Po­rin Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Vaa­ku­nas­sa al­kaa laa­ja ho­tel­li­huo­nei­den uu­dis­tus­työ tam­mi­kuus­sa 2024. Uu­dis­tus­työ to­teu­te­taan kah­des­sa vai­hees­sa. En­sim­mäi­nen vai­he on val­mis ke­sä­kuun 2024 al­kuun men­nes­sä ja toi­nen vai­he aloi­te­taan tam­mi­kuun alus­sa .2025. Ho­tel Vaa­ku­na on avoin­na koko uu­dis­tus­työn ajan.

Kak­si­vai­hei­sen uu­dis­tuk­sen ai­ka­na 76 Po­rin Vaa­ku­nan ho­tel­li­huo­neis­ta saa uu­den, raik­kaan il­meen. Uu­dis­tus­työt py­ri­tään to­teut­ta­maan niin, et­tä niis­tä ai­heu­tui­si mah­dol­li­sim­man vä­hän hait­taa vie­rail­le.

– On hie­noa, et­tä pää­sem­me tar­jo­a­maan vie­rail­lem­me huo­neet, jot­ka ovat luon­nol­lis­ta jat­ku­moa vas­taa­not­tom­me uu­dis­tuk­seen. Hen­ki­lö­kun­tam­me odot­taa myös tätä uu­dis­tus­ta in­nol­la ja us­kom­me, et­tä kau­niit, toi­mi­vat huo­neet tuo­vat li­sää on­nel­li­sia vie­rai­ta, iloit­see ho­tel­li­pääl­lik­kö Rii­na Kuu­si­jo­en­suu.

Si­sus­tus­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Flock Oy. Huo­neet uu­dis­te­taan vas­taa­no­tos­sa ja au­las­sa käy­te­tyn Sven­gi-tee­man mu­kai­ses­ti. Tee­ma sai in­noi­tuk­sen­sa Po­rin kesä- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­ta sekä po­ri­lai­ses­ta sven­gaa­vas­ta me­nos­ta päi­väs­tä ja vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta.

– Ha­lu­sin syn­nyt­tää huo­nei­siin läm­pi­män, leik­ki­sän ja laa­duk­kaan tun­nel­man, joka vaa­lii mat­kaa­jan ren­tou­tu­mis­ta, hem­mot­te­lee ja syn­nyt­tää tun­teen omas­ta tur­val­li­ses­ta maa­il­mas­ta, ker­too Floc­kin ark­ki­teh­ti An­na Kyyh­ky­nen.

Uu­dis­tuk­sen pää­u­ra­koit­si­ja­na toi­mii eu­ra­jo­ke­lai­nen ra­ken­nus­lii­ke Vel­jet Mä­ki­lä Oy. Uu­dis­tus­töis­sä käy­te­tään myös usei­ta mui­ta pai­kal­li­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.