Lai­ta­ka­rin osa­kas­kun­ta muun­taa Kal­jaa­si Iha­nan van­han te­lak­ka­hal­lin mo­ni­puo­li­sek­si, mat­kai­lua pal­ve­le­vak­si me­ri­pe­rin­ne­kes­kuk­sek­si, jo­hon tu­lee muun mu­as­sa me­ri­pe­rin­tee­seen liit­ty­vä mu­seo. Mu­se­os­sa avau­tuu näyt­te­ly vie­lä tänä ke­sä­nä ja sen tee­ma­na on Björn ”Nal­le” Ny­ber­gin elä­män­työ – Scyl­la-ve­neet osa­na Unes­con ai­nee­ton­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä. Scyl­la-ve­neet ko­koon­tu­vat Lai­ta­ka­ris­sa 12-13. hei­nä­kuu­ta ja nii­hin voi tu­tus­tua päi­vien ai­ka­na.

Kal­jaa­si Iha­naa ra­ken­net­tiin te­lak­ka­hal­lis­sa 2006–2011. Han­ke­vas­taa­va Han­nu Ky­rö­vaa­ran mu­kaan lai­van tar­peet hal­lil­le ovat vä­hen­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti ja sik­si ra­ken­nuk­sel­le on nyt ha­et­tu mo­ni­puo­li­sem­paa, mat­kai­lua pal­ve­le­vaa käyt­töä.

Van­han te­lak­ka­hal­lin muu­tok­seen ja näyt­te­ly­ti­lan pe­rus­ta­mi­seen osa­kas­kun­ta on saa­nut tu­kea Le­a­der Sa­ta­sil­lal­ta. Hal­lin maa­lat­ti­an ti­lal­le tu­lee be­to­ni­lat­tia ja ra­ken­nuk­sen ul­ko­a­sua so­vi­te­taan mai­se­mal­li­ses­ti pa­rem­min Lai­ta­ka­riin so­pi­vak­si. Ti­laan ra­ken­ne­taan myös uu­si wc.

– Näyt­te­ly- ja mu­se­o­ti­laa yl­lä­pi­tää Eu­ra­jo­en kun­ta. Tila täyt­tää hal­lis­ta noin kol­man­nek­sen. Mui­na toi­mi­joi­na jat­ka­vat edel­leen Sä­pin Seu­dun Pur­jeh­ti­jat, jot­ka käyt­tä­vät hal­lia kou­lu­tus- ja toi­min­ta­ke­kuk­se­naan sekä Kal­jaa­si Iha­na, jon­ka osal­ta tila toi­mii ris­tei­ly­lii­ken­tees­sä tar­vit­ta­vien ma­te­ri­aa­lien tu­ki­koh­ta­na ja vä­li­va­ras­to­na, Ky­tö­vaa­ra sel­vit­tää.

– Kes­kuk­ses­sa on myös läm­min työ­ti­la, jos­sa pie­nem­mät Kal­jaa­si Iha­nan huol­to­toi­men­pi­teet voi­daan teh­dä kau­den ai­ka­na ja tal­vel­la. Eri­lai­sia ta­pah­tu­mia on myös tar­koi­tus jär­jes­tää ja käyt­tää ti­lo­ja mie­his­tön kou­lu­tus­ti­loi­na. Kal­jaa­si Iha­nan va­rus­ta­mo­toi­mis­to jää edel­leen kes­kuk­sen vie­rei­seen Var­vi­tu­paan.

– Me­ri­pe­rin­ne­kes­kuk­seen mah­tuu vie­lä toi­mi­joi­ta eten­kin ke­sä­ai­kaan. Kes­kuk­sen 2. ker­rok­ses­sa on ai­ka­naan toi­mi­nut kah­vio ja sen ala­puo­li­nen toi­mis­to-osa on myös vuok­rat­ta­vis­sa.

– It­se Me­ri­pe­rin­ne­kes­kuk­sen hal­li­o­saan mah­tuu ke­sä­ai­kaan hy­vin eri­lai­sia pie­niä yri­tyk­siä/toi­mi­joi­ta käyt­tä­mään yh­teis­ti­laa. Lai­ta­ka­rin alue voi­si kai­va­ta esi­mer­kik­si uu­sia mat­kai­lu- ja luon­to­ret­kei­ly­toi­mi­joi­ta, jot­ka voi­si­vat vuok­ra­ta vaik­ka­pa ka­ja­kei­ta, ve­nei­tä, pol­ku­pyö­riä ja SUP-lau­to­ja. Kes­kuk­sen tila on myös mah­dol­lis­ta muun­taa eri ta­pah­tu­mien ja ti­lai­suuk­sien pi­to­pai­kak­si, Ky­rö­vaa­ra jat­kaa.

Me­ri­pe­rin­ne­kes­kuk­sen näyt­te­ly­ti­laa var­ten ke­rä­tään ja tal­len­ne­taan me­ri­pe­rin­tee­seen liit­ty­vää esi­neis­töä, teh­dään haas­tat­te­lui­ta, sekä di­gi­toi­daan va­lo­ku­via ja pii­rus­tuk­sia. Me­ri­pe­rin­tee­seen liit­ty­vän ai­neis­ton ke­rää­mi­sel­lä ja haas­tat­te­lu­jen kaut­ta saa­daan säi­ly­tet­tä­vää pe­rin­ne­tie­toa. Tätä pe­rin­ne­tie­toa käy­te­tään myös tut­ki­mu­sai­neis­to­na te­keil­lä ole­vaan väi­tös­kir­jaan, jon­ka ai­hee­na on ”Mi­ten Poh­jan­lah­den ran­nal­la muis­tel­laan me­rel­lis­tä men­nei­syyt­tä?”

Tal­len­ne­tus­ta ai­neis­tos­ta teh­dään vaih­tu­via näyt­te­lyi­tä me­ri­pe­rin­ne­kes­kuk­seen. Näyt­te­lyi­den pää­a­si­al­li­nen esil­lä­o­lo­ai­ka on tou­ko-syys­kuu. En­sim­mäi­nen näyt­te­ly avau­tuu tänä ke­sä­nä, näyt­te­lyn nimi on Björn ”Nal­le” Ny­ber­gin elä­män­työ – Scyl­la-ve­neet osa­na Unes­con ai­nee­ton­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä. Poh­jois­mai­nen li­mi­sau­ma­ve­ne­pe­rin­ne ni­met­tiin Unes­con ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön lu­et­te­loon 2021 vuo­den lo­pus­sa. Tämä tu­kee­kin vah­vas­ti aja­tus­ta eri­tyi­ses­ti lu­vi­a­lais­ten Scyl­la-ve­nei­den tois­tai­sek­si nä­ky­mät­tö­män kult­tuu­ri­pe­rin­nön nä­ky­väk­si te­ke­mi­ses­tä.