San­na Jääs­ke­läi­nen

Kun Min­na So­rell eli tei­ni-ikään­sä Po­ris­sa, hän haa­vei­li ke­rää­vän­sä pal­jon me­tal­li­ro­mua ja ra­ken­ta­van­sa ro­mus­ta ison pat­saan.

– Sit­ten aloin miet­tiä, et­tä mi­hin sen sit­ten vei­sin. Ei mi­nul­la ol­lut mah­dol­li­suut­ta men­nä tai­de­kou­luun tai saa­da suh­teil­la näyt­te­lyl­le paik­kaa. Pat­sas oli­si jää­nyt ta­ka­pi­hal­le vain it­se­ni ih­me­tel­tä­väk­si.

Vuo­sia ku­lui, Min­na muut­ti Hel­sin­kiin ja sit­ten vie­lä Yh­dys­val­toi­hin. Nuo­ruu­den haa­ve pat­saas­ta kyti mie­len pe­ru­koil­la. Kun Min­na puo­li­soi­neen muut­ti ta­kai­sin Po­riin, oli ai­ka pääs­tää idea val­loil­leen.

– Se oli muut­tu­nut aja­tuk­sek­si pai­kas­ta, jos­sa voi­sin to­teut­taa omaa luo­vuut­ta­ni ja tar­jo­ta sa­man mah­dol­li­suu­den myös muil­le. Ny­ky­ään on edel­leen pal­jon ih­mi­siä, kä­den­tai­ta­jia ja tai­teen te­ki­jöi­tä, joil­la ei ole paik­kaa tuo­da näy­til­le te­ok­si­aan.

Porin murre näkyy PopUpparissa. Rintamerkit ja magneetit ovat Minna Sorellin itsensä tekemiä ja hän on ammentanut niihin porilaisia sanontoja.

Porin murre näkyy PopUpparissa. Rintamerkit ja magneetit ovat Minna Sorellin itsensä tekemiä ja hän on ammentanut niihin porilaisia sanontoja.

Sanna Jääskeläinen

Niin syn­tyi Po­pUp­pa­ri. En­sin juu­ri ko­ro­na-ajan alet­tua Tel­jän­to­ril­le, jos­ta se muut­ti to­rin vie­rus­tal­le An­tin­ka­dul­le vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa. Nyt tila on suu­rem­pi ja sin­ne mah­tu­vat hy­vin esil­le niin ko­rut, vaat­teet kuin muut­kin kä­si­työt. Tai­teel­le on oma gal­le­ri­a­ti­la, jos­sa on myös pi­a­no. Li­säk­si on eril­li­nen, pie­nem­pi näyt­te­ly­ti­la sekä ala­ker­ras­sa vuok­rat­ta­vaa työ­ti­laa. So­rell ker­too, et­tä ti­las­sa on vie­tet­ty myös yh­dis­tys­ten tu­tus­tu­mi­sil­to­ja.

– Ha­lu­sin tar­jo­ta mah­dol­li­suu­den per­soo­nal­li­sel­le myyn­ti­ka­na­val­le ja saa­da nä­ky­vyyt­tä Po­ris­sa an­ta­en näin mah­dol­li­suu­den kai­kil­le tai­ta­jil­le, ovat he sit­ten lä­hel­tä tai kau­kaa. Lii­ket­tä­ni on­kin kut­sut­tu aar­re­ai­tak­si tai luo­vuu­den kark­ki­kau­pak­si, Min­na hy­myi­lee.

Täl­lä het­kel­lä ti­las­sa on noin 40 Tai­ta­jan töi­tä. Min­na So­rell kut­suu hei­tä kaik­kia Tai­ta­jik­si, kos­ka ei ha­lua ero­tel­la te­ki­jöi­tä esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la. Lii­ke toi­mii vä­li­tys­myyn­nil­lä eli tai­ta­jat mak­sa­vat ti­la­vuok­raa sekä myy­dyis­tä tuot­teis­taan vä­li­tys­palk­ki­on Po­pUp­pa­ril­le.

– Ei tämä mi­kään pe­rin­tei­nen bis­nes to­si­aan ole, enem­män­kin kuin van­han ajan ky­lä­kaup­pa. Olen avoin kai­kel­le luo­vuu­del­le ja lii­ke muo­tou­tuu ai­na sen mu­kaan, ke­nen töi­tä tääl­lä on, Min­na sa­noo.