STT

Näyt­te­li­jä Aku Hir­vi­nie­mi pyy­si tiis­tai­na jul­kais­tus­sa Ins­tag­ram-vies­tis­sään an­teek­si asi­a­ton­ta vies­tin­tään­sä.

Il­ta-Sa­no­mat uu­ti­soi lau­an­tai­na, et­tä use­at nai­set ovat saa­neet vii­me vuo­si­na Hir­vi­nie­mel­tä sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­siä vies­te­jä. Myös Seis­ka ker­toi lo­ka­kuus­sa Hir­vi­nie­men vies­tit­te­lys­tä.

Hir­vi­nie­mi sa­noo teh­neen­sä vir­hei­tä, joi­ta hän ka­tuu, ja pyy­tä­vän­sä an­teek­si kai­kil­ta, joi­ta hä­nen toi­min­tan­sa on lou­kan­nut. Eri­tyi­ses­ti Hir­vi­nie­mi sa­noo pyy­tä­vän­sä an­teek­si kump­pa­nil­taan, te­le­vi­si­o­juon­ta­ja Son­ja Kai­las­saa­rel­ta.

39-vuo­ti­as Hir­vi­nie­mi ker­too tun­nis­ta­van­sa on­gel­man­sa ja sa­noo ha­ke­neen­sa am­mat­ti­a­pua.

– Olen si­tou­tu­nut jo aloit­ta­maa­ni hoi­toon, jot­ta vas­taa­va ei enää kos­kaan tois­tui­si, vies­tis­sä sa­no­taan.

Vuon­na 2020 Tu­run ho­vi­oi­keus kat­soi, et­tä Hir­vi­nie­mi oli syyl­lis­ty­nyt kah­teen sek­su­aa­li­seen ah­dis­te­luun Rii­hi­mä­el­lä vuon­na 2018. Oi­keus ei kui­ten­kaan lan­get­ta­nut Hir­vi­nie­mel­le ran­gais­tus­ta, kos­ka se kat­soi teot ko­ko­nai­suu­te­na ar­vos­tel­len vä­häi­sik­si.

Ky­sees­sä oli kah­den nuo­ren ty­tön kos­ket­te­lu ja sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­set pu­heet. Ty­töt oli­vat tuol­loin 17-vuo­ti­ai­ta ja Hir­vi­nie­mi 34-vuo­ti­as.