Vii­vi Sal­mi­nen, Sai­la Kiut­tu, San­na Ni­ku­la / STT

Bud­jet­ti­neu­vot­te­luis­sa ha­e­taan vie­lä rat­kai­sua lii­ken­tee­seen liit­ty­vis­tä pää­tök­sis­tä, ker­ro­taan hal­li­tus­läh­teis­tä STT:lle. Neu­vot­te­lut ovat hie­man jäl­jes­sä suun­ni­tel­lus­ta ai­ka­tau­lus­ta, ei­vät­kä edus­kun­nas­sa pii­pah­ta­neet neu­vot­te­li­jat osan­neet vie­lä ar­vi­oi­da, saa­daan­ko tiis­tai­na val­mis­ta. Neu­vot­te­luil­le on va­rat­tu ai­kaa tiis­tais­ta kes­ki­viik­koon.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) mu­kaan tar­koi­tus on ar­vi­oi­da, mit­kä kaik­ki lii­ken­ne- ja inf­ra­hank­keet voi­daan saat­taa käyn­tiin en­si vuo­den ai­ka­na ja mi­ten ne ai­ka­tau­lu­te­taan.

– Nämä ei­vät ole var­si­nai­sia kiis­ta­ky­sy­myk­siä, vaan yk­sin­ker­tai­ses­ti tär­kei­tä ja iso­ja asi­oi­ta, jot­ka me rat­kom­me, hän sa­noi aa­mul­la tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Hal­li­tuk­sen on mää­rä käyn­nis­tää lii­ken­ne- ja inf­ra­hank­kei­ta kol­men mil­jar­din edes­tä hal­li­tus­kau­den ai­ka­na.

Bud­jet­ti­rii­hes­sä on tar­koi­tus myös lin­ja­ta, mi­ten maa­kun­ta­len­to­jen kus­tan­nuk­set vas­te­des ja­e­taan. STT:n tie­to­jen mu­kaan hal­li­tus­puo­lu­ei­den vä­li­set neu­vot­te­lut len­nois­ta ovat vie­lä kes­ken.

Alu­ei­den odo­te­taan tiet­tä­väs­ti osal­lis­tu­van kus­tan­nuk­siin val­ti­on ohel­la. Val­tio tu­kee len­to­lii­ken­net­tä vii­den maa­kun­ta­ken­tän ja Hel­sin­ki-Van­taan vä­lil­lä, sil­lä Fin­nair lo­pet­ti ko­ro­nan myö­tä nii­den lii­ken­teen. Hal­li­tu­soh­jel­maan on kir­jat­tu, et­tä val­ti­o­nyh­tiö Fi­na­vi­an ny­ky­muo­toi­nen len­to­a­se­ma­verk­ko säi­ly­te­tään.

Rakennusalan tilanne esillä

Or­po ei suo­raan vas­tan­nut ky­sy­myk­seen sii­tä, mit­kä ovat vai­keim­mat asi­at, mis­tä vie­lä neu­vo­tel­laan. Hän kui­ten­kin nos­ti esil­le lii­ken­ne- ja inf­ra­hank­kei­den li­säk­si ra­ken­nu­sa­lan ti­lan­teen ja sen, mil­lai­nen pa­ket­ti ra­ken­nu­sa­lal­le saa­daan työ­ryh­män eh­do­tuk­sis­ta.

Or­pol­ta ky­syt­tiin myös niin sa­no­tus­ta kol­men kuu­kau­den sään­nös­tä ja sii­tä, ol­laan­ko sii­hen bud­jet­ti­rii­hes­sä kos­ke­mas­sa. Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa hal­li­tus si­too työ­pe­rus­tei­sen oles­ke­lu­lu­van ny­kyis­tä vah­vem­min työ­hön. Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan Suo­mes­ta on pois­tut­ta­va, jos työ­suh­de lop­puu, ei­kä uut­ta työ­tä ole löy­ty­nyt kol­men kuu­kau­den ku­lu­es­sa työ­suh­teen päät­ty­mi­ses­tä.

Huol­ta on kui­ten­kin he­rän­nyt muun mu­as­sa sii­tä, et­tä kan­sain­vä­lis­ten eri­tyi­so­saa­jien rek­ry­toin­tip­ro­ses­sit saat­ta­vat kes­tää. Or­pon mu­kaan asia on mi­nis­te­ri­ryh­män kä­sit­te­lys­sä. Hä­nen mu­kaan­sa sii­hen py­ri­tään löy­tä­mään jär­ke­vä rat­kai­su, et­tä pääs­täi­siin ta­voit­tee­seen, et­tä to­del­li­set osaa­jat pys­ty­vät työl­lis­ty­mään Suo­meen.

– Asia on vie­lä kes­ken, hän sa­noi.

STT:n tie­to­jen mu­kaan kol­men kuu­kau­den sään­nös­tä ei ol­la te­ke­mäs­sä bud­jet­ti­rii­hes­sä rat­kai­sui­ta, mut­ta asi­as­ta kes­kus­tel­laan.

Purra: Uusia säästöjä voidaan tarvita

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ran (ps.) mu­kaan hal­li­tuk­sen on va­rau­dut­ta­va sii­hen, et­tä uu­sia toi­mia voi­daan jou­tua te­ke­mään, jos ha­lu­taan pi­tää kiin­ni hal­li­tuk­sen ali­jää­mä­ta­voit­tees­ta.

