Tui­ja Saa­ri­nen

Jo ovel­la tu­lee vas­taan sien­ten tuok­su. Rau­man seu­dun Sie­ni­seu­ran kaup­pa­sie­ni­neu­vo­ja Pir­jo Salo puh­dis­taa keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä isoa ka­saa kan­ta­rel­le­ja, jot­ka ovat mat­kal­la myyn­tiin Rau­man Re­koon eli lä­hi­ruo­ka­rin­kiin. Pöy­däl­tä löy­tyy myös muh­kei­ta ukon­sie­niä, mus­ta­tor­vi­sie­niä ja kos­teik­ko­vah­ve­roi­ta.

– Kan­ta­rel­lin nyt tun­nis­taa jo­kai­nen, vas­taa Salo ky­sy­myk­seen sii­tä, mikä oli­si sie­nes­tyk­ses­sä help­po aloi­tus­la­ji.

Kan­ta­rel­lil­la on nä­köis­la­ji­kin, va­le­vah­ve­ro, mut­ta se ei ole myr­kyl­li­nen, ja it­se asi­as­sa jot­kut pi­tä­vät si­tä­kin ihan oi­val­li­se­na ruo­ka­sie­ne­nä.

Kantarellit pitävät kosteudesta, mutta tarvitsevat myös sateettomia välipäiviä.

Kantarellit pitävät kosteudesta, mutta tarvitsevat myös sateettomia välipäiviä.

Kuva: Tuija Saarinen

Myös ta­tit ovat help­po ryh­mä op­pia, ja Sa­lon mu­kaan ai­na­kaan Rau­man alu­eel­la ei myr­kyl­li­siä tat­te­ja ole. Ta­tit tun­nis­taa hy­vin nii­den pil­leis­tä, eli ta­tin la­kin ala­pin­nas­sa ole­vas­ta pil­lis­tös­tä.

Sa­lon oma lem­pi­sie­ni on eh­dot­to­mas­ti män­nyn­herk­ku­tat­ti.

– Se on hyvä ja mo­ni­puo­li­nen sie­ni, joka on help­po säi­löä. Jos mi­nul­ta ky­syt­täi­siin, en an­tai­si vie­dä yh­tään tat­tia ul­ko­mail­le!

Rauman seudun Sieniseuran kauppasienineuvoja Pirjo Salo on käynyt metsässä jo 60 vuotta. "Sieniharrastus on hyvä aloittaa kantarellista", opastaa Salo.

Rauman seudun Sieniseuran kauppasienineuvoja Pirjo Salo on käynyt metsässä jo 60 vuotta. "Sieniharrastus on hyvä aloittaa kantarellista", opastaa Salo.

Tuija Saarinen

Kaup­pa­sie­ni­neu­vo­ja Sa­lol­le tuo­daan usein sie­niä tun­nis­tet­ta­vak­si.

– Usein se tyy­pil­li­sin on herk­ku­tat­ti, sitä ei­vät ih­mi­set tun­ne kau­he­an hy­vin.

Sa­lo­kaan ei kaik­kia sie­niä tun­ne, kas­vaa­han nii­tä yk­sis­tään Suo­mes­sa 5 000 eri la­jia.

Par­hail­laan on me­nos­sa muun mu­as­sa kan­ta­rel­lin, rous­ku­jen, mus­ta­tor­vi­sie­nen ja kos­teik­ko­vah­ve­ron sa­to­kau­si.

– Kan­ta­rel­le­ja on ol­lut jo pit­kään, ja nyt sa­to­kau­si al­kaa pik­ku hil­jaa lop­pua. Kan­ta­rel­leil­le il­mat ovat ol­leet eh­kä lii­an­kin mä­rät, sai­si ai­na ol­la muu­ta­ma kui­va päi­vä vä­lis­sä.

Kos­teik­ko­vah­ve­ro on kan­ta­rel­lia tun­te­mat­to­mam­pi, mut­ta erit­täin hyvä sie­ni se­kin.

– Kos­teik­ko­vah­ve­roa on nous­sut nyt pal­jon. Sen maku on mie­to ja peh­meä.

Seu­raa­vak­si on lu­vas­sa muun mu­as­sa sup­pi­lo­vah­ve­ron, lam­paan­kää­vän ja vaa­le­ao­rak­kaan sa­to­kau­si.

