OP Län­si-Suo­mi yh­dis­tää Ul­vi­lan kont­to­rin BE­POP:n kont­to­riin 8. syys­kuu­ta al­ka­en. Pank­ki ker­too, et­tä muu­tos ei edel­ly­tä asi­ak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä ei­kä ai­heu­ta hen­ki­lö­vä­hen­nyk­siä.

Yh­dis­ty­mi­sen taus­tal­la on asi­a­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos: en­tis­tä har­vem­mat asi­ak­kaat asi­oi­vat kont­to­ris­sa.

– Ym­mär­räm­me, et­tä kont­to­rin yh­dis­tä­mi­nen ja kas­sa­pal­ve­lui­den su­pis­ta­mi­nen han­ka­loit­taa nii­den asi­ak­kai­dem­me asi­oin­tia, jot­ka ovat pe­rin­tei­ses­ti tot­tu­neet käy­mään kont­to­ris­sa. Ul­vi­lan kont­to­ri on täl­lä het­kel­lä avoin­na yh­den päi­vän vii­kos­sa ja pää­o­sa Ul­vi­lan asi­ak­kais­tam­me käyt­tää neu­vot­te­lu­pal­ve­luis­sa jo nyt BE­POP:n kont­to­ria. Teem­me työ­tä opas­taak­sem­me asi­ak­kai­ta löy­tä­mään so­pi­vat ja hel­pot ta­vat pank­ki­a­si­oi­den­sa hoi­ta­mi­seen myös jat­kos­sa. Asi­ak­kaat, joi­ta muu­tos kos­ket­taa, voi­vat myös soit­taa suo­raan ul­vi­la­lai­sil­le avat­tuun pal­ve­lu­nu­me­roon, niin mie­ti­tään yh­des­sä so­pi­va rat­kai­su, Kiu­ru ker­too.

Ul­vi­lan kont­to­rin yh­dis­tä­mi­nen ei edel­ly­tä asi­ak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä. Esi­mer­kik­si tili- ja lai­na­nu­me­rot säi­ly­vät en­nal­laan. Las­ku­jen mak­sa­mi­nen hoi­tuu jat­kos­sa­kin hel­poi­ten suo­ra­mak­su­na, e-las­ku­na, OP-mo­bii­lis­sa tai mak­su­pal­ve­lun kaut­ta.

Kiu­ru to­te­aa, et­tä OP Län­si-Suo­mi on kaik­ki­aan toi­mi­nut kont­to­ri­ver­kos­ton­sa suh­teen var­sin mal­til­li­ses­ti ver­rat­tu­na pank­ki­ken­tän ylei­seen ke­hi­tyk­seen.

– Meil­lä säi­lyy edel­leen pank­ki­toi­mi­jois­ta laa­jin kont­to­ri­ver­kos­to toi­mi­a­lu­eel­lam­me, hän sa­noo.