Vil­le Vää­nä­nen / STT

Ly­hyt kä­ve­ly­mat­ka Möln­da­lis­sa Gö­te­bor­gin ete­lä­puo­lel­la tuo mie­leen lap­suu­des­ta tu­tut Pep­pi Pit­kä­tos­su -elo­ku­vat. Eri­vä­ri­set pui­set oma­ko­ti­ta­lot huo­ku­vat kan­san­ko­din idyl­liä.

Alu­eel­la on myös uu­dem­pia oma­ko­ti­ta­lo­ja ja yh­den niis­tä oven avaa­vat Vil­le ja Nii­na Hie­ta­lah­ti yh­des­sä per­heen koi­ran Lola Svens­so­nin kans­sa. Joh­to­teh­tä­vät Vol­vol­la vei­vät Vil­len töi­den pe­räs­sä Ruot­siin pari vuot­ta sit­ten ja muu per­he, yrit­tä­jä­nä työs­ken­te­le­vä vai­mo Nii­na ja kol­me las­ta, seu­ra­si 1,5 vuot­ta sit­ten pe­räs­sä. Syy muut­toon oli Vil­len mu­kaan en­si­si­jai­ses­ti hä­nen saa­man­sa työ­tar­jous.

– Olin 20 vuot­ta työs­ken­nel­lyt met­sä­te­ol­li­suu­den joh­to­teh­tä­vis­sä. Oli myös kiin­nos­tus pääs­tä uu­teen kult­tuu­riin ja työ­mie­les­sä ko­ko­naan uu­si toi­mi­a­la. Olin Stora En­son pal­ve­luk­ses­sa ja tot­tu­nut työs­ken­te­le­mään ruot­sa­lais­ten kans­sa, Vil­le sa­noo.

Per­heen muut­toa voi hy­vin ku­va­ta ai­vo­vuo­dok­si. Vuo­sien 2010–22 vä­li­se­nä ai­ka­na muut­to­lii­ke Suo­mes­ta pois oli kuu­mim­mil­laan 2016, mut­ta se hii­pui vii­me vuo­si­kym­me­nen lop­pua koh­den. Vuo­den 2022 lu­ku­jen pe­rus­teel­la muut­to­lii­ke Suo­mes­ta ul­ko­mail­le ja Ruot­siin on kään­ty­nyt jäl­leen nou­suun.

– Ai­vo­vuo­dos­ta pu­hu­taan pal­jon, ja en yh­tään ih­met­te­le, jos näh­dään toi­nen muut­to­aal­to Suo­mes­ta Ruot­siin, Vil­le Hie­ta­lah­ti viit­taa 1960–70-lu­ku­jen muut­to­aal­toon.

Mi­hin se pe­rus­tuu?

– Il­mas­to, elin­ta­so, os­to­voi­ma..., Nii­na Hie­ta­lah­ti aloit­taa ja avi­o­mies jat­kaa:

– Suo­men nä­ky­mien heik­kous. Ve­ro­ra­si­tus al­kaa ol­la mo­nel­la tosi ras­kas. Eh­kä se on niin, et­tä hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan ra­ken­teet ovat Ruot­sis­sa pal­jon vah­vem­mat kuin Suo­mes­sa, Vil­le Hie­ta­lah­ti sa­noo ja li­sää:

– Nä­ky­mä Suo­mes­sa on niin heik­ko, et­tä mo­net te­ke­vät joh­to­pää­tök­sen muu­tos­ta. Ne ar­gu­men­tit, jot­ka ovat kan­nat­ta­neet Suo­mes­sa ole­mis­ta, ku­ten hyvä pe­rus­kou­lu­tus, ei­vät jo­ten­kin enää kan­na.

Hän en­nus­taa, et­tä lä­hi­ai­koi­na kes­kus­te­lu tii­vis­tyy, sil­lä Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa on to­tut­tu sa­man­lai­seen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­taan.

– Suo­men ti­lan­ne näyt­tää krii­siy­ty­neen mo­nel­la ta­paa. Mo­net asi­at, joi­hin olem­me tot­tu­neet, al­ka­vat vai­kut­taa sil­tä, et­tei Suo­men ta­lou­den kan­to­ky­ky rii­tä sen yh­teis­kun­ta­ra­ken­teen yl­lä­pi­tä­mi­seen, mi­hin olem­me tot­tu­neet, hän li­sää.

Ruot­sis­sa on myös tar­jol­la ve­ro­e­tu sel­lai­sil­le asi­an­tun­ti­joil­le, joi­ta siel­tä ei löy­dy.

– Heil­lä on oi­keus sii­hen, et­tä nel­jä­so­sa tu­lois­ta tu­lee käy­tän­nös­sä ve­ro­va­paa­na vii­den vuo­den ajan. Tän­ne on sel­lai­nen ra­ken­net­tu ja sii­nä on var­mas­ti mie­tit­ty, et­tä sel­lai­sil­le osaa­jil­le, joi­ta tar­vi­taan ul­ko­mail­ta, täy­tyy ol­la yh­teis­kun­nan tar­jo­a­mat kan­nus­ti­met. Se ta­pah­tuu sit­ten ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti, Vil­le Hie­ta­lah­ti sa­noo.

Ruot­sis­sa ko­ko­nais­ve­ro­as­te ei pal­jon poik­kea Suo­mes­ta, mut­ta täl­lä het­kel­lä Ruot­sis­sa on eu­ro­ja käyt­tä­väl­le suo­ma­lai­sel­le mer­kit­tä­väs­ti hal­vem­paa hei­ken­ty­neen kruu­nun vuok­si.

