San­na Jääs­ke­läi­nen

Mat­ka­lip­pu tu­le­vai­suu­teen on Ro­ta­ry­jär­jes­tön pro­jek­ti, jos­sa yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­la on mah­dol­li­suus saa­da ke­sä­työ käy­tös­kil­pai­lun kaut­ta. Po­ris­sa Tel­jän Ro­ta­ryk­lu­bi on teh­nyt yh­teis­työ­tä Po­rin Ly­se­on kans­sa jo 17 vuo­den ajan jär­jes­tä­mäl­lä kil­pai­lun.

Tel­jän Ro­ta­ryk­lu­bin pro­jek­ti­vas­taa­va Mari Pa­lo­jär­vi ker­too, et­tä kil­pai­lus­sa ysi­luok­ka­lai­set laa­ti­vat omas­sa luo­kas­saan hy­vän käy­tök­sen kri­tee­rit, joi­den pe­rus­teel­la op­pi­laat va­lit­se­vat kes­kuu­des­taan yh­den. Tämä saa ro­ta­rei­den hank­ki­man ke­sä­työ­pai­kan, jon­ka kes­to on 2–4 viik­koa.

– Tänä vuon­na Ly­se­os­sa on yh­dek­sän ysi­luok­kaa, jo­ten pal­kit­ta­via on myös yh­dek­sän. Myös Po­rin kau­pun­ki on hie­nos­ti mu­ka­na ja myön­tää ke­sä­työ­tu­en työ­nan­ta­jil­le, jot­ka an­ta­vat ke­sä­työn pro­jek­tin kaut­ta, Pa­lo­jär­vi sa­noo.

Mu­ka­na ovat yri­tyk­set: Pris­ma Mik­ko­la, Pris­ma Län­si-Pori, Po­rin Lei­pä, SPR Po­rin yk­sik­kö, Pet­ras Cafe ja Jes-Bar/ Cafe Pori Jazz. Pa­lo­jär­vi to­te­aa, et­tä työ­nan­ta­jien saa­mi­nen mu­kaan tä­hän pro­jek­tiin on help­poa, kos­ka käy­tös­kil­pai­lun voit­ta­jil­la on mai­ne hy­vi­nä työn­te­ki­jöi­nä.

Kesätyön voittaneet yhdeksäsluokkalaiset ja pöydän päässä projektivastaava Mari Palojärvi. Palkituista puuttuu kuvasta Aino Alho. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Kesätyön voittaneet yhdeksäsluokkalaiset ja pöydän päässä projektivastaava Mari Palojärvi. Palkituista puuttuu kuvasta Aino Alho. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Ke­sä­työn sai­vat tänä vuon­na yh­dek­säs­luok­ka­lai­set Max Nie­mi­nen, Vil­le Laak­so­nen, Eve­lii­na Saa­ren­maa, Edi­ri Ebah, Alii­na Pöys­ti, Em­mi Rien­to, Oo­na Vid­bäck, Mari Hie­ta­nen ja Ai­no Al­ho. Voit­ta­jat pal­kit­tiin dil­po­meil­la vii­me per­jan­tai­na ra­vin­to­la Bor­gis­sa pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa. He sai­vat kaik­ki myös tie­dot tu­le­vas­ta ke­sä­työ­pai­kas­taan.

Tel­jän Ro­ta­ryk­lu­bin edus­ta­jat kä­vi­vät yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten tun­neil­la myös pi­tä­mäs­sä opo-tun­nin ke­sä­työ­pai­kois­ta, nii­hin ha­ke­mi­ses­ta ja haas­tat­te­luun val­mis­tau­tu­mi­ses­ta.