Rau­man kau­pun­ki myy Se­mi­naa­rin­mä­en kol­me ra­ken­nus­ta. Kau­pun­ki os­ti vii­me tal­ve­na Suo­men Yli­o­pis­to­kiin­teis­töt Oy:ltä kol­me Se­mi­naa­rin­mä­el­lä si­jait­se­vaa ra­ken­nus­ta osa­na Tu­run yli­o­pis­ton kans­sa teh­tyä so­pi­mus­ta. Kau­pun­gil­la ei ole käyt­töä kiin­teis­töil­le, jo­ten ne on tar­koi­tus myy­dä. Myy­tä­viä kiin­teis­tö­jä ovat hal­lin­to­ra­ken­nus eli en­ti­nen joh­ta­jan asun­to, kä­si­työ­vers­tas Ar­ti­ka sekä Paja.

Hal­lin­to­ra­ken­nus on al­ku­jaan toi­mi­nut se­mi­naa­rin joh­ta­jan asun­to­na. Kiin­teis­tö on val­mis­tu­nut vuon­na 1898. Myös Ar­ti­ka on vuo­del­ta 1898. Alun pe­rin Ar­ti­ka toi­mi se­mi­naa­rin vers­taa­na. Vii­mek­si kiin­teis­tös­sä on ol­lut ku­va­tai­de­o­pe­tuk­sen sekä op­pi­las­jär­jes­tön ti­lo­ja. Paja on ra­ken­net­tu 1800-lu­vun lo­pus­sa, ei­kä sitä ole oleel­li­ses­ti muu­tet­tu. Ra­ken­nus on ol­lut va­ras­to­na.

– Ra­ken­nuk­set on laa­jal­ti suo­jel­tu. Suo­je­lun sekä kes­kei­sen si­jain­nin vuok­si on tär­ke­ää, et­tä nii­den myyn­nin yh­tey­des­sä var­mis­te­taan ra­ken­nus­ten tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­nen, kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Su­san­na Suo­ra­maa sa­noo.

Myyn­tiä suun­ni­tel­laan lop­pu­ke­säl­lä, kun ra­ken­nuk­sis­ta on en­sin saa­tu ke­rät­tyä myyn­tiä tu­ke­vaa ma­te­ri­aa­lia, ku­ten ku­via, pii­rus­tuk­sia sekä kun­toon liit­ty­viä sel­vi­tyk­siä.

Tors­tai­na 15. ke­sä­kuu­ta kel­lo 14.00–17.00 jär­jes­te­tään avoi­mien ovien päi­vä, jol­loin kun­ta­lai­set ja kiin­teis­töis­tä kiin­nos­tu­neet pää­se­vät tu­tus­tu­maan ra­ken­nuk­siin. Avoi­mien ovien päi­vä­nä ra­ken­nuk­siin on mah­dol­lis­ta tu­tus­tua oma­toi­mi­ses­ti.