Maa­rit Kaut­to

Su­pi­suo­ma­lai­nen la­va­tans­si­kult­tuu­ri­kin elää ja uu­dis­tuu muun ke­hi­tyk­sen mu­ka­na. Tu­lee uu­sia tans­sit­ren­de­jä ja -ta­po­ja. Vii­me vuo­si­na so­si­aa­li­nen me­dia ja eri­tyi­ses­ti Tik­Tok on avar­ta­nut tans­si­har­ras­tuk­sen maa­il­maa ja tuo­nut sitä en­tis­tä enem­män suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen. Tans­si­kou­lu Hap­py Dan­cen yrit­tä­jä Kati Koi­vis­to to­te­aa, et­tä Tik­Tok on help­po tapa tuo­da tans­si­har­ras­tus­ta esil­le ja luo­da tren­de­jä. Hap­py Dan­cen­kin vi­de­ot ovat saa­neet Tik­To­kis­sa jo yli 126 000 tyk­käys­tä. Hap­py Dan­cen vi­de­oil­la tans­si­taan niin nuor­ten street dan­cea kuin pe­rin­tei­siä la­va­tans­se­ja­kin.

– Some on avan­nut mie­len­kiin­toi­sia mah­dol­li­suuk­sia. Tans­si­va ih­mi­nen on kau­nis, oli hän sit­ten nuo­ri tai van­ha. Tans­si kuu­luu kai­kil­le ko­koon, su­ku­puo­leen tai ikään kat­so­mat­ta.

So­men myö­tä nuo­ret ovat in­nos­tu­neet läh­te­mään tans­si­la­voil­le, mikä on Ka­tin mie­les­tä iha­na asia.

– On hie­noa, et­tä suo­ma­lai­nen tans­si­la­va­kult­tuu­ri saa­daan pi­det­tyä elä­vä­nä. Iso vai­ku­tus tä­hän on ol­lut sil­lä, et­tä on nous­sut esiin ja suo­si­oon uu­sia, nuo­ria ja so­mes­sa ak­tii­vi­sia tans­si­bän­de­jä, ku­ten esi­mer­kik­si Ko­mi­at. Nämä bän­dit tuo­vat la­voil­le uu­den­lais­ta tans­si­mu­siik­kia, joka ve­to­aa nuo­rem­piin­kin tans­si­joi­hin.

Kati Koi­vis­to on ve­tä­nyt Vaih­to­as­kel kan­sa­lais­tai­dok­si -hank­keen kurs­se­ja, joi­den ta­voit­tee­na on teh­dä pe­rus­tans­si­tai­don hank­ki­mi­nen mah­dol­li­sim­man hel­pok­si. Hank­kee­seen on osal­lis­tu­nut tans­si­kou­lu­ja, -seu­ro­ja ja -opet­ta­jia ym­pä­ri Suo­men. Hank­keen ra­hoit­ta­ji­na ovat Suo­men Seu­ra­tans­si­liit­to SU­SEL, Suo­men Tans­si­no­pet­ta­jain­liit­to STOL sekä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö.

– Tans­si­tai­to on hyö­dyl­li­nen tai­to ihan kai­kil­le ja li­säk­si tans­si­mi­nen on mo­ni­puo­lis­ta ja haus­kaa lii­kun­taa, Koi­vis­to ko­ros­taa.

Hap­py Dan­ce jär­jes­tää myös pari ker­taa vuo­des­sa ma­ta­lan kyn­nyk­sen tans­se­ja ti­lois­saan Van­hal­la Kaup­pik­sel­la.

– Näis­sä tans­seis­sa on Live-mu­siik­kia, jos­ta vas­taa rau­ta­lan­ka­bän­di Jer­ry Cot­ton. Sei­näl­lä on oh­jeet, mit­kä as­ke­leet so­pi­vat mi­hin­kin tans­siin. Tans­si­mi­nen on py­rit­ty te­ke­mään mah­dol­li­sim­man hel­pok­si myös vas­ta-al­ka­jil­le. Näin voi saa­da hiu­kan ko­ke­mus­ta en­nen tans­si­la­voil­le us­kal­tau­tu­mis­ta.

Kati on vii­me ajat naut­ti­nut äi­tiy­des­tä ja kes­kit­ty­nyt per­heen uu­sim­man tu­lok­kaan, 8 kuu­kau­den ikäi­sen Lii­nu-ty­tön hoi­ta­mi­seen. Syk­syl­lä hän ai­koo pa­la­ta jäl­leen täy­sil­lä rem­miin.

– On­nek­si mi­nul­la on ol­lut iha­nia tuu­raa­jia, jo­ten olen huo­let­ta saa­nut naut­tia vau­va-ajas­ta. Jon­kin ver­ran olen teh­nyt töi­tä, mut­ta pää­a­si­as­sa viet­tä­nyt ai­kaa Lii­nun ja muun per­heen pa­ris­sa. Tämä ai­ka on ol­lut opet­ta­vais­ta ja on teh­nyt hy­vää tark­kail­la tätä työ­tä hiu­kan taka-alal­la.

– Ke­sää­ni kuu­luu tans­si­lei­re­jä, is­kel­mää ja au­rin­koa. Va­las­ran­nan pe­rin­tei­sel­le tans­si­lei­ril­le läh­dem­me koko per­heen voi­min asun­to­vau­nul­la kah­dek­si vii­kok­si. Sii­tä tu­lee var­mas­ti iki­muis­toi­nen reis­su, Kati nau­raa.