Po­rin Pris­ma Mik­ko­lan Ra­vin­to­la­maa­il­man Hes­bur­ger va­lit­tiin Sa­ta­kun­nan alu­een vuo­den 2023 par­haim­mak­si Hes­bur­ger-ra­vin­to­lak­si Tu­rus­sa tam­mi­kuus­sa jär­jes­te­tys­sä gaa­las­sa. Ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Suvi Leh­mus haki odo­te­tun pal­kin­non hy­mys­sä suin.

– Tä­män pal­kin­non eteen olem­me koko vuo­den teh­neet ah­ke­ras­ti töi­tä ja seu­ran­neet päi­vit­täin ta­voit­tei­ta. Iso kii­tos täs­tä pal­kin­nos­ta kuu­luu koko mei­dän hen­ki­lö­kun­nal­lem­me, apu­lais­ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Ii­na Ro­sen­bom ker­too.

Alu­e­pääl­lik­kö Kir­si Tam­mi­nen ker­too, et­tä Suo­men Hes­bur­ge­rit on ja­et­tu alu­e­pääl­li­köi­den alu­ei­siin.

– Alu­eel­la­ni on täl­lä het­kel­lä 14 Hes­bur­ger-ra­vin­to­laa. Jo­kai­sel­ta alu­eel­ta va­li­taan joka vuo­si ra­vin­to­la, joka on koko vuo­den pyr­ki­nyt par­haa­seen mah­dol­li­seen ko­ko­nai­suu­teen toi­min­nas­saan, Tam­mi­nen to­te­aa ja jat­kaa:

Va­lin­taan vai­kut­taa ko­ko­nais­val­tai­nen laa­du­kas te­ke­mi­nen sekä asi­ak­kaan, hen­ki­lö­kun­nan et­tä kan­nat­ta­vuu­den nä­kö­kul­mas­ta. Va­lin­taa teh­des­sä huo­mi­oi­daan asi­a­kas­pa­laut­teet, työ­tyy­ty­väi­syys sekä eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ta­voit­tei­ta. Ta­voit­teel­li­nen ja pit­kä­jän­tei­nen työ on tuot­ta­nut hy­vää tu­los­ta. Täs­sä ra­vin­to­las­sa iloi­nen hymy ja rei­pas mie­li kruu­naa päi­vän.