Pur­ra sa­noi toi­mit­ta­jil­le bud­jet­ti­rii­hen in­fo­ti­lai­suu­des­sa aa­mul­la, et­tä nii­den ai­ka ei ole kui­ten­kaan nyt al­ka­nees­sa rii­hes­sä.

Hä­nen mu­kaan­sa kaik­kien kei­no­jen on ol­ta­va käy­tös­sä, niin ra­ken­teel­lis­ten toi­mien, me­no­sääs­tö­jen kuin ve­ro­rat­kai­sui­den­kin.

Pur­ran mu­kaan bud­jet­ti­rii­hes­sä val­mis­ta saat­taa tul­la jo tä­nään. Hä­nen mu­kaan­sa myös yöl­lä on neu­vo­tel­tu.

Or­po oli sa­maa miel­tä Pur­ran kans­sa sii­tä, et­tä va­rau­tua pi­tää.

– Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri te­kee tär­ke­ää työ­tä, kun huo­maut­taa sii­tä, et­tä so­peu­tu­mis­ta­voit­tee­seen­kin pi­tää pääs­tä, Or­po sa­noi.

Or­po muis­tut­taa, et­tä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on kir­jauk­set, joi­den mu­kaan so­peut­ta­mi­sen taso on kuu­si mil­jar­dia eu­roa tä­män hal­li­tus­kau­den ai­ka­na.

– Tu­lem­me tie­ten­kin seu­raa­maan sitä. Tar­vit­ta­es­sa ar­vi­oim­me tar­vet­ta li­sä­toi­mil­le.

Hä­nen mu­kaan­sa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön teh­tä­viin kuu­luu miet­tiä eri­lai­sia ske­naa­ri­oi­ta. Hän kui­ten­kin li­sää, et­tä re­for­mit, joil­la ha­e­taan työl­li­syyt­tä ja ta­lous­kas­vua, al­ka­vat vai­kut­taa vas­ta myö­hem­min.

Mui­den hal­li­tus­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jat, RKP:n An­na-Maja Hen­riks­son ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien Sari Es­sa­yah, oli­vat tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa sa­moil­la lin­joil­la Or­pon ja Pur­ran kans­sa.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on laa­ti­nut uu­den en­nus­teen val­ti­on­ta­lou­den ti­lan­tees­ta, mut­ta sitä ei ole vie­lä jul­kis­tet­tu. En­nus­te on kui­ten­kin neu­vot­te­li­joi­den käy­tös­sä.

Valtio käyttää 87 miljardia

Vaik­ka bud­jet­ti­rii­hi al­koi vi­ral­li­ses­ti tä­nään, vir­ka­mie­his­tä ja mi­nis­te­rien eri­tyi­sa­vus­ta­jis­ta koos­tu­va ryh­mä on val­mis­tel­lut sitä jo pari viik­koa.

Kes­kus­te­lu­jen hen­keä on ku­vat­tu hy­väk­si, kos­ka ta­lous­po­li­tiik­ka si­too hal­li­tus­puo­lu­ei­ta eni­ten yh­teen. Li­säk­si pal­jos­ta, ku­ten etuuk­sien leik­kaa­mi­ses­ta, on so­vit­tu jo ke­sä­kuus­sa päät­ty­neis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa.

Val­tio on va­rau­tu­nut käyt­tä­mään en­si vuon­na noin 87 mil­jar­dia eu­roa esi­mer­kik­si kan­sa­lais­ten pal­ve­lui­hin. Täs­tä sum­mas­ta kym­me­ni­sen mil­jar­dia eu­roa ra­hoi­te­taan ot­ta­mal­la li­sää vel­kaa.

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, RKP:n ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien muo­dos­ta­ma hal­li­tus on si­tou­tu­nut vah­vis­ta­maan jul­kis­ta ta­lout­ta ja kään­tä­mään Suo­men vel­kaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen. Hal­li­tus on ar­vi­oi­nut, et­tä tämä tar­koit­taa kuu­den mil­jar­din eu­ron so­peu­tuk­sia jul­ki­seen ta­lou­teen tä­män vaa­li­kau­den ai­ka­na.

Työl­li­syys­toi­mien va­raan on las­ket­tu va­jaat kak­si mil­jar­dia eu­roa. Kes­kei­sim­pä­nä toi­me­na hal­li­tus ai­koo lei­ka­ta työt­tö­myys­tur­vas­ta.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön bud­jet­tieh­do­tuk­sen mu­kaan hal­li­tuk­sen sääs­tö­pää­tök­set pie­nen­täi­si­vät val­ti­on en­si vuo­den me­no­ja 0,7 mil­jar­dia eu­roa. Sen mu­kaan työt­tö­myys­tur­vaan lai­te­taan en­si vuon­na ra­haa 340 mil­joo­naa eu­roa vä­hem­män kuin tänä vuon­na.

En­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen li­säk­si hal­li­tus neu­vot­te­lee bud­jet­ti­rii­hes­sä vuo­sien 2024–2027 jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­mas­ta sekä vuo­den 2023 toi­ses­ta li­sä­ta­lou­sar­vi­os­ta. Bud­jet­ti­rii­hen on mää­rä jat­kua kes­ki­viik­ko­na.