Maa­rit Kaut­to

Po­ril­le ja Po­rin Sa­ta­mal­le Suo­men liit­ty­mi­nen Na­toon on mer­kit­tä­vä mah­dol­li­suus ja sii­hen on jo tar­tut­tu. Sa­ta­man toi­mi­tus­joh­ta­ja Vesa Mä­ki­lä ker­too, et­tä uu­den, Puo­lus­tus­voi­mien vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän RoRo-ram­pin ra­ken­ta­mi­nen al­kaa ke­vääl­lä.

– Ram­pin ra­ken­ta­mi­nen on juu­ri nyt tar­jous­pyyn­ti­vai­hees­sa. Ke­vääl­lä aloi­te­taan ja tar­koi­tuk­se­na on saa­da ramp­pi val­miik­si vie­lä syk­syn avo­ve­sien ai­ka­na, Mä­ki­lä sum­maa.

RoRo-alus tar­koit­taa lai­vaa, jo­hon kuor­maus ta­pah­tuu aluk­sen si­vus­ta, pe­räs­tä tai keu­las­ta rul­la­ten, ei­kä sen las­taa­mi­ses­sa tar­vi­ta nos­tu­ria. Ly­hen­nys ro-ro tu­lee eng­lan­nin kie­len sa­nois­ta roll on roll off. RoRo-ramp­pi mah­dol­lis­taa ku­mi­pyö­rä­lii­ken­teen, ku­ten rek­ko­jen, aja­mi­sen lai­vaan ja lai­vas­ta pois.

– RoRo-ramp­pi täyt­tää kaik­ki Puo­lus­tus­voi­mien kan­ta­vuus­vaa­ti­muk­set. On hy­vin­kin to­den­nä­köis­tä, et­tä Puo­lus­tus­voi­mien ka­lus­toa kul­kee ram­pin val­mis­tut­tua Män­ty­luo­don kaut­ta.

– Ramp­pi avaa hy­vät nä­ky­mät myös si­vii­li­puo­len ta­va­ra­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sel­le. Män­ty­luo­don eri­no­mai­set maa­yh­tey­det saa­vat uu­det ulot­tu­vuu­det sekä ku­mi­pyö­rä- et­tä rai­de­lii­ken­teel­le, kun val­ta­tien jat­ke ja kis­kot tuo­vat jo nyt tu­le­van ram­pin ää­rel­le. Nämä ovat iso­ja asi­oi­ta Po­ril­le ja koko Sa­ta­kun­nal­le, Vesa Mä­ki­lä to­te­aa.

RoRo-ram­pin ra­ken­ta­mi­nen kent­ti­neen on use­an mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­ti. Hank­keel­le on ha­et­tu EU-ra­hoi­tus­ta, jos­ta odo­te­taan pää­tös­tä lä­hi­ai­koi­na.

Vuo­si 2023 oli Po­rin Sa­ta­mal­le var­sin haas­ta­va, kun kor­ko­jen nou­su, sota ja maa­il­man ta­lou­des­sa val­lal­la ole­vat muut­kin re­a­li­tee­tit hei­jas­tui­vat sel­väs­ti ta­va­ra­lii­ken­tee­seen. Mä­ki­län mu­kaan tämä ei kui­ten­kaan py­säy­tä in­ves­toin­te­ja tu­le­vai­suu­teen. Vii­me vuo­den ai­ka­na Po­rin Sa­ta­ma sai val­miik­si kak­si suur­ta in­ves­toin­ti­han­ket­ta, eli Män­ty­luo­don puo­lel­la yli 270 met­riä uut­ta lai­tu­ria Kal­lon­lah­den alu­eel­la ja Tah­ko­luo­dos­sa van­han, vuo­del­ta 1959 ol­leen öl­jy­lai­tu­rin täy­del­li­sen uu­del­leen ra­ken­ta­mi­sen ny­ky­ai­kai­sek­si nes­te­bulk-lai­tu­rik­si.

– Myös nämä hank­keet vah­vis­ta­vat Po­rin Sa­ta­man kil­pai­lu­ky­kyä ja ase­maa kes­ke­nään hy­vin­kin eri­lais­ten ta­va­ra­vir­to­jen sa­ta­ma­na, Mä­ki­lä to­te­aa.