Ras­mus Ekst­röm / STT

Val­tio an­taa usei­ta ym­pä­ris­töl­le ja il­mas­tol­le hai­tal­li­sia tu­kia, sel­vi­ää Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ra­por­tis­ta. Hai­tal­li­set tuet ovat esi­mer­kik­si ve­ro­tu­kia sekä suo­ria tu­kia, jot­ka ovat ra­han­siir­to­ja yri­tyk­sil­le ja ko­ti­ta­louk­sil­le.

Kes­kei­sin ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­nen ve­ro­tu­ki on ra­por­tin mu­kaan puu­polt­to­ai­nei­den ve­rot­to­muus. Puu­polt­to­ai­nei­ta käy­te­tään maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan Suo­mes­sa pää­a­si­al­li­ses­ti läm­mön ja säh­kön tuo­tan­toon. Ener­gi­aa saa­daan esi­mer­kik­si puun kuo­res­ta, sa­han­pu­ruis­ta ja sel­lun­val­mis­tuk­sen jä­te­lie­mis­tä.

Puu­polt­to­ai­nei­den ve­rot­to­muus kan­nus­taa ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ra­por­tin mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti hak­kui­siin, mikä li­sää sa­mal­la met­sä­la­jis­ton uha­na­lais­tu­mis­ta. Puu­polt­to­ai­nei­den käy­tös­tä syn­tyy myös mit­ta­vas­ti kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä.

Val­ti­on an­ta­ma ve­ro­tu­ki puu­polt­to­ai­neil­le oli vuo­den 2023 bud­je­tis­sa 418 mil­joo­nan eu­ron suu­rui­nen. Tuki oli yh­tä suu­ri myös kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na, ja se on las­ket­tu me­ne­tet­ty­jen ve­ro­tuot­to­jen pe­rus­teel­la.

Puu­polt­to­ai­neil­la tuo­tet­tiin val­ti­o­nyh­tiö Mo­ti­van mu­kaan yli nel­jän­nes Suo­men ener­gi­an ko­ko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta vii­me vuon­na. Puus­ta saa­ta­van ener­gi­an osuus ener­gi­an ko­ko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta on ol­lut maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan suu­rem­pi kuin öl­jyn, hii­len ja maa­kaa­sun jo vuo­des­ta 2012 läh­tien.

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ra­por­tis­sa ha­vait­tiin myös mui­ta val­ti­on ja­ka­mia ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia ve­ro­tu­kia. Nämä tuet koh­dis­tu­vat esi­mer­kik­si tur­peen käyt­töön, maa­ta­lou­den työ­ko­nei­siin ja kau­pal­li­seen ve­si­lii­ken­tee­seen. Tur­peen nos­to va­paut­taa soi­hin va­ras­toi­tu­nei­ta kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja il­ma­ke­hään.

Ra­port­ti on ar­vi­oi­nut hai­tal­li­sik­si tuik­si myös esi­mer­kik­si Eu­roo­pan ta­lou­sa­lu­een ul­ko­puo­li­seen len­to­lii­ken­tee­seen koh­dis­tu­vat tuet. Hai­tal­lis­ta tu­kea on an­net­tu sa­moin pääs­tö­kau­pan ul­ko­puo­li­seen polt­to­ai­nei­den en­si­käyt­töön te­ol­li­suu­des­sa.

Ra­por­tis­sa ha­vait­tiin myös tu­kia, jot­ka ovat ym­pä­ris­töl­le mah­dol­li­ses­ti hai­tal­li­sia. Näi­hin tu­kiin kuu­luu esi­mer­kik­si alu­eel­li­nen kul­je­tus­tu­ki, jota myön­ne­tään pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten val­mis­ta­mien tuot­tei­den kul­je­tuk­seen tie­tyis­sä maa­kun­nis­sa.

Mui­ta ym­pä­ris­töl­le mah­dol­li­ses­ti hai­tal­li­sia tu­kia ovat säh­köis­tä­mis­tu­ki ja kaup­pa-alus­ten työ­voi­ma­kus­tan­nus­tu­ki.

Ra­por­tis­sa to­de­taan, et­tä joi­ta­kin ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia tu­kia on lak­kau­tet­tu tai muu­tet­tu ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mik­si vii­me vuo­sien ai­ka­na.