Vil­le Vää­nä­nen, Simu Pe­rä­lä / STT

Ra­ja­lii­ken­ne Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la on tä­nään sel­väs­ti vil­kas­tu­nut ei­li­ses­tä. Tä­nään kel­lo 12:een men­nes­sä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le oli saa­pu­nut yh­teen­sä 69 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, ker­too Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Mää­rä on jo nyt huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin koko ei­li­sen päi­vän ai­ka­na, jol­loin Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le saa­pui 26 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa.

Kai­nuun Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le saa­pui ei­len 18 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. En­nen ei­lis­tä ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le ei ol­lut tul­lut tänä vuon­na yh­tä­kään tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa.

Poh­jois-Kar­ja­lan, Kai­nuun ja La­pin ra­ja­var­ti­os­to­jen ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la ti­lan­ne on rau­hal­li­nen ei­kä ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le ole saa­pu­nut päi­vän ai­ka­na yh­tä­kään uut­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, ra­ja­var­ti­os­tois­ta ker­ro­taan STT:lle.

Kai­nuus­sa Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la ole­va STT:n free­lan­ce­ku­vaa­ja ker­toi hie­man en­nen kel­lo yh­tä, et­tä ti­lan­ne ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on rau­hal­li­nen. Sen noin puo­li­tun­ti­sen ai­ka­na, jon­ka hän oli ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la viet­tä­nyt, ra­jan yli Ve­nä­jän suun­taan oli hä­nen mu­kaan­sa kul­ke­nut puo­len­kym­men­tä au­toa. Lii­ken­net­tä ra­jan yli Suo­men suun­taan taas ei ol­lut nä­ky­nyt.

Koko vuo­den ai­ka­na Kaak­kois-Suo­men ja Kai­nuun ra­ja­var­ti­os­to­jen yli­tys­pai­koil­le on tä­hän men­nes­sä saa­pu­nut yh­teen­sä run­saat 440 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa.

Hal­li­tus ker­toi ei­len päät­tä­neen­sä, et­tä nel­jä ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa itä­ra­jal­la sul­je­taan. Tämä kos­kee Vaa­li­maan, Nui­ja­maan ja Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­ja Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la sekä Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton alu­eel­la.

Ra­ja­ny­li­tys­pai­kat sul­je­taan per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä kes­kiy­öl­lä kol­mek­si kuu­kau­dek­si.

Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen kes­ki­te­tään Var­tiuk­sen ja Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­to ker­toi X:ssä per­jan­tai­aa­mu­na, et­tä Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan sul­ke­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään eri­lai­sia es­te­lait­tei­ta.

STT ky­syi tors­tai­na si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­sel­ta (ps.) edus­kun­nas­sa, mis­sä vai­hees­sa ylit­tyy sel­lai­nen raja, et­tä hal­li­tuk­sen on teh­tä­vä uu­sia toi­men­pi­tei­tä.

– Sel­vä on, et­tä hal­li­tuk­sen tah­to­ti­la on se, et­tä tämä il­miö saa­daan lop­pu­maan. Jos se edel­lyt­tää li­sä­toi­mia, nii­tä teh­dään, Ran­ta­nen sa­noi.

Mah­dol­lis­ten li­sä­toi­mien si­säl­töön Ran­ta­nen ei vie­lä ha­lun­nut ot­taa kan­taa. Hän ker­toi hal­li­tuk­sen ole­van ti­lan­teen ta­sal­la ja val­mii­na uu­sien pää­tös­ten te­ke­mi­seen, jos tar­ve tu­lee.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen apu­lais­pääl­li­kön Mark­ku Has­si­sen mu­kaan uu­sim­mat tie­dot ker­to­vat, et­tä il­miö oli il­mei­ses­ti laa­je­ne­mas­sa jo tors­tain ai­ka­na poh­joi­seen. Hä­nen mu­kaan­sa ti­lan­tees­sa oli sel­keä es­ka­loi­tu­mis­vaa­ra. Nyt pää­te­tyil­lä toi­mil­la py­ri­tään es­tä­mään se, et­tä "ti­lan­ne pää­si­si ha­jo­a­maan kä­sis­tä".