Art­tu Mä­ke­lä / STT

Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si va­lit­tu Ale­xan­der Stubb oli vaa­lien toi­sen kier­rok­sen kak­si­kos­ta suo­si­tum­pi eh­do­kas yh­teen­sä kah­dek­sas­sa vaa­li­pii­ris­sä. Ko­koo­mus­ta edus­ta­nut Stubb voit­ti vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la vih­rei­den tu­ke­man va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaan Pek­ka Haa­vis­ton.

Stub­bin kan­na­tus oli kor­keim­mil­laan Vaa­san vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa hän sai jopa 62,8 pro­sent­tia kai­kis­ta ää­nis­tä. Haa­vis­ton ää­ni­o­suus Vaa­sas­sa oli 37,2. Suo­men ran­nik­ko­a­lu­ei­den ää­net me­ni­vät muu­ten­kin pit­käl­ti Stub­bil­le.

Vaa­san li­säk­si Stubb oli voi­to­kas Uu­del­la­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa, Sa­ta­kun­nas­sa, Hä­mees­sä, Kaak­kois-Suo­mes­sa, Savo-Kar­ja­las­sa, Vaa­sas­sa ja Ou­lus­sa.

Haa­vis­tol­le voit­to ir­to­si puo­les­taan vii­den vaa­li­pii­rin alu­eel­la: Hel­sin­gis­sä, Ah­ve­nan­maal­la, Pir­kan­maal­la, Kes­ki-Suo­mes­sa ja La­pis­sa.

Vaa­san jäl­keen Stubb sai suu­rim­man po­tin Uu­den­maan ja Kaak­kois-Suo­men vaa­li­pii­reis­sä. Uu­del­la­maal­la ää­nen­sä an­toi lä­hes 560 000 ää­ni­oi­keu­tet­tua, jois­ta 54,8 pro­sent­tia koki Stub­bin pa­rem­mak­si eh­dok­kaak­si, kun taas Haa­vis­ton taak­se aset­tui 45,2 pro­sent­tia. Kaak­kois-Suo­mes­sa Stubb voit­ti 54,0 pro­sen­til­la, kun Haa­vis­ton osuus oli 46,0.

Hä­meen vaa­li­pii­rin alu­eel­la Stubb oli suo­si­tuin eh­do­kas 53,9 pro­sen­tin ää­ni­o­suu­del­la, kun Haa­vis­toa tuki 46,1 pro­sent­tia ää­nen­sä an­ta­neis­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa Stubb kir­ma­si voit­toon 53,0 pro­sen­tin tur­vin ja Haa­vis­to seu­ra­si pe­räs­tä 47,0 pro­sen­til­la. Ou­lus­sa Stub­bin ää­ni­o­suus oli puo­les­taan 52,7 ja Haa­vis­ton 47,3.

Stubb haa­li jäl­leen ran­ni­kon ää­niä Var­si­nais-Suo­mes­sa, jos­sa hä­nen osuu­ten­sa kai­kis­ta ää­nis­tä oli 51,5 ja Haa­vis­ton 48,5.

Stubb vei voi­ton myös Savo-Kar­ja­las­sa, jos­sa hän sai 50,1 ja Haa­vis­to 49,9 pro­sen­tin ää­ni­o­suu­den.

Haa­vis­ton kan­na­tus oli ylim­mil­lään Ah­ve­nan­maal­la ja Hel­sin­gis­sä, jois­sa hä­nen osuu­ten­sa ää­nis­tä oli­vat 58,6 ja 57,7 pro­sent­tia. Stubb sai Ah­ve­nan­maal­la 41,4 ja Hel­sin­gis­sä 42,3 pro­sent­tia kai­kis­ta ää­nis­tä.

Näi­den kah­den alu­een li­säk­si Haa­vis­to löy­si tu­kea si­sä­maas­ta ja maan poh­joi­so­sas­ta.

Kes­ki-Suo­mes­sa Haa­vis­to sai 52,2 ja Stubb 47,8 pro­sent­tia ää­nis­tä. Pir­kan­maal­la Haa­vis­to sen si­jaan meni voit­toon 51,3 pro­sen­til­la, kun Stub­bia kan­nat­ti 48,7 pro­sent­tia ää­nes­tä­neis­tä.

La­pis­sa Haa­vis­ton ää­ni­saa­lis oli 50,8 ja Stub­bin 49,2 pro­sent­tia.