Po­rin kau­pun­ki ja Pe­sä­kar­hut läh­te­vät yh­des­sä ke­hit­tä­mään Po­rin pe­sä­pal­los­ta­di­o­nin ot­te­lu­ta­pah­tu­mainf­raa to­teut­ta­mal­la ken­täl­le ny­ky­ai­kai­sen LED-tau­lun. Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tus teki LED-tau­lun to­teut­ta­mi­ses­ta pe­ri­aa­te­pää­tök­sen, jon­ka edel­ly­tyk­se­nä oli, et­tä myös Pe­sä­kar­hut osal­lis­tuu hank­kee­seen.

– Syys­kui­nen Pe­sä­kar­hu­jen ja Man­sen vä­li­nen fi­naa­li­sar­ja ke­rä­si poik­keuk­sel­li­sen hie­noa nä­ky­vyyt­tä nais­ten ur­hei­lul­le sekä Pe­sä­kar­hu­jen kaut­ta tie­ten­kin myös Po­ril­le. Pe­sä­kar­hu­jen te­ke­mä laa­du­kas työ on no­tee­rat­tu laa­jas­ti myös val­ta­kun­nal­li­ses­sa me­di­as­sa, ei­kä juu­ri ke­nel­le­kään ole epä­sel­vää, mis­tä kau­pun­gis­ta Pe­sä­kar­hut on ko­toi­sin. Seu­ra te­kee val­ta­van tär­ke­ää tasa-ar­vo­työ­tä li­sää­mäl­lä saa­vu­te­tun me­nes­tyk­sen myö­tä nais­ten ur­hei­lun nä­ky­vyyt­tä, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Lau­lai­nen ker­too.

– Kau­pun­gin ja seu­ran li­säk­si mu­kaan pro­jek­tiin on tar­koi­tus saa­da myös Pe­sä­kar­hu­jen yri­tys­kump­pa­nei­ta. Tä­män­kal­tai­nen yh­teis­työ on ny­ky­ai­kai­nen ja jous­ta­va tapa mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si juu­ri olo­suh­tei­den ke­hit­tä­mis­tä, iloit­see kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na.

Pe­sä­kar­hut on seu­ra­na luon­nol­li­ses­ti tyy­ty­väi­nen sii­tä, et­tä se voi tu­le­vai­suu­des­sa ke­hit­tää ot­te­lu­ta­pah­tu­man­sa kat­so­ja­ko­ke­mus­ta ny­ky­ai­kai­sen LED-tau­lun avul­la.

– Pe­sä­kar­hut ja kau­pun­ki ovat jo ai­em­min­kin ke­hit­tä­neet olo­suh­tei­ta yh­des­sä ja tämä so­pii mai­ni­os­ti seu­raa­vak­si as­ke­leek­si. Tu­le­va tau­lu tu­lee vah­vis­ta­maan seu­ran ot­te­lu­ta­pah­tu­man olo­suh­tei­ta ja sen avul­la pys­tym­me jat­kos­sa­kin tuot­ta­maan elä­myk­siä po­ri­lai­sil­le pe­sä­pal­lon ys­tä­vil­le. Ku­ten seu­ran slo­gan­kin sa­noo, ha­lu­am­me tar­jo­ta ylei­söl­le ener­gi­aa ja elä­myk­siä, li­sää Pe­sä­kar­hut ry:n pu­heen­joh­ta­ja Vesa Sai­ne.

Po­rin Pe­sä­kar­hu­jen nais­ten jouk­kue voit­ti pe­sä­pal­lon Suo­men mes­ta­ruu­den syys­kuus­sa 2023. Mes­ta­ruus oli seu­ran his­to­ri­an kol­mas, edel­li­sen ker­ran kau­si päät­tyi po­ri­lais­juh­liin syk­syl­lä 2021.