Päi­vi­tyk­sen myö­tä esi­mer­kik­si sote-am­mat­ti­lais­ten kir­jaus­käy­tän­teet muut­tu­vat. Päi­vi­tyk­sen ja kir­jaus­käy­tän­tö­jen muu­tos­ten vuok­si pyy­däm­me Po­rin pe­rus­tur­van sote-kes­kuk­sis­sa maa­nan­tai­na 28.11. asi­oi­vil­ta kär­si­väl­li­syyt­tä.

Po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män päi­vi­tys mah­dol­lis­taa jat­kos­sa myös alai­käi­sen asi­ak­kaan it­se­näi­sen pää­tös­ky­vyn ar­vi­oin­nin kir­jaa­mi­sen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään. Sote-am­mat­ti­lai­set ar­vi­oi­vat alai­käi­sen asi­ak­kaan it­se­näi­sen pää­tös­ky­vyn vas­taa­no­toil­la ja kir­jaa­vat sen asi­an­mu­kai­ses­ti po­ti­la­sa­si­a­kir­joi­hin ma 28.11. al­ka­en. Li­säk­si po­ti­la­sa­si­a­kir­joi­hin kir­ja­taan pää­tös­ky­kyi­sen alai­käi­sen asi­ak­kaan tah­to tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mi­ses­ta huol­ta­jil­le.

Alai­käi­sen pää­tös­ky­vyn ar­vi­oin­ti ja sen kir­jaa­mi­nen kos­kee ter­vey­den­huol­toa, eri­tyi­ses­ti opis­ke­lu- ja kou­lu­ter­vey­den­huol­toa ja eh­käi­sy­neu­vo­laa, ja se pe­rus­tuu THL:n oh­jei­siin.

THL:n oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­sa tu­lee sel­vit­tää alai­käi­sen lap­sen ja nuo­ren mie­li­pi­de hoi­toon­sa ai­na, kun se hä­nen ikään­sä ja ke­hi­tys­ta­soon­sa suh­teut­ta­en on mah­dol­lis­ta.

Lap­sen ja nuo­ren mie­li­pi­teet, nä­ke­myk­set ja ky­sy­myk­set on huo­mi­oi­ta­va, vaik­ka hän ei voi­si päät­tää hoi­toon­sa liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Jos lap­si tai nuo­ri ei ky­ke­ne päät­tä­mään hoi­dos­taan, hän­tä hoi­de­taan yh­teis­työs­sä huol­ta­jien tai mui­den lail­lis­ten edus­ta­jien kans­sa.

Alai­käi­nen voi päät­tää hoi­dos­taan sil­loin, kun ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­lö ar­vi­oi, et­tä hän ikän­sä ja ke­hi­tys­ta­son­sa pe­rus­teel­la on ky­ke­ne­vä asi­an vaa­ti­maan pää­tök­sen­te­koon.

Pää­tös­ky­vyn ar­vi­oin­nin kir­jaa­mi­sen myö­tä alai­käi­sen pää­tös­ky­vyn ar­vi­oin­ti ja tah­to luo­vut­taa tie­to­ja vai­kut­ta­vat alai­käi­sen tie­to­jen nä­ky­mi­seen huol­ta­jil­le Oma­kan­nas­sa. Tämä ei kos­ke en­nen 28.11.2022 ta­pah­tu­nei­ta asi­oin­te­ja ja tä­ten 10–17-vuo­ti­ai­den van­hat tie­dot ei­vät näy huol­ta­jil­le Oma­kan­nas­sa.

Alai­käi­sen ter­vey­den­huol­lot tie­dot näy­te­tään huol­ta­jil­le Oma­kan­nas­sa, jos alai­käi­nen ei ole ter­vey­den­huol­lon ar­vi­on mu­kaan pää­tös­ky­kyi­nen tai jos pää­tös­ky­kyi­sek­si ar­vi­oi­tu alai­käi­nen sal­lii tie­to­jen­sa luo­vu­tuk­sen huol­ta­jil­le. Tämä kos­kee myös re­sep­ti­tie­to­jen luo­vu­tus­ta ap­tee­kis­sa. Jos sote-am­mat­ti­lai­nen ar­vi­oi yk­sin vas­taa­no­tol­la ole­van alai­käi­sen asi­ak­kaan ky­ke­ne­mät­tö­mäk­si hoi­ta­maan asi­aan­sa, kir­jaa hän mer­kin­nän sii­tä, mi­ten ja ke­neen huol­ta­jaan on asi­as­ta ol­tu yh­tey­des­sä.