Maa­rit Kaut­to

Moon Sho­tin jä­se­net Jus­si Yli­kos­ki ja Mik­ko Ha­ki­la ovat ko­toi­sin Ul­vi­las­ta. Li­säk­si kol­mas bän­di­läi­nen, Vil­le Mal­ja, on naa­pu­ri­pi­tä­jäs­tä, Har­ja­val­las­ta.

Moon Shot on ne­lik­ko, jon­ka jä­se­nil­lä on pit­kä ja vank­ka ko­ke­mus mu­siik­ki­a­las­ta ja keik­kai­lus­ta ai­em­pien bän­dien­sä kans­sa. Jus­si Yli­kos­ki ja Mik­ko Ha­ki­la soit­ti­vat Dis­co En­semb­les­sa, Vil­le Mal­ja oli Lap­kos­sa ja Henk­ka Sep­pä­lä Child­ren of Bo­do­mis­sa. Moon Shot on pe­rus­tet­tu vuon­na 2019 jä­sen­ten ai­kai­sem­pien yh­ty­ei­den lo­pe­tet­tua tai men­tyä ns. te­la­kal­le.

– Dis­co En­semb­len jäl­keen mei­kä­läi­ses­tä tun­tui, et­tä oli­si vie­lä mu­sii­kil­li­ses­ti jo­tain an­net­ta­vaa. Pyy­sin Mi­kon mu­kaan vuon­na 2018 ja en­sin oli vain me kak­si. Teim­me bii­se­jä ja soit­te­lim­me yh­des­sä, kun­nes Vil­le tuli rem­miin ja ke­säl­lä 2019 vie­lä Henk­ka, Jus­si Yli­kos­ki ker­too ja jat­kaa:

– Mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti on nous­sut tär­ke­äk­si se, et­tä Moon Sho­tin myö­tä olen pääs­syt ko­ke­maan jäl­leen uu­den luo­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen iloa. Meil­lä kai­kil­la on pit­kä ko­ke­mus bän­die­lä­mäs­tä, ki­lo­met­re­jä ta­ka­na, ei­kä meil­lä ole enää mi­tään ruu­sui­sia odo­tuk­sia. Sil­ti on ol­lut upe­aa saa­da ikään kuin toi­nen mah­dol­li­suus.

Jus­si ja Mik­ko ovat lap­suu­de­nys­tä­viä.

– Mik­ko muut­ti lap­suu­den­per­heen­sä kans­sa Rau­mal­ta Ul­vi­laan ja tuli Van­ha­ky­län ala-as­teen toi­sel­le luo­kal­le. Meis­tä tuli heti ka­ve­rei­ta. Tai­sim­me ol­la 12-vuo­ti­ai­ta, kun minä sain en­sim­mäi­sen ki­ta­ra­ni ja Mik­ko rum­mut. Soit­te­lim­me yh­des­sä Mi­kon ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa ja siel­lä se pe­rus­ki­vi bän­di­tou­huil­le muu­rat­tiin. En­sim­mäi­nen bän­dim­me oli Troub­le­so­me Bream, jo­hon saim­me mu­kaan Mä­ki­sen Tuo­mak­sen Myns­te­ris­tä. Bän­din nimi oli sen ajan äk­ki­vää­rää huu­mo­ri­am­me, Jus­si nau­raa ja muis­te­lee edel­leen:

– Vuon­na 1995 soi­tim­me Ul­vi­lan kau­pun­gin­ta­lon edus­tal­la kei­kan. Sii­tä on siis nyt 29 vuot­ta, kun olem­me vii­mek­si Ul­vi­las­sa keik­kail­leet!

