Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Ol­ki­luo­to 3 on kyt­key­ty­nyt ir­ti kan­ta­ver­kos­ta Fing­ri­din kes­ki­viik­ko­na te­ke­män lä­hi­vi­ka­ko­keen seu­rauk­se­na, kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­rid ker­too.

Ta­pauk­ses­ta ker­too myös ydin­voi­ma­yh­tiö Te­ol­li­suu­den Voi­ma (TVO) vies­ti­pal­ve­lu X:ssä. TVO:n mu­kaan Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi kes­ki­viik­ko­na kel­lo 13.35 tur­bii­ni­lai­tok­sel­la lä­hi­vi­ka­ko­keen seu­rauk­se­na.

Ko­e­jär­jes­te­ly oli Fing­ri­din puo­lel­ta on­nis­tu­nut, Fing­rid sa­noo.

Ir­ti­kyt­key­ty­mi­sen syy­tä sel­vi­te­tään par­hail­laan voi­ma­lai­tok­sel­la. TVO ai­koo tie­dot­taa asi­as­ta li­sää.

Fing­ri­din mu­kaan säh­kö­jär­jes­tel­mä toi­mii nor­maa­lis­ti.

Säh­kö­jär­jes­tel­män toi­min­nas­ta vas­taa­va joh­ta­ja Tuo­mas Rau­ha­la Fing­ri­dil­tä ker­too, et­tä toi­vot­tu tes­ti­tu­los oli­si tie­ten­kin ol­lut, et­tä Ol­ki­luo­to 3 oli­si lä­hi­vi­ka­ko­keen ai­ka­na py­sy­nyt kan­ta­ver­kos­sa ja toi­mi­nut ver­kos­sa nor­maa­lis­ti.

– Nyt va­li­tet­ta­vas­ti näin ei käy­nyt, ja luon­nol­li­ses­ti lai­tok­sel­la sel­vi­te­tään, mis­tä tämä ver­kos­ta ir­to­a­mi­nen joh­tui, Rau­ha­la sa­noo STT:lle.

Tippui verkosta iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3 on Suo­men ja poh­jois­mai­sen säh­kö­jär­jes­tel­män suu­rin yk­sit­täi­nen voi­ma­lai­to­syk­sik­kö.

– Koko säh­kö­jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­den kan­nal­ta oli tär­ke­ää var­mis­taa, et­tä voi­ma­lai­tos toi­mii va­kaas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, mu­kaan lu­kien myös ver­kos­sa ta­pah­tu­vat viat. Tä­män vuok­si Fing­rid jär­jes­ti eril­li­sen lä­hi­vi­ka­ko­keen Ol­ki­luo­to 3:n luo­tet­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si, Fing­rid sa­noo tie­dot­tees­sa.

Lä­hi­vi­ka­ko­kees­sa Ol­ki­luo­to 3:n te­ho­ta­soa las­ket­tiin kes­ki­vii­kon vas­tai­se­na yö­nä en­nal­ta suun­ni­tel­lus­ti noin 900 me­ga­wat­tiin. Kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä lai­tos kui­ten­kin kyt­key­tyi äkil­li­ses­ti ir­ti kan­ta­ver­kos­ta.

Katkoksen kesto ei vielä tiedossa

Fing­ri­din Rau­ha­lan mu­kaan Ol­ki­luo­to 3 on toi­mi­nut ko­e­käyt­tö­jen ja vii­me ke­vää­nä al­ka­neen kau­pal­li­sen käy­tön ai­ka­na luo­tet­ta­vas­ti.

– Täl­lä tes­til­lä ha­lut­tiin vie­lä var­men­taa, et­tä lai­tos py­syy ver­kos­sa myös täl­lai­sen hie­man pi­dem­män jän­ni­te­kuo­pan yh­tey­des­sä, Rau­ha­la ker­too.

– Tämä sel­vi­tys, jota lai­tok­sen omis­ta­ja (TVO) te­kee, var­mas­ti tu­lee avaa­maan syyt sii­hen, mik­si lai­tos ir­to­si ver­kos­ta.

Tois­tai­sek­si ei ole tie­dos­sa, mi­ten kau­an Ol­ki­luo­to 3:n tä­män­ker­tai­nen säh­kön­tuo­tan­non kat­kos kes­tää.

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi edel­li­sen ker­ran tois­sa vii­kon sun­nun­tai­na, kun tur­bii­ni­lai­tok­sel­la ol­lut vika py­säyt­ti au­to­maat­ti­ses­ti tuo­tan­non. Tuo­tan­to­kat­kos kes­ti tuol­loin muu­ta­man vuo­ro­kau­den.