San­na Jääs­ke­läi­nen

Näyt­te­li­jä Maa­rit Nie­me­lä ir­ti­sa­nou­tui elo­kuus­sa 2021 Po­rin Te­at­te­ris­ta ja al­koi seu­ra­ta omia pol­ku­jaan. Sa­mal­la am­ma­til­li­nen ura läh­ti kas­vuun ja nyt edes­sä­ni on on­nel­li­nen nai­nen, joka on pait­si näyt­te­li­jä, myös po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an asi­an­tun­ti­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, ren­tou­tus­val­men­ta­ja, yrit­tä­jä ja pian myös työ­noh­jaa­ja. Kai­ken tä­män li­säk­si hän on lau­la­ja, joka pian to­teut­taa ison unel­man­sa. The Best of Ade­le -kon­sert­tia on suun­ni­tel­tu ja har­joi­tel­tu lä­hes vuo­den ver­ran ja 2. jou­lu­kuu­ta on vih­doin ai­ka as­tua Pro­me­na­di­sa­lin la­val­le.

Ade­le-kon­sert­ti sai al­kun­sa vii­me jou­lu­aat­to­na. Maa­rit ja mie­hen­sä Tee­mu Nie­me­lä oli­vat ki­pei­nä ko­to­na ja kat­soi­vat brit­ti­lau­la­ja Ade­len kon­sert­ti­tal­ti­oin­tia te­le­vi­si­os­ta. Se toi mo­lem­mil­le mie­leen kuu­si vuot­ta sit­ten yh­des­sä to­teut­ta­man­sa An eve­ning with Ade­le & El­ton John -kon­ser­tin.

– Tee­mu sa­noi: Teh­dään pelk­kä Ade­le ja bän­din kans­sa. Minä li­sä­sin, et­tä taus­ta­lau­la­jat täy­tyy ol­la myös, ku­ten Ade­lel­la, Maa­rit ker­taa tuo­ta in­nos­tu­nut­ta kes­kus­te­lua.

Jou­lu­päi­vä­nä he soit­ti­vat ha­lu­a­mil­leen muu­si­koil­le. Vuo­den alus­sa va­rat­tiin Pro­me­na­di­sa­li.

– Ha­lu­sim­me riit­tä­väs­ti ai­kaa te­ke­mi­seen, sik­si ajan­koh­dak­si otet­tiin jou­lu­kuun al­ku, Maa­rit sa­noo.

Mat­kan var­rel­la on tul­lut muu­tok­si­a­kin. Tee­mu Nie­me­lä siir­tyi muu­si­kos­ta kon­ser­tin tuot­ta­jak­si. Hän on työs­ken­nel­lyt Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­os­sa tun­ti­o­pet­ta­ja­na ja uu­si työ on vie­nyt pal­jon ai­kaa.

– Aluk­si se tun­tui ou­dol­ta, mut­ta sit­ten huo­ma­sin, et­tä täs­sä­hän on uu­den­lai­nen ti­lan­ne, kun maa­il­man rak­kain on­kin kat­so­mos­sa ja pää­see naut­ti­maan esi­tyk­ses­tä­ni, Maa­rit sa­noo.

Maa­rit ja Tee­mu ovat yleen­sä ai­na esiin­ty­neet yh­des­sä. Hei­dän suh­teen­sa­kin al­koi työ­pa­ri­na. He te­ki­vät yh­des­sä duo­keik­ko­ja ja mo­lem­mat oli­vat ta­hoil­laan nai­mi­sis­sa. Sit­ten hy­väs­tä työ­pa­ris­ta tu­li­kin jo­tain tär­ke­äm­pää. Se nap­sah­dus ta­pah­tui ke­säl­lä 2015 New Yor­kis­sa, jos­sa he oli­vat Rus­hin kon­ser­tis­sa. Mo­lem­mat oli­vat ai­em­min sa­ma­na vuon­na eron­neet ta­hoil­laan ja asia tun­tui päi­vän­sel­väl­tä.

– Ei pas­kem­pi paik­ka al­kaa pa­ri­suh­tee­seen, Maa­rit kom­men­toi ja nau­raa, et­tä 20 vuot­ta Po­ris­sa asu­nee­na hän käyt­tää jo näin po­ri­lais­ta il­mai­sua.

Adele on Maarit Niemelälle tärkeä artisti.

Adele on Maarit Niemelälle tärkeä artisti.

Ade­le on Nie­me­löil­le tär­keä ar­tis­ti. He ovat näh­neet Ade­len kak­si ker­taa li­ve­nä­kin: 2016 Pa­rii­sis­sa ja 2017 Lon­toos­sa. Maa­rit tul­kit­see Ade­lea omal­la tyy­lil­lään.

– Se ei ole mat­ki­mis­ta, Ade­len mu­siik­ki so­pii mi­nul­le. En jou­du muok­kaa­maan sä­vel­la­je­ja, hän sa­noo.

Yli kym­me­nen vuo­den ajan Maa­rit on tul­kin­nut Ade­len lau­lu­ja pi­a­non sä­es­tyk­sel­lä, mut­ta tu­le­vas­sa kon­ser­tis­sa hä­nel­lä on mu­ka­na kun­non bän­di.

– On­ko tämä tot­ta­kaan? Sitä vain mie­tin ja olen in­nois­sa­ni ja tie­tys­ti myös jän­nit­tää kau­he­as­ti, hän avaa tun­to­jaan.

Sara Leh­to­nen om­pe­lee Maa­ri­til­le esiin­ty­mi­sa­sun, jos­sa on vai­kut­tei­ta Ade­len pu­vuis­ta.

– On iha­naa, kun on kam­paa­ja ja meik­kaa­ja. Pää­sen vä­hän mais­te­le­maan sitä kaik­kea, mitä täl­lai­seen tuo­tan­toon kuu­luu.

Maa­rit ja Tee­mu ovat ai­na esit­tä­neet mui­den ar­tis­tien lau­lu­ja. Hei­dän yh­tei­nen unel­man­sa oli­si teh­dä levy Tee­mun omis­ta sä­vel­lyk­sis­tä. Maa­rit poh­tii, et­tä eh­kä voi­si it­se­kin sa­noit­taa lau­lu­ja. Vuon­na 2025 Maa­ri­til­la on 25-tai­tei­li­ja­juh­la­vuo­si, jo­hon hä­nel­lä on­kin jo syn­ty­nyt idea jos­tain suu­res­ta – mut­ta hän ei pal­jas­ta sitä ide­aa vie­lä.