jen nou­su, kor­ko­jen nou­su…

– Asun­to­tuo­tan­nos­sa aloi­tuk­set ovat roi­mas­ti pu­to­a­mas­sa, en­si tal­ves­ta tu­lee vai­kea. Kun ra­ken­nus­liik­keet ovat on­gel­mis­sa, kur­juus va­luu alas­päin.

En­nen Uk­rai­nan so­taa lasi tuli 90-pro­sent­ti­ses­ti Ve­nä­jäl­tä, nyt val­ta­o­sa tuo­daan Kes­ki-Eu­roo­pas­ta, eri­tyi­ses­ti Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta. Hin­ta nou­si, ei­kä vä­hi­ten sen ta­kia, et­tä Eu­roo­pan la­si­teh­taat toi­mi­vat maa­kaa­sul­la.

– Mut­ta ei la­si­ra­ken­ta­mi­nen lopu, ja ko­ti­mai­sil­le te­ki­jöil­le, ku­ten mei­dän avain­lip­pu­tuot­teil­le, on ai­na paik­kan­sa.

Henri Kiuru on varma, että lasirakentaminen ei lopu ja että kotimaisia tekijöitä arvostetaan. Seloy Oy:n avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa.

Henri Kiuru on varma, että lasirakentaminen ei lopu ja että kotimaisia tekijöitä arvostetaan. Seloy Oy:n avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa.

Kuva: Heli Kokko

Lasi tu­lee Huit­ti­siin isois­sa ni­puis­sa ns. jum­bo­le­vyi­nä, joi­den koko on 6 met­riä ker­taa 3,21 met­riä, mikä on stan­dar­di­ko­ko maa­il­mal­la. Lasi lei­ka­taan ja val­mis­te­taan asi­ak­kaan ti­laus­ten mu­kaan. Eris­tys­la­si koo­taan yleen­sä kah­des­ta tai use­am­mas­ta la­si­le­vys­tä.

Se­loy val­mis­taa eri­lai­sia eris­tys­la­se­ja am­mat­ti­käyt­tä­jil­le, ku­ten ik­ku­na­teh­tail­le ja alu­mii­ni­ra­ken­ta­jil­le. Yri­tyk­sen lä­hes 9 000 ne­li­ö­met­rin tuo­tan­to­ti­lois­sa teh­dään nel­jäl­lä la­sin­leik­kuu­lin­jal­la ja kah­del­la ko­koon­pa­no­lin­jal­la muun mu­as­sa ää­nie­ris­tys- ja au­rin­ko­suo­ja­la­se­ja, tur­va- ja suo­ja­la­se­ja ja pa­lon­suo­ja­la­se­ja. Se­lo­yn eri­koi­suus on TPS-eris­tys­la­si, jon­ka läm­pö­mas­sa­lis­ta la­si­le­vy­jen vä­lis­sä te­kee tuot­tees­ta niin laa­duk­kaan, et­tä sil­le voi­daan an­taa 20 vuo­den pöly- ja kos­teus­tii­veys­ta­kuu.

Ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tään ny­ky­ään pal­jon la­si­pin­taa. Ja mi­käs sii­nä. La­sil­la on mo­nia hy­viä omi­nai­suuk­sia, se eris­tää, mut­ta sii­tä nä­kee läpi. Lasi es­tää läm­pöä kar­kaa­mas­ta ulos, mut­ta toi­saal­ta se es­tää lii­an läm­mön tu­lon si­säl­le. Se on hyvä asia, kos­ka jääh­dyt­tä­mi­nen on kal­lis­ta. Iso osa pääs­tö­jen vä­hen­tä­mis­ta­voit­teis­ta saa­tai­siin ai­kaan vaih­ta­mal­la la­sit uu­den­lai­sik­si.

Teemu Ruusela käsittelee kokoonpanolinjalla Seloy Oy:n erikoisuutta, TPS-eristyslasia.

Teemu Ruusela käsittelee kokoonpanolinjalla Seloy Oy:n erikoisuutta, TPS-eristyslasia.

Kuva: Heli Kokko

Se­loy Oy on pe­rus­tet­tu 1985, ja yk­si sen pe­rus­ta­jis­ta, Pek­ka Kiu­ru, toi­mii pit­kään yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Vuo­des­ta 2018 läh­tien toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on työs­ken­nel­lyt Pe­kan poi­ka Hen­ri.

Help­po­ja ei­vät ku­lu­neet vuo­det ole ol­leet. Tie on kul­ke­nut loi­maa­lai­sen yh­teis­työ­kump­pa­nin, ik­ku­nan­val­mis­ta­jan, kon­kurs­sis­ta ko­ro­naan ja Uk­rai­nan so­taan ja sen seu­rauk­siin.

Vie­lä vii­me vuon­na lii­ke­vaih­to kas­voi 23 pro­sent­tia, mut­ta myös hin­to­jen ro­mah­dus söi kan­na­tus­ta, jo­ten tu­los kään­tyi alas­päin. Lii­ke­vaih­to on 9 mil­joo­nan eu­ron luok­kaa, mut­ta Hen­ri Kiu­ru muis­tut­taa, et­tä tär­kein­tä on vii­van al­le jää­vä luku. On­nek­si on ol­lut van­ho­ja pus­ku­rei­ta ja on­nek­si la­si­a­la pi­tää pin­tan­sa.

Pit­kä­ai­kai­set työ­suh­teet osoit­ta­vat, et­tä työ­nan­ta­jaa ar­vos­te­taan, ja Hen­ri Kiu­ru ko­ros­taa työn­te­ki­jöi­den mer­ki­tys­tä yri­tyk­sen voi­ma­va­ra­na. Sil­ti myös lo­mau­tuk­siin on jou­dut­tu tur­vau­tu­maan. Lo­mau­tet­tu­ja on täl­lä het­kel­lä yh­dek­sän, ja koko työn­te­ki­jä­vah­vuus on ne­li­sen­kym­men­tä.

– On täy­ty­nyt teh­dä ki­pei­tä pää­tök­siä, mut­ta jos ei tee vai­kei­ta rat­kai­su­ja, koh­ta ei ke­nel­lä­kään ole töi­tä.

Kiu­run mie­les­tä Huit­ti­nen on hyvä paik­ka yrit­tää ja kes­kus­te­lu­yh­teys kau­pun­kiin päin toi­mii. Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa, ja kau­pun­gis­sa on niin ak­tii­vi­nen yrit­tä­jäyh­dis­tys kuin kaup­pi­a­syh­dis­tys­kin.

Hen­ri Kiu­ru vai­kut­taa myös alan jär­jes­töis­sä. Hän on Suo­men Ta­so­la­siyh­dis­tys ry:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja Sa­ta­kun­nan kaup­pa­ka­ma­rin Huit­tis­ten–Ko­ke­mä­en pai­kal­lis­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja.