Maa­rit Kaut­to

Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun hal­lin­noi­ma Mo­ni­kult­tuu­ri­nen oh­jaus­työ Oh­jaa­mos­sa -han­ke ja Oh­jaa­mo Pori jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Fi­dan kans­sa jou­lu­lah­ja­ke­räyk­sen Uk­rai­nan sota-alu­eil­la elä­vil­le lap­sil­le. Sa­mal­la myös po­ri­lai­set nuo­ret pää­se­vät vai­kut­ta­maan ja aut­ta­maan.

Oh­jaa­mo Pori ot­taa lah­joi­tuk­sia vas­taan maa­nan­tai­na 20. ja tiis­tai­na 21. mar­ras­kuu­ta kel­lo 12–18. Mu­kaan il­moit­tau­tu­neet nuo­ret ovat pai­kal­la vas­taa­not­ta­mas­sa ja tar­kis­ta­mas­sa lah­jo­ja. Pak­kaus­töi­hin ja kort­te­ja kir­joit­ta­maan nuo­ret pää­se­vät tors­tai­na 23. mar­ras­kuu­ta Oh­jaa­mon ti­lois­sa. Avus­ta­jik­si voi­vat il­moit­tau­tua kaik­ki al­le 30-vuo­ti­aat po­ri­lai­set nuo­ret.

– Avus­ta­jil­le on tar­jol­la pur­ta­vaa kaik­ki­na päi­vi­nä ja nuo­ret saa­vat työ­to­dis­tuk­sen va­paa­eh­tois­työs­tä. Näin tar­jo­am­me nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den teh­dä hy­vää, vaik­ka hei­dän omat va­ran­sa ei­vät vält­tä­mät­tä sal­li lah­jo­jen han­kin­taa. Ilah­dut­ta­vas­ti mu­kaan on jo il­moit­tau­tu­nut 14 nuor­ta ja hei­dän jou­kos­saan on niin Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä kuin maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­si­a­kin. Mu­kaan mah­tuu toki vie­lä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö El­la Saa­ri­nen kan­nus­taa.

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi al­le­kir­joit­ti yk­syl­lä lain, jon­ka mu­kaan jou­lu siir­tyy vie­tet­tä­väk­si tam­mi­kuul­ta jou­lu­kuul­le. Tä­hän saak­ka jou­lua on vie­tet­ty Uk­rai­nas­sa, ku­ten Ve­nä­jäl­lä­kin, vas­ta 7. tam­mi­kuu­ta.

– Nyt siis jou­lu­pu­kin maa voi toi­vot­taa uk­rai­na­lai­set ter­ve­tul­leek­si viet­tä­mään jou­lua. Ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa raha on kui­ten­kin tiu­kas­sa ja per­heis­sä pi­tää va­li­ta ruo­an, lah­jo­jen ja rin­ta­mal­le toi­mi­tet­ta­van ta­va­ran vä­lil­tä. Sik­si las­ten jou­lu­lah­jat jää­vät ym­mär­ret­tä­väs­ti tois­si­jai­sik­si. Lap­set viet­tä­vät sil­ti so­dan kes­kel­lä lap­suut­taan, jos­sa lah­jo­jen saa­mi­nen juh­la­päi­vi­nä on tär­keä asia, El­la Saa­ri­nen ko­ros­taa.

Oh­jaa­moon tuo­ta­vien lah­jo­jen toi­vo­taan ole­van uu­sia tai it­se teh­ty­jä. Lah­jan mi­ni­mi­ar­vok­si on mää­ri­tel­ty 10 eu­roa. Lah­jat on tar­koi­tet­tu al­le 18-vuo­ti­ail­le uk­rai­na­lai­sil­le lap­sil­le.

– Toi­vom­me, et­tä lah­jat tuo­daan avo­nai­ses­sa pus­sis­sa tai lah­ja­kas­sis­sa, sil­lä ne tar­kis­te­taan en­nen pa­ke­toin­tia. Li­säk­si kat­som­me, et­tä lah­jat me­ne­vät so­pi­van ikäi­sil­le lap­sil­le.

– Lah­jat läh­te­vät Po­ris­ta Fi­dan kul­je­tuk­sen mu­ka­na Uk­rai­naan Po­ly­a­nan kau­pun­kiin, mis­sä jär­jes­te­tään Itä-Uk­rai­nan sota-alu­eil­ta tu­le­vil­le lap­sil­le kun­tou­tus­ta. Lap­set ovat vä­hä­va­rai­sis­ta per­heis­tä ja pa­him­mil­ta sota-alu­eil­ta. Pie­ni­kin lah­ja voi tuo­da hei­dän ar­keen­sa pal­jon iloa, El­la Saa­ri­nen to­te­aa.

- Po­rin Oh­jaa­mo si­jait­see osoit­tees­sa Yr­jön­ka­tu 17. Lah­jo­ja ote­taan vas­taan 20. ja 21. mar­ras­kuu­ta kel­lo 12–18.