STT

Suo­men ju­na­lii­ken­ne on tä­nään py­säh­dyk­sis­sä la­kon vuok­si. Rau­ta­tie­a­lan Uni­o­nin ja Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen lii­ton JHL:n vuo­ro­kau­den mit­tai­nen lak­ko kos­kee sekä kau­ko- et­tä lä­hi­lii­ken­net­tä.

Lak­ko al­koi puo­le­nyön ai­kaan. Sun­nun­tain puo­lel­la läh­te­neet yö­ju­nat kul­ke­vat kui­ten­kin nor­maa­lis­ti.

VR:n mu­kaan la­kon ajal­le os­te­tun kau­ko­lii­ken­teen ker­ta­li­pun voi muut­taa ha­lu­tes­saan toi­seen ajan­koh­taan il­man vii­den eu­ron muu­tos­mak­sua. Muu­tos pi­tää teh­dä en­nen ai­ka­tau­lun mu­kais­ta läh­tö­ai­kaa.

VR myös hy­vit­tää sar­ja­lip­pu­jen pai­kan­va­rauk­set asi­ak­kail­le ja pi­den­tää kau­ko- sekä lä­hi­lii­ken­teen kau­si­lip­pu­jen ja sar­ja­lip­pu­jen voi­mas­sa­o­lo­ai­kaa lak­ko­päi­vän ver­ran.

Jos ker­ta­li­pun ajan­koh­taa ei muu­te­ta, VR lu­paa pa­laut­taa la­kon ajal­le os­tet­tu­jen ker­ta­lip­pu­jen hin­nan au­to­maat­ti­ses­ti noin vii­kon ku­lu­es­sa. Il­man kir­jau­tu­mis­ta – esi­mer­kik­si au­to­maa­tis­ta tai R-ki­os­kil­ta – os­tet­tu­jen pa­pe­ri­lip­pu­jen hin­nas­ta pi­tää kui­ten­kin ha­kea kor­vaus­ta osoit­tees­sa www.vr.fi/hae-kor­vaus­ta.

La­kon jäl­jil­tä ju­na­lii­ken­tees­sä saat­taa vie­lä huo­men­na ol­la joi­ta­kin yk­sit­täi­siä muu­tok­sia.

Rau­ta­tie­lak­ko on osa po­liit­tis­ten lak­ko­jen sar­jaa, jol­la am­mat­ti­lii­tot vas­tus­ta­vat hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mia muu­tok­sia työ­e­lä­mään.