– Ruu­an ar­von­li­säp­ro­sent­ti on kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä al­hai­sem­pi tääl­lä, mut­ta on ruo­ka myös edul­li­sem­paa, Nii­na Hie­ta­lah­ti ker­too.

Ruot­sis­sa elin­tar­vik­kei­den ar­von­li­sä­ve­rop­ro­sent­ti on täl­lä het­kel­lä 12, kun Suo­mes­sa se on 14.

Nii­na sa­noo, et­tei ha­lu­ai­si hauk­kua tai ar­vos­tel­la Suo­mea, mut­ta mi­ten muu­ten epä­koh­tia pys­tyy tuo­maan esil­le?

– Mi­nul­le on tul­lut mie­leen Suo­mes­ta sel­lai­nen ulos­sul­ke­vuus. Ruot­sis­sa ha­lu­taan ot­taa kaik­ki mu­kaan. Poi­ka aloit­ti tääl­lä lu­ki­on ja aloin sel­vit­tää, et­tä mitä mui­ta vaih­to­eh­to­ja on kuin lu­kio? Ei ole mui­ta. Kaik­ki me­ne­vät lu­ki­oon, mut­ta se voi ol­la au­to­na­sen­ta­ja­lu­kio tai fy­siik­ka­lu­kio. 16-vuo­ti­ai­ta ei ja­o­tel­la ku­ten Suo­mes­sa kär­jis­te­tys­ti fik­sui­hin ja tyh­miin.

Ruot­sis­sa lu­ki­ois­sa ei ole yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia, vaan kol­man­te­na vuon­na teh­dään dip­lo­mi­työ. Kaik­ki val­mis­tu­vat ja ovat mu­ka­na päät­tä­jäi­sis­sä, Nii­na Hie­ta­lah­ti ker­too ja li­sää:

– Per­heil­le tämä on ihan pa­ra­tii­si. Al­le 18-vuo­ti­ai­den lääk­keet ovat il­mai­sia, har­ras­ta­mi­nen on ihan jär­jet­tö­män hal­paa.

Per­heen nuo­rin lap­si soit­taa viu­lua ja pe­laa jal­ka­pal­loa. Soi­to­no­pet­ta­ja käy ker­ran vii­kos­sa kou­lul­la an­ta­mas­sa viu­lu­tun­nin ja li­säk­si on yk­si or­kes­te­ri­tun­ti.

– Tääl­lä on sel­lai­nen sys­tee­mi, kun­nal­li­nen kul­turs­ko­lan, joka jär­jes­tää kaik­kea tai­de­kas­va­tus­ta lap­sil­le. Se mak­saa 1 200 kruu­nua (noin 103 eu­roa) puo­les­sa vuo­des­sa, kun soit­taa kak­si tun­tia vii­kos­sa viu­lua. Hel­sin­gis­sä Kä­py­län mu­siik­ki­o­pis­tos­sa soit­ta­mi­nen mak­saa 400 eu­roa per puo­li vuot­ta. Se on ihan jär­jet­tö­män eri­ar­vois­ta­vaa, et­tä vain hy­vä­tu­lois­ten lap­set voi­vat har­ras­taa mu­siik­kia Suo­mes­sa.

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb ker­toi val­ti­o­vie­rai­lul­laan saa­neen­sa vies­tiä ruot­sin­suo­ma­lai­sil­ta jär­jes­töil­tä, et­tä nyt on tosi coo­lia ol­la suo­ma­lai­nen Ruot­sis­sa.

– Tul­kit­sen Stub­bin sa­no­mis­ta en­nen kaik­kea ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa kup­las­sa. Se ker­too enem­män sii­tä. Sii­nä var­mas­ti suo­ma­lai­set ovat ihan syys­tä­kin cool. Var­maan mei­tä kat­so­taan sii­nä ylös­päin. Vä­hän veik­kaan, et­tä jos olet Suo­mes­sa Puo­lus­tus­voi­mien tai ul­ko­mi­nis­te­ri­ön pal­ve­luk­ses­sa, niin var­mas­ti se on tosi coo­lia. Ar­ki­ses­sa elä­mäs­sä on eri asia, Vil­le Hie­ta­lah­ti sa­noo.

Nii­na Hie­ta­lah­ti tii­vis­tää, et­tä kol­me suo­ma­lais­ta asi­aa on Ruot­sis­sa on nyt cool:

– Suo­men maan­puo­lus­tus­tai­to, Kol­men ka­ve­rin jää­te­lö ja San­na Ma­rin.

Tur­val­li­suus on­kin yk­si asia, joka Ruot­sis­ta nou­see Suo­mes­sa usein esiin. Jen­gi­vä­ki­val­ta ke­rää ot­si­koi­ta Suo­mes­sa, ei­kä Gö­te­borg­kaan ole vält­ty­nyt sil­tä.

– Olem­me tot­ta kai käy­neet kat­so­mas­sa esi­mer­kik­si Bis­kops­går­de­nin lä­hi­ö­tä, jon­ne ei kuu­lem­ma po­lii­si us­kal­la men­nä. Se näyt­tää Van­taal­ta, on vä­hän siis­tim­pi ja siel­lä on hie­nom­mat au­tot, Vil­le Hie­ta­lah­ti sa­noo ja li­sää:

– Jen­gi­ri­kol­li­suus on sel­keä särö täs­sä lin­tu­ko­dos­sa. Se on kaik­kein kuu­min ky­sy­mys tääl­lä.