Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ja­kaa eri vies­tin­tä­ka­na­vis­saan lä­hes 300 yrit­tä­jä­ta­ri­naa vuo­des­sa. Olen ol­lut mu­ka­na rei­lun vii­den vuo­den ajan, ei­kä mie­lee­ni muis­tu ta­ri­noi­ta, jois­sa ei ta­val­la tai toi­sel­la oli­si nos­tet­tu esiin yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­tä, ja an­net­tu heil­le kii­tos­ta osa­na yri­tyk­sen ta­ri­naa. Yk­si­ny­rit­tä­jät­kin ko­ros­ta­vat toi­min­nas­saan ver­kos­to­jaan ja tuo­vat usein esiin mah­dol­li­suu­den, et­tä jo­nain päi­vä­nä he­kin saat­ta­vat ol­la työ­nan­ta­jia.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa nos­te­taan­kin täl­lä het­kel­lä esiin työ­e­lä­män su­pert­ren­di­nä, ei­kä suot­ta. Osaa­ja­pu­las­ta kär­si­tään lä­hes jo­kai­sel­la toi­mi­a­lal­la. Sik­si jo­kai­sen yri­tyk­sen ja yrit­tä­jän on­kin mie­tit­tä­vä, mi­ten hou­ku­tel­la juu­ri ne so­pi­vat osaa­jat omaan or­ga­ni­saa­ti­oon. Löy­tyy­kö apu brän­däyk­ses­tä, mark­ki­noin­nis­ta tai te­ko­ä­lyl­lä hie­no­jen ko­ru­lau­sei­den kir­jai­le­mi­ses­ta? Var­mas­ti niis­tä­kin, mut­ta sa­mal­la pi­tää va­roa me­ne­mäs­tä ojas­ta al­lik­koon.

Työ­e­lä­män osa­sia ja työn­te­ki­jöil­le tär­kei­tä te­ki­jöi­tä voi­daan pa­ke­toi­da kau­nii­seen pa­ket­tiin silk­ki­nau­hoin, mut­ta jos pa­ke­tin si­säl­tö ei vas­taa to­del­li­suut­ta, on tyh­jään lu­pauk­seen vas­tauk­se­na sy­väl­tä kal­va­va pet­ty­mys. Asia on tie­ten­kin myös kään­tei­nen. Työn­te­ki­jä­mie­li­ku­vas­ta pu­hu­taan mie­les­tä­ni jul­ki­suu­des­sa vä­hem­män. Myös työn­te­ki­jöil­lä on vas­tuu vas­ta­ta sii­hen mie­li­ku­vaan, jon­ka he luo­vat rek­ry­toin­nin yh­tey­des­sä. Upe­aa­kin upe­am­pi an­si­o­lu­et­te­lo tai toi­nen tois­taan nok­ke­lam­mat lau­seet ha­ke­muk­ses­sa ovat asi­oi­ta, joi­hin täy­tyy pys­tyä myös vas­taa­maan.

