Nina Tör­nudd / STT

EU:n yh­den­mu­kais­te­tun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin mu­kaan las­ket­tu inf­laa­tio hi­das­tui ke­sä­kuus­sa vuo­si­ta­sol­la 4,1 pro­sent­tiin tou­ko­kuun 5 pro­sen­tis­ta, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Ke­sä­kuun ai­ka­na hin­nat las­ki­vat tou­ko­kuu­hun ver­rat­tu­na 0,1 pro­sent­tia.

Elin­tar­vik­kei­den ja al­ko­ho­lit­to­mien juo­mien hin­nat las­ki­vat tou­ko­kuus­ta 0,2 pro­sent­tia, mut­ta nou­si­vat vuo­si­ta­sol­la 9,5 pro­sent­tia. Lu­vut ovat en­na­kol­li­sia ja täs­men­ty­vät myö­hem­min.

Kun­ta­ra­hoi­tuk­sen pää­e­ko­no­mis­ti Timo Ve­sa­la ar­vi­oi inf­laa­ti­on hi­das­tu­mi­sen ker­to­van Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin (EKP) toi­mien vai­ku­tuk­ses­ta.

– Ra­ha­po­li­tii­kan ki­ris­tyk­set pur­reet meil­lä kes­ki­mää­räis­tä ri­pe­äm­min, Ve­sa­la tviit­ta­si.

Koko eu­ro­a­lu­eel­la inf­laa­tio hi­das­tui ener­gi­an hin­to­jen las­kun myö­tä 5,5 pro­sent­tiin, ker­toi Eu­ros­tat. Tou­ko­kuus­sa eu­ro­mai­den hin­nat nou­si­vat vie­lä 6,1 pro­sen­tin tah­tia. Poh­jainf­laa­tio eli no­pe­as­ti vaih­te­le­vis­ta ruu­an ja ener­gi­an hin­nois­ta puh­dis­tet­tu inf­laa­tio kiih­tyi 5,4 pro­sent­tiin.

OP-ryh­män se­ni­o­ri­mark­ki­na­e­ko­no­mis­ti Jari Hän­ni­käi­nen ar­vi­oi kom­men­tis­saan, et­tä eu­ro­a­lu­een sit­keä poh­jainf­laa­tio pa­kot­taa EKP:n jat­ka­maan ko­ron­nos­to­jaan 0,25 pro­sent­tiyk­si­köl­lä hei­nä­kuus­sa. Vaik­ka inf­laa­tio hi­das­tui, ei se hi­das­tu­nut riit­tä­väs­ti.

– Ko­ko­nai­sinf­laa­tio lauk­kaa jo 24 pe­rät­täis­tä kuu­kaut­ta kes­kus­pan­kin ta­voi­te­ta­son ylä­puo­lel­la. Eko­no­mis­tien kon­sen­sus en­nus­taa inf­laa­ti­on hi­das­tu­van vuo­den vaih­tee­seen men­nes­sä 3 pro­sent­tiin, jo­ten 2 pro­sen­tin ta­voi­te­ta­soa ei ol­la näil­lä nä­ky­min saa­vut­ta­mas­sa tä­män vuo­den ai­ka­na ja kor­ke­an inf­laa­ti­on ai­ka­kau­si on pit­kit­ty­mäs­sä en­ti­ses­tään, Hän­ni­käi­nen sum­ma­si tie­dot­tees­sa.

EKP:n ta­sa­pai­not­te­lua vai­keut­ta­vat suu­ret maa­koh­tai­set erot. Es­pan­jan vuo­si-inf­laa­tio pai­nui ener­gi­an­hin­to­jen ve­tä­mä­nä 1,6 pro­sent­tiin, mut­ta Sak­sas­sa luku kiih­tyi 6,8 pro­sent­tiin, kun vii­me vuo­den jul­ki­sen lii­ken­teen tuen vai­ku­tuk­set pois­tui­vat.

Per­jan­tai­na jul­kais­tun yh­den­mu­kais­te­tun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin inf­laa­ti­o­lu­ke­mat poik­ke­a­vat Ti­las­to­kes­kuk­sen laa­jem­mas­ta ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sis­tä. En­sin mai­ni­tuis­sa ei ole mu­ka­na omis­tu­sa­su­mis­ta, ra­ha­pe­le­jä, ku­lu­tus- ja mui­den luot­to­jen kor­ko­ja, oma­ko­ti­ta­lon pa­lo­va­kuu­tus­ta, ajo­neu­vo­ve­roa ei­kä ka­las­tus- ja met­säs­tys­mak­su­ja. In­dek­si on mää­ri­tel­ty EU:n sään­nöin, ja sen tar­koi­tus on tuot­taa ver­tai­lu­kel­pois­ta tie­toa EU-mai­den ku­lut­ta­ja­hin­to­jen ke­hi­tyk­ses­tä.

Ti­las­to­kes­kus jul­kai­see ke­sä­kuun inf­laa­ti­o­lu­vut oman in­dek­sin­sä mu­kaan las­ket­tui­na hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä. Sen mu­kaan las­ket­tu inf­laa­tio oli tou­ko­kuus­sa 6,8 pro­sent­tia eli sel­väs­ti kor­ke­am­pi kuin yh­den­mu­kais­tet­tu lu­ke­ma.