Kan­sa­ne­dus­ta­ja Ee­va Kalli on jät­tä­nyt hal­li­tuk­sel­le vas­tat­ta­vak­si kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen Sa­ta­kun­nan hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen py­säh­dyk­ses­tä. Po­rin ja Tam­pe­reen vä­lil­lä on vii­mek­si lii­ken­nöi­ty 11.2. ja VR:n ar­vi­on mu­kaan ju­na­lii­ken­ne pa­lai­si vas­ta 11. maa­lis­kuu­ta. Syyk­si ker­ro­taan VR:n yl­lät­tä­neet hel­mi­kui­set ka­lus­te- ja huol­to­työt. Kor­vaa­vat lin­ja-au­to­vuo­rot jär­jes­te­tään, mut­ta ne ei­vät pal­ve­le eten­kään vä­li­a­se­mil­ta mat­kus­ta­vien pää­syä vaih­to­yh­teyk­siin pi­den­ty­neen mat­ka-ajan vuok­si. Muu­tok­ses­ta tie­dot­ta­mi­nen on myös ol­lut puut­teel­lis­ta.

Kal­li to­te­aa, et­tä ar­vi­ol­ta kuu­kau­den mit­tai­nen hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen täy­del­li­nen kes­keyt­tä­mi­nen Sa­ta­kun­taan ei ole oi­keu­den­mu­kais­ta, vaan päin­vas­toin, ti­lan­ne on täy­sin koh­tuu­ton. Ky­sees­sä on maa­kun­tam­me ai­noa hen­ki­lö­ju­na­yh­teys.

– Ju­na­lii­ken­teen kes­keyt­tä­mi­sel­le ei ole kes­tä­viä pe­rus­tei­ta, ja kum­mek­sun, et­tä täl­lai­nen pää­tös teh­dään sil­miä rä­päyt­tä­mät­tä.

– On­ko hal­li­tuk­sen mie­les­tä oi­keu­den­mu­kais­ta, et­tä yk­si ai­noa maa­kun­ta jou­tuu täl­lä ta­voin koh­del­luk­si? Eten­ki,n kun pe­rim­mäi­nen syy huol­to­töi­den ruuh­kau­tu­mi­seen ei edes suo­raan lii­ty Sa­ta­kun­taan? Ti­lan­tees­ta kär­si­vät nyt joka ta­pauk­ses­sa juu­ri Sa­ta­kun­taan tai Sa­ta­kun­nas­ta mat­kus­ta­vat, niin työ­mat­kus­ta­jat, opis­ke­li­jat kuin muu­toin ju­nal­la asi­oi­vat ih­mi­set. Myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le ju­nien pe­ruun­tu­mi­nen ai­heut­taa koh­tuu­ton­ta vai­vaa.

– Kun maam­me hiih­to­lo­mat vie­lä osu­vat sa­mal­le ajan­koh­dal­le ju­na­lii­ken­teen py­säh­ty­mi­sen kans­sa, on me­ne­tys mer­kit­tä­vä myös mat­kai­lul­le. Lii­ken­ne­mi­nis­te­rin li­säk­si odo­tan myös VR:n omis­ta­ja­oh­jauk­ses­ta vas­taa­van mi­nis­te­rin re­a­goi­van ti­lan­tee­seen, Kal­li vaa­tii.

Osa­na kir­jal­lis­ta ky­sy­mys­tä Kal­li pe­nää myös hal­li­tuk­sen lin­jaa ny­kyis­ten väy­lien ja rai­tei­den kor­jaus­ve­lan tait­ta­mi­seen. Hä­nen mie­les­tään on pöy­ris­tyt­tä­vää, et­tä täs­sä ti­lan­tees­sa hal­li­tus edel­leen edis­tää Tu­run tun­nin juna -han­ket­ta la­put sil­mil­lä. Pää­mi­nis­te­ri Or­pon ko­ti­seu­dul­le kaa­vail­lun ”sil­ta­rum­mun” hin­ta­lap­pu on ko­ko­nai­suu­des­saan 3,7 mil­jar­dia eu­roa. Myy­mäl­lä val­ti­on omai­suut­ta hal­li­tus ai­koo pää­o­mit­taa ju­naa 460 mil­joo­nal­la eu­rol­la täl­lä hal­li­tus­kau­del­la.

– Tu­run tun­nin ju­nan si­jaan hal­li­tuk­sen kan­nat­tai­si he­rä­tä ny­kyis­ten yh­teyk­sien pe­rus­pa­ran­ta­mi­sen tär­key­teen. Kor­jaus­vel­kaa ny­kyi­sil­lä rai­teil­la ja väy­lil­lä pii­saa koko Suo­mes­sa. On­kin mah­do­ton ym­mär­tää, mik­si hal­li­tus sil­ti jää­rä­päi­ses­ti edis­tää tätä mi­nis­te­ri­öi­den omien­kin sel­vi­tys­ten kus­tan­nus­te­hot­to­mak­si osoit­ta­maa uut­ta mil­jar­di­luo­kan rai­dein­ves­toin­tia. Jos val­tio ei ky­ke­ne kun­nos­sa­pi­tä­mään ja ke­hit­tä­mään edes ny­kyi­siä rai­tei­ta, mi­ten se ajat­te­lee pys­ty­vän­sä huo­leh­ti­maan vie­lä uu­sien rai­tei­den ra­ken­ta­mi­ses­ta ja tu­le­vai­suu­den pe­rus­väy­län­pi­dos­ta?, ih­met­te­lee Kal­li.

– Ke­ho­tan­kin hal­li­tus­ta luo­pu­maan uu­sis­ta mil­jar­di­hank­keis­ta ja pa­nos­ta­maan ny­kyis­ten väy­lien pa­rem­paan kun­toon ja yh­teyk­sien li­sää­mi­seen. Hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­nen Rau­ma-Ko­ke­mä­ki -vä­lil­lä ja sään­nöl­lis­ten vuo­ro­jen li­sää­mi­nen Pori-Tam­pe­re -ra­dal­le oli­si mo­nin ver­roin pe­rus­tel­lum­paa ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa, niin asi­ak­kai­den kuin kaik­kien ve­ron­mak­sa­jien nä­kö­kul­mas­ta, Kal­li pai­not­taa.