Tar­vit­sem­me­kin työ­e­lä­mään myös nii­tä, jot­ka tuo­vat ul­ko­puo­lis­ta nä­kö­kul­maa sekä ker­to­vat to­si­a­si­oi­ta sekä työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van tai työn­te­ki­jä­mie­li­ku­van ti­las­ta. On mah­dol­lis­ta, et­tä joku voi lii­oi­tel­la toi­min­taan­sa, osaa­mis­taan ja tai­to­jaan, toi­saal­ta toi­nen ei vält­tä­mät­tä osaa pu­kea po­ten­ti­aa­li­aan sa­noik­si. Sik­si sekä työ­nan­ta­jien et­tä työn­te­ki­jöi­den kan­nat­taa ol­la tun­to­sar­vet herk­ki­nä kuun­te­le­mas­sa pa­lau­tet­ta ym­pä­ril­tään, vaik­ka rek­ry­toin­ti tai työn­ha­ku ei oli­si­kaan ajan­koh­tais­ta. Muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa on ol­ta­va val­mii­na ja vas­tat­ta­va mie­li­ku­viin joka het­ki.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa voi­daan ra­ken­taa mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta kä­sin. Ra­ken­nel­ma voi­daan kui­ten­kin myös ro­mut­taa va­li­tet­ta­van hel­pos­ti. Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan vai­kut­ta­vat te­ki­jät ovat yri­tyk­ses­sä ole­mas­sa, ra­ken­net­tiin sitä tai ei. Ne ovat ne pie­nem­mät ja isom­mat teot, jot­ka nä­ky­vät yri­tyk­sen ar­jes­sa si­säi­ses­ti, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti myös ul­koi­ses­ti. Mie­li­ku­vien ra­ken­ta­mi­ses­sa voi­daan­kin teh­dä temp­pu­ja ja tem­pauk­sia, mut­ta mie­li­ku­va ja to­del­li­suus ra­ken­tu­vat to­del­lis­ten te­ko­jen va­raan. Teot ovat osoi­tus ar­vos­tuk­ses­ta.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa ra­ken­ta­es­sa on hyvä muis­taa se­kin, et­tä vaik­ka it­se rek­ry­toin­nin yh­tey­des­sä pyy­de­tään suo­si­tuk­set ha­ki­jan ai­em­mil­ta ta­hoil­ta, voi­daan ol­la var­mo­ja, et­tä myös työn­ha­ki­ja ot­taa ai­em­paa enem­män ja use­am­mas­ta ka­na­vas­ta sel­vää mah­dol­li­ses­ta tu­le­vas­ta työ­nan­ta­jas­taan. Ko­vas­sa käy­tös­sä ovat sekä Goog­le, so­si­aa­li­nen me­dia, et­tä tänä päi­vä­nä jo var­mas­ti myös ChatGPT. On­kin siis tär­ke­ää muis­taa työ­nan­ta­jab­rän­dis­tä huo­leh­ti­mi­nen ka­na­vas­sa kuin ka­na­vas­sa.

Pu­hu­taan­pa sit­ten täs­sä­kin asi­as­sa ”os­ta­jan tai myy­jän mark­ki­nois­ta” – työ­e­lä­mäs­sä toi­voi­si, et­tä oli­si ai­na tar­jol­la to­tuu­den­mu­kai­sia te­ko­ja te­ke­vän mark­ki­nat, oli kyse sit­ten työn­te­ki­jöis­tä tai työ­nan­ta­jis­ta. Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va on myös yk­si Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien en­si vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa nä­ky­vis­tä te­ki­jöis­tä. Sa­ta­kun­ta on yrit­tä­jyys­maa­kun­ta ja sik­si ha­lu­am­me vah­vis­taa myös tääl­lä yri­tyk­siem­me työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa uu­sien osaa­jien hou­kut­te­le­mi­sek­si Sa­ta­kun­taan.

Täs­sä leh­des­sä jaam­me tä­män vuo­den maa­kun­nal­lis­ten yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen saa­jien ta­ri­noi­ta. Olen näh­nyt hei­dän ta­ri­nan­sa myös vi­de­ol­ta ja voin sa­noa, et­tä täl­lä­kään ker­taa en vält­ty­nyt lii­kut­tu­mi­sel­ta eri­tyi­ses­ti niis­sä koh­dis­sa, jois­sa he ker­toi­vat tär­keis­tä voi­ma­va­rois­taan työn­te­ki­jöis­tään ja ver­kos­tois­taan. Sa­ta­kun­nas­sa on upei­ta yri­tyk­siä, vah­vo­ja työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­via ja myös pal­jon osaa­jia. Näi­den te­ki­jöi­den yh­teis­työl­lä nos­tam­me Sa­ta­kun­taa esiin kiin­nos­ta­va­na ja hou­kut­te­le­va­na, ja eh­kä sa­mal­la se­lä­täm­me myös sen osaa­ja­pu­lan.

Noo­ra Aal­to­nen

Pää­toi­mit­ta­ja, vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät