STT

Tam­mi­kuun pre­si­den­tin­vaa­lien ää­ni­oi­keus­re­kis­te­rin tie­dot poi­mi­taan vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä 8. jou­lu­kuu­ta, oi­keus­mi­nis­te­riö ker­too tie­dot­tees­saan.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä ää­nes­tä­jän vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­paik­ka mää­räy­tyy sen mu­kaan, mikä on ol­lut hä­nen vi­ral­li­nen asuin­paik­kan­sa jou­lu­kuun 8. päi­vä­nä.

Jos ää­ni­oi­keu­tet­tu muut­taa tä­män jäl­keen, vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­paik­ka mää­räy­tyy sil­ti ai­em­man asuin­pai­kan mu­kai­ses­ti. En­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä voi sen si­jaan ää­nes­tää mil­lä ta­han­sa ää­nes­tys­pai­kal­la.

Sekä vaa­lien en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tam­mi­kuun lo­pus­sa et­tä mah­dol­li­sel­la toi­sel­la kier­rok­sel­la hel­mi­kuus­sa käy­te­tään sa­maa ää­ni­oi­keus­re­kis­te­riä.

Näin ol­len myös mah­dol­li­sen toi­sen vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­paik­ka mää­räy­tyy sen mu­kaan, mis­sä ää­nes­tä­jä on asu­nut 8. jou­lu­kuu­ta.