Nyt metsästä voi löytää mustatorvisieniä (vas.) ja kosteikkovahveroita.

Nyt metsästä voi löytää mustatorvisieniä (vas.) ja kosteikkovahveroita.

Kuva: Tuija Saarinen

Vaik­ka omia sie­ni­a­pa­ji­aan Salo ei pal­jas­ta­kaan, niin sen ver­ran hän vink­kaa, et­tä pa­ras sie­ni­met­sä on hoi­det­tu ta­lous­met­sä.

– Ei siis ole pak­ko men­nä ry­teik­köön. Ta­lous­met­säs­sä on ai­na met­sä­pol­ku­ja ja ajou­ria, ja maan pin­ta on use­aan ker­taan rik­kou­tu­nut. Näin sien­ten iti­öe­mät pää­se­vät kas­va­maan.

Moni kau­his­te­lee, kun pui­ta kaa­de­taan, mut­ta har­ven­nus­hak­kuut te­ke­vät pi­tem­män pääl­le hy­vää sien­ten kas­vul­le.

– Muu­ta­man vuo­den pääs­tä saa­te­taan saa­da val­ta­vat sie­ni­sa­dot.

Salo on käy­nyt met­säs­sä 60 vuot­ta. Al­ku­pe­räi­sis­tä met­sis­tä ei ole yh­tään enää jäl­jel­lä.

– Kaik­ki met­sät ovat vaih­tu­neet use­aan ker­taan, kun joka paik­kaan on ra­ken­net­tu, esi­mer­kik­si tääl­lä Sor­kas­sa.

Sa­lon sie­ni­sil­mä on vuo­sien har­joit­te­lun ai­ka­na ke­hit­ty­nyt niin, et­tä hän pys­tyy suu­rin piir­tein yh­del­lä vil­kai­sul­la sa­no­maan, kan­nat­taa­ko met­säp­län­til­le men­nä.

Ukonsieni on hyvä ruokasieni. Se soveltuu esimerkiksi kokonaisena paistettavaksi pihviksi.

Ukonsieni on hyvä ruokasieni. Se soveltuu esimerkiksi kokonaisena paistettavaksi pihviksi.

Kuva: Tuija Saarinen

Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa men­nä met­sään, sil­lä il­mas­sa ovat Sa­lon mu­kaan edel­ly­tyk­set kaik­kien ai­ko­jen sie­ni­syk­syyn.

– Tie­tys­ti­kään sie­nes­tys ei ole kaik­kien jut­tu, ei­kä tar­vit­se­kaan ol­la. Mut­ta jos hiu­kan­kin kiin­nos­taa, niin tämä har­ras­tus vie hel­pos­ti mu­ka­naan.

Hir­vi­kär­pä­set ovat kar­kot­ta­neet mo­net met­säs­tä, ja nii­tä on nyt to­del­la pal­jon. Hir­vi­kär­pä­sil­tä voi te­hok­kaas­ti suo­jau­tua suk­ka­hou­su­jen avul­la.

– Suk­ka­hou­sut pää­hän ja sii­hen sil­mä- ja suu­au­kot. Tar­vit­ta­es­sa suk­ka­hou­sut voi ve­tää jopa vyö­tä­röl­le as­ti ja lei­ka­ta kä­sil­le au­kot.

Sa­lon koh­dal­la sie­ni­har­ras­tus ah­mai­see ison osan vuo­des­ta.

– Van­hem­pi ty­tär, joka asuu Tam­pe­reel­la, sa­noi mi­nul­le hei­nä­kuun lo­pul­la, et­tä näh­dään sit­ten jou­lu­kuun alus­sa. Ei­kä se sie­ni­kau­si sii­hen­kään vält­tä­mät­tä lopu, olen poi­mi­nut jou­lu­kuus­sa sup­pi­lo­vah­ve­roi­ta lu­men­kin al­ta.

Mikä on van­nou­tu­neen sie­ni­har­ras­ta­jan lem­pi­sie­ni­ruo­ka?

– Tat­ti­ri­sot­to! Ni­me­no­maan kui­va­tus­ta sie­nes­tä ja ni­me­no­maan män­nyn­herk­ku­ta­tis­ta. Sii­hen lo­raus val­ko­vii­niä ja hy­vää kas­vis­fon­dia.