San­na Jääs­ke­läi­nen

Po­si­tii­vi­sim­mak­si po­ri­lai­sek­si on nyt tar­jol­la kuu­si eh­do­kas­ta. Hei­dän jou­kos­saan on en­sim­mäis­tä ker­taa ko­ko­nai­nen yh­tye, Din­go, joka viet­tää 40-vuo­tis­juh­la­vuot­taan. Li­säk­si eh­dok­kai­na ovat näyt­te­li­jä Hen­ri Vä­li­kan­gas, Po­rin Äs­sien kan­nat­ta­ja­yh­dis­tys Kar­hun­käm­men ry:n pu­heen­joh­ta­ja Sam Val­ve­rin­ne, NRJ-ra­di­o­ka­na­van juon­ta­ja Ju­li­an­na Jo­ke­la, sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Pie­ru­per­se sekä tai­de­a­si­an­tun­ti­ja Pau­lii­na Lai­ti­nen. Kil­pai­lus­sa voi ää­nes­tää myös omaa eh­do­kas­ta.

Ehdok­kaat esi­tel­lään si­vul­la https://jci­po­ri.fi/po­si­tii­vi­sin-po­ri­lai­nen/ , jos­sa voi myös ää­nes­tää suo­sik­ki­aan. Si­vul­le on myös tu­los­sa eh­dok­kai­den te­ke­miä vi­de­o­ter­veh­dyk­siä.

Po­si­tii­vi­sin po­ri­lai­nen -kil­pai­lun ää­nes­tys al­kaa 15. tou­ko­kuu­ta ja jat­kuu 15. ke­sä­kuu­ta saak­ka. Pro­jek­tin to­teut­taa Po­rin Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri yh­des­sä Sa­ta­kun­nan Vii­kon ja Ra­dio Po­rin kans­sa. Voit­ta­ja jul­kis­te­taan Suo­mi­A­ree­na-vii­kon per­jan­tai­na 28.6. kel­lo 12 Ee­tu­nau­ki­on la­val­la.

Vuo­den 2023 Posi­tii­vi­sim­mak­si po­ri­lai­sek­si va­lit­tiin Le­go­mas­ters-kil­pai­lus­ta tu­tut si­sa­ruk­set Ja­net­te ja Jami Wes­ter­gård. Po­rin ää­nes­tyk­sen voit­ta­ja kil­pai­lee mui­den kau­pun­kien po­si­tii­vi­sim­pien kans­sa Vuo­den Po­si­tii­vi­sim­man Suo­ma­lai­sen tit­te­lis­tä.

Po­rin Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin tä­män vuo­den Po­si­tii­vi­sin po­ri­lai­nen -pro­jek­ti­pääl­lik­kö on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­a­lan yrit­tä­jä Mint­tu Por­ri. Hän ker­too, et­tä eh­dok­kaat oli help­po va­li­ta.

– Tänä vuon­na ei mu­ka­na ole ur­hei­li­jaa, mut­ta sen si­jaan on hy­vän­te­ki­jä, kan­nat­ta­ja­yh­dis­tys Kar­hun­käm­men, joka nä­kyy pait­si Äs­sien, myös esi­mer­kik­si Pe­sä­kar­hu­jen pe­leis­sä, Por­ri ker­too.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö va­li­taan ai­na vuo­dek­si ker­ral­laan. Por­ri ker­too it­se il­moit­tau­tu­neen­sa ha­luk­kaak­si, sil­lä täl­lä het­kel­lä po­si­tii­vi­suu­del­le on eri­tyi­sen pal­jon ti­laus­ta.

– Täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa on hyvä, et­tä voim­me tuo­da uu­tis­ten vas­ta­pai­nok­si po­si­tii­vi­suut­ta ja op­ti­mis­mia. Täl­lai­nen kisa on to­del­la tär­keä, hän sa­noo.

Puo­li­tois­ta­vuo­ti­aan lap­sen äi­ti­nä Por­ri on huo­man­nut, mi­ten po­si­tii­vi­suu­del­la on suu­ri mer­ki­tys.

– On tär­ke­ää näh­dä po­si­tii­vi­suut­ta ar­jen pie­nis­sä ju­tuis­sa. Se on elä­män kan­ta­va voi­ma, asi­ois­ta kan­nat­taa et­siä myön­teis­tä kul­maa.

Por­ri kan­nus­taa ih­mi­siä liik­keel­le, pois so­men maa­il­mas­ta ai­toi­hin koh­taa­mi­siin.

– Nyt kan­nat­taa ää­nes­tää ja sit­ten ke­sä­kuus­sa tul­la jul­kis­tus­ti­lai­suu­teen, pyy­tää vaik­ka ka­ve­ri mu­kaan ja men­nä ti­lai­suu­den jäl­keen kah­vil­le yh­des­sä, hän vink­kaa.