STT–AFP

Eng­lan­ti kaa­toi jal­ka­pal­lon mies­ten EM-lop­pu­tur­nauk­sen avauk­ses­saan Ser­bi­an lu­ke­min 1–0.

Ot­te­lun ai­no­kai­nen osu­ma syn­tyi jo avaus­puo­lis­kol­la, kun Jude Bel­ling­ham pus­ki pal­lon Ser­bi­an maa­liin 13. pe­li­mi­nuu­til­la.

Ser­bi­an pää­val­men­ta­ja Dra­gan Stoj­ko­vic oli eh­ti­nyt ot­te­lun aat­to­na jo ylis­tää Bel­ling­ha­mia tu­le­vak­si Kul­tai­sen pal­lon saa­jak­si, joka ja­e­taan vuo­sit­tain maa­il­man par­haal­le mies­pe­laa­jal­le.

– Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä jo­kai­ses­sa pe­lis­sä voin vai­kut­taa. Voin päät­tää pe­lin suun­nan, Bel­ling­ham it­se kom­men­toi.

Li­säk­si 20-vuo­ti­as tai­tu­ri ku­vai­li jal­ka­pal­lon pe­laa­mi­sen ole­van hä­nen suo­sik­ki­a­si­an­sa, ei­kä hän omien sa­no­jen­sa mu­kaan koe min­kään­lai­sia pai­nei­ta ken­täl­le as­tel­les­saan.

C-al­ku­loh­kos­sa pe­laa­va Eng­lan­ti on yk­si tur­nauk­sen suu­rim­mis­ta mes­ta­ri­suo­si­keis­ta. Bel­ling­ha­min tai­tu­ruut­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta Eng­lan­nin ei on­nis­tu­nut kui­ten­kaan kol­lek­tii­vi­ses­ti nous­ta sun­nun­tai­na sa­mal­le ta­sol­le esi­mer­kik­si Sak­san ja Es­pan­jan kans­sa, jot­ka ava­si­vat lop­pu­vii­kos­ta omat pe­lin­sä sel­vil­lä voi­toil­la.

Eng­lan­nin pää­val­men­ta­ja Ga­reth South­ga­te ker­toi ole­van­sa tyy­ty­väi­nen isoon osaan pe­lis­tä. South­ga­te kui­ten­kin myön­si, et­tei jouk­ku­een on­nis­tu­nut ot­te­lun toi­sel­la puo­lis­kol­la pi­tää otet­ta ai­van niin hy­vin kuin hän oli­si toi­vo­nut.

– Jou­duim­me kär­si­mään hie­man, mikä on mi­nus­ta erit­täin hy­väk­si meil­le, South­ga­te ku­vai­li ot­te­lun jäl­keen.

Sun­nun­tai­sen koh­taa­mi­sen jäl­keen Stoj­ko­vic ar­vi­oi, et­tei Ser­bia oli­si an­sain­nut tap­pi­o­ta, mut­ta asi­al­le ei voi mi­tään, ja jouk­kue jat­kaa eteen­päin.

Ser­bia pe­laa tors­tai­na Slo­ve­ni­aa ja vii­kon pääs­tä tiis­tai­na Tans­kaa vas­taan. Eng­lan­ti saa puo­les­taan tors­tai­na vas­taan­sa Tans­kan ja en­si vii­kon tiis­tai­na eng­lan­ti­lai­set koh­taa­vat Slo­ve­ni­an.

C-loh­kon ot­te­lut avat­tiin jo ai­em­min sun­nun­tai­na Tans­kan ja Slo­ve­ni­an koh­taa­mi­sel­la, joka päät­tyi 1–1-ta­sa­pe­liin.

Eng­lan­ti joh­taa loh­koa kol­mel­la pis­teel­lä, kun taas Tans­ka ja Slo­ve­nia kuit­ta­si­vat omas­ta mit­te­lös­tään kum­pi­kin pis­teen.