San­na Jääs­ke­läi­nen

Kan­sa­lai­so­pis­ton syys­lu­ku­kau­si al­koi maa­nan­tai­na 4. syys­kuu­ta. Opis­to­ta­lon käy­tä­vil­lä oli taas tut­tu vils­ke, mut­ta osaan kurs­se­ja ei saa­tu tar­peek­si opis­ke­li­joi­ta. Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­ton suun­nit­te­li­ja Mari Kor­ho­nen ker­too, et­tä joi­tain kie­li­kurs­se­ja jou­dut­tiin pe­ru­maan, sa­moin muu­ta­ma tie­to­tek­nii­kan kurs­si pe­rut­tiin vä­häi­sen kiin­nos­tuk­sen vuok­si.

– Kurs­si­tar­jon­taa suun­ni­tel­les­sa ote­taan jo huo­mi­oon se, et­tei­vät kaik­ki kurs­sit vält­tä­mät­tä to­teu­du. Opis­ton kie­li­tar­jon­ta on to­del­la run­sas: kurs­se­ja oli tänä syk­sy­nä tar­jol­la kaik­ki­aan 12 kie­les­sä. Näis­tä eng­lan­nis­sa ja es­pan­jas­sa on eni­ten kurs­si­tar­jon­taa, hän ker­too.

– Muu­ta­mia es­pan­jan ryh­miä yh­dis­tet­tiin, ja yk­si eng­lan­nin kes­kus­te­lu­ryh­mä pe­ruun­tui. Myös sak­san kie­les­sä pe­ruun­tui muu­ta­mia tee­ma­kurs­se­ja. Rans­kan kie­len suo­sio on ol­lut jo muu­ta­man vuo­den hii­pu­maan päin, ei­kä tänä syk­sy­nä saa­tu käyn­tiin uut­ta al­keis­kurs­sia. Syi­tä on vai­kea ar­vail­la – rans­ka eh­kä miel­le­tään haas­ta­vak­si kie­lek­si. Ylei­ses­ti kiel­te­no­pis­ke­lu vaa­tii pit­kä­jän­teis­tä si­tou­tu­mis­ta, mikä tun­tuu ole­van haas­ta­vaa mei­dän ajas­sam­me, Kor­ho­nen poh­tii kiel­ten suo­si­on hii­pu­mi­sen syi­tä.

Sen si­jaan tänä syk­sy­nä opis­ke­li­joi­ta kiin­nos­ti­vat en­nen kaik­kea lii­kun­nan ja kä­den­tai­to­jen kurs­sit.

– Esi­mer­kik­si pi­la­tes-, ve­si­lii­kun­ta-, ke­ra­miik­ka-, ho­pe­a­ko­ru- ja om­pe­lu­kurs­sit täyt­tyi­vät het­kes­sä. Ilah­dut­ta­vas­ti myös muun mu­as­sa nuor­ten bän­di­soit­to on kiin­nos­ta­nut, sa­moin uu­sil­la kou­luil­la, ku­ten Vä­hä­rau­man kou­lul­la jär­jes­tet­tä­vät kurs­sit, Kor­ho­nen ker­too.

Vaik­ka lu­ku­kau­si al­koi jo, vie­lä eh­tii mu­kaan.

– Mo­nil­le kurs­seil­le mah­tuu edel­leen mu­kaan eli kan­nat­taa il­moit­tau­tua. Tee­mas­ta riip­pu­en pit­kil­le kurs­seil­le­kin voi tul­la mu­kaan vie­lä myö­hem­min­kin syk­syl­lä, Kor­ho­nen ker­too.

Myös uu­sia kurs­se­ja al­kaa pit­kin syys­kaut­ta. Tie­dot löy­ty­vät opis­ton net­ti­si­vuil­ta tai pa­pe­ri­ses­ta kou­lu­tu­sop­paas­ta, jota on ja­os­sa kir­jas­tois­sa ja Opis­to­ta­lon au­las­sa.