Mark­ku Uha­ri / STT

Van­taan kou­lu­am­pu­mi­sen tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Mar­ko Särk­kä ker­too po­lii­sin sel­vit­tä­vän, on­ko muun mu­as­sa kiu­saa­mi­nen vai­kut­ta­nut am­pu­mi­sen taus­tal­la. Ylen mu­kaan 12-vuo­ti­as epäil­ty on jou­tu­nut kou­lu­kiu­sa­tuk­si kou­lus­saan.

Särk­kä ker­too STT:lle, et­tä mah­dol­li­sia kiu­saa­mis­väit­tei­tä ja mui­ta te­koon vai­kut­ta­nei­ta asi­oi­ta sel­vi­te­tään ta­pah­tu­mien taus­to­jen sel­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

– Täs­sä teh­dään kat­ta­va tut­ki­mus sen suh­teen, mit­kä nämä taus­ta­te­ki­jät ja lau­kai­se­vat te­ki­jät täs­sä ta­pauk­ses­sa ovat ol­leet, Särk­kä sa­noi kes­ki­viik­ko­na puo­len­päi­vän jäl­keen.

Hän ei tois­tai­sek­si kom­men­toi tar­kem­min taus­toi­hin liit­ty­viä sel­vi­tyk­siä ve­do­ten tut­kin­nan kes­ke­ne­räi­syy­teen ja sii­hen, et­tä oleel­li­sia kuu­le­mi­sia on hoi­ta­mat­ta.

Po­lii­si on Sär­kän mu­kaan aloit­ta­nut esi­tut­kin­nan sii­tä, mi­ten Van­taan epäil­ty kou­lu­am­pu­ja sai hal­tuun­sa aseen. Särk­kä ker­too, et­tä asi­aa tut­ki­taan alus­ta­vas­ti epäil­ty­nä am­pu­ma-ase­ri­kok­se­na mut­ta ni­mi­ke voi esi­tut­kin­nan yh­tey­des­sä muut­tua myös lie­vem­mäk­si am­pu­ma-ase­rik­ko­muk­sek­si. Aset­ta kos­ke­va tut­kin­ta on hä­nen mu­kaan­sa ir­ral­li­nen osan­sa kou­lu­am­pu­mis­ta kos­ke­vas­sa ko­ko­nai­suu­des­sa.

Yk­si ih­mi­nen kuo­li ja kak­si haa­voit­tui va­ka­vas­ti tiis­tai­na am­pu­mi­ses­sa Vier­to­lan kou­lus­sa Van­taal­la. Am­pu­mi­ses­ta epäil­lään kou­lun op­pi­las­ta, ja uh­rit ovat epäil­lyn ta­voin kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­sia.

Po­lii­si sai hä­ly­tyk­sen Vier­to­lan kou­lun Jo­ki­ran­nan ope­tus­pis­teel­le tiis­tai­na aa­mu­yh­dek­sän jäl­keen. Yk­si uh­reis­ta kuo­li ta­pah­tu­ma­pai­kal­le, ja kak­si muu­ta am­pu­mi­ses­sa haa­voit­tu­nut­ta las­ta toi­mi­tet­tiin sai­raa­la­hoi­toon.

Epäil­ty am­pu­ja otet­tiin kiin­ni hie­man en­nen aa­mu­kym­men­tä Hel­sin­gin Sil­ta­mä­es­sä. Kiin­ni­o­ton yh­tey­des­sä po­jan hal­lus­ta löy­tyi po­lii­sin mu­kaan re­vol­ve­ri­mal­li­nen kä­si­a­se. Ase on po­lii­sin mu­kaan lu­val­li­nen ja lu­van­hal­ti­ja on epäil­lyn am­pu­jan lä­hi­su­ku­lai­nen.

Po­lii­sil­la on Sär­kän mu­kaan kä­si­tys sii­tä, mi­ten ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Jo­ki­ran­nan ope­tus­pis­tees­sä. Am­pu­mi­nen ta­pah­tui kou­lun yk­si­ker­rok­si­ses­sa pa­rak­ki­kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa, mut­ta hän ei tois­tai­sek­si tar­ken­ta­nut sitä, ta­pah­tui­ko kaik­ki luok­ka­huo­nees­sa vai myös käy­tä­väl­lä.

Itä-Uu­den­maan po­lii­si ker­toi ai­em­min kes­ki­viik­ko­na tie­dot­tees­saan, et­tä Van­taan tiis­tai­ses­sa kou­lu­am­pu­mi­ses­sa kuol­lut oli poi­ka. Mo­lem­mat am­pu­mi­ses­sa va­ka­vas­ti haa­voit­tu­neet ovat po­lii­sin mu­kaan tyt­tö­jä. Toi­nen ty­töis­tä on Suo­men kan­sa­lai­nen, kun taas toi­sel­la on Suo­men ja Ko­so­von kak­sois­kan­sa­lai­suus.

Myös am­pu­mi­ses­ta epäil­ty on Suo­men kan­sa­lai­nen. Po­lii­si ker­toi jo tiis­tai­na, et­tä kaik­ki osal­li­set ovat kuu­des­luok­ka­lai­sia.

Po­lii­si ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä Vier­to­lan kou­lun am­pu­mi­ses­ta epäil­ty on kuu­lus­te­lus­sa myön­tä­nyt teon. Tut­kin­nan­joh­ta­ja Särk­kä ker­too, et­tä tois­ta haa­voit­tu­nut­ta on ky­et­ty alus­ta­vas­ti pu­hut­ta­maan.

Kou­lu­am­pu­mi­ses­ta epäil­ty on ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Kim­mo Hy­vä­ri­sen mu­kaan kuu­lus­te­lus­sa avan­nut po­lii­sil­le myös teon mah­dol­lis­ta mo­tii­via. Po­lii­si ei Hy­vä­ri­sen mu­kaan tois­tai­sek­si avaa mah­dol­lis­ta mo­tii­via jul­ki­suu­teen vaan sel­vit­tää sitä yhä. Po­lii­si ker­too jat­ka­van­sa tut­kin­taa kes­ki­viik­ko­na tek­ni­sel­lä tut­kin­nal­la ja ih­mis­ten kuu­le­mi­sel­la.

Po­lii­si huo­maut­taa tie­dot­tees­sa, et­tä kou­lu­am­pu­mi­ses­ta le­vi­ää so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pal­jon eri­lais­ta ja osit­tain vir­heel­lis­tä tie­toa.

Vir­heel­li­sen tie­don le­vit­tä­mi­nen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa voi jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa ol­la ri­kos.

Suo­mes­sa on kes­ki­viik­ko­na su­ru­li­pu­tus kou­lu­am­pu­mi­sen vuok­si.

---

Kor­jat­tu klo 14.53: Pois­tet­tu ju­tun lo­pus­ta po­lii­si­tie­dot­teen si­taat­ti sii­tä, et­tä vir­heel­li­sen tie­don le­vit­tä­mi­nen so­mes­sa on ri­kos.

Li­sät­ty klo 14.53 mai­nin­ta, et­tä vir­heel­li­sen tie­don le­vit­tä­mi­nen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa voi jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa ol­la ri­kos.