Ul­vi­las­sa Jus­si ja Mik­ko pe­rus­ti­vat myös Dis­co En­semb­len vuon­na 1996. Var­si­nai­sen lä­pi­mur­ron yh­tye teki toi­sel­la al­bu­mil­laan First Aid Kit, jota seu­ran­nut kier­tue my­tiin no­pe­as­ti lop­puun. Yh­tye keik­kai­li pal­jon ul­ko­mail­la ja vii­mei­sen ker­ran se esiin­tyi jou­lu­kuus­sa 2018 Hel­sin­gin Ta­vas­ti­al­la.

–  Dis­co En­semb­len kans­sa tree­na­sim­me pit­kään Mi­kon ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa en­nen kuin läh­dim­me maa­il­mal­le kier­tä­mään, Jus­si to­te­aa.

Moon Shot jul­kai­si de­byyt­ti­al­bu­min­sa ”Con­fes­si­on” syk­syl­lä 2021. Ve­tä­väs­tä la­va­ka­ris­mas­taan tun­net­tu bän­di keik­kai­li al­bu­min myö­tä laa­jas­ti Eu­roo­pas­sa muun mu­as­sa Dan­ko Jo­ne­sin ai­sa­pa­ri­na ja esiin­tyi kat­ta­vas­ti ko­ti­mai­sil­la klu­beil­la ja fes­ti­vaa­leil­la.

Vuo­den 2023 ai­ka­na Moon Shot on kier­tä­nyt ak­tii­vi­ses­ti Kes­ki-Eu­roo­pas­sa muun mu­as­saT­he New Ro­se­sin, Lord of The Los­tin ja Cyan Kick­sin kans­sa. Bän­di jul­kis­ti myös maa­il­man­laa­jui­sen le­vy­tys­so­pi­muk­sen Re­a­per En­ter­tain­men­tin kans­sa ja 26. huh­ti­kuu­ta il­mes­ty­neen The Po­wer -kak­ko­sal­bu­min sing­let ovat nous­seet Sak­sas­sa rock-ra­di­o­lis­tal­le.

– Uu­si al­bu­mim­me on pie­tee­til­lä teh­ty. Se on yli kah­den vuo­den puur­ta­mi­sen tu­los ja tark­kaa työ­tä.

– The Po­we­rin ta­ka­na on sama ryh­mä kuin en­sim­mäi­sen al­bu­min. Mi­nul­la on yl­peä fii­lis sii­tä, kuin­ka ison harp­pauk­sen olem­me ot­ta­neet suh­tees­sa en­sim­mäi­seen le­vyyn. Olem­me kul­ti­voit­ta­neet ja pa­ran­ta­neet te­ko­ta­paa tuo­tan­toon ja luo­vaan puo­leen bii­sit edel­lä, Jus­si luon­neh­tii.

Ul­vi­lan kei­kan jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen Jus­si on saa­nut yh­tey­de­not­to­ja ih­mi­sil­tä, joi­den kans­sa ei ole ol­lut pit­kiin ai­koi­hin te­ke­mi­sis­sä.

– Mei­dät on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leik­si Ul­vi­laan. Au­to­maa­tio Aree­na on mi­nul­le sii­nä mie­les­sä tut­tu paik­ka, et­tä kou­lu­ai­ka­na siel­lä oli ur­hei­lu­kent­tä, jos­sa har­ras­tin ylei­sur­hei­lua Ul­vi­lan Uran ri­veis­sä. Olen juos­sut ken­täl­lä sa­taa met­riä ja ny­pän­nyt pi­tuut­ta ja pian soi­tan siel­lä roc­kia!, Jus­si hy­myi­lee.

Viih­dyt­tä­vän Run­vi­la-juok­su­ta­pah­tu­man Rock-jat­kot jär­jes­te­tään Ul­vi­lan Au­to­maa­tio Aree­nal­la 25. tou­ko­kuu­ta kel­lo 14 al­ka­en. Päi­vän esiin­ty­jiä ovat Two of Us, Syvä Uni, Ven­ku­lit, DJ Aman­da Har­ki­mo, Moon Shot ja The 69 Ey­es.