Juk­ka Sil­vast

Sa­ta­kun­nan Vii­kon lu­ki­ja epäi­li vah­vas­ti ko­mi­sa­rio Tuo­mo Ka­ta­jis­ton oh­jei­ta, mi­ten kär­ki­kol­mio uu­den tie­lii­ken­ne­lain myö­tä oh­jaa lii­ken­net­tä, esi­merk­ki­nä Po­rin Tii­li­mä­en Nes­teen liit­ty­mä.

– Uu­si­kin laki on hy­vin yk­si­se­lit­tei­nen ei­kä jätä tul­kin­nan­va­raa. Kär­ki­kol­mio on siis jat­kos­sa­kin si­nän­sä tur­ha Tii­li­mä­en Nes­teen pi­has­ta pois­tu­jil­le, ja he väis­tä­vät kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa muu­ta lii­ken­net­tä, uut­ta la­kia tul­ki­nut lu­ki­ja huo­mat­taa.

Nes­teen ris­teys oli esil­lä SV:n ju­tus­sa 20.5.

Lou­nais-Suo­men po­lii­sis­sa toi­mi­va Ka­ta­jis­to vas­taa ja sa­noo py­sy­vän­sä edel­leen teks­tin (20.5.) ta­ka­na. Hän lä­het­ti pe­rus­te­lun.

– Ky­sei­ses­sä Tii­li­mä­en ris­teyk­ses­sä on kär­ki­kol­mi­ot sekä huol­to­a­se­mal­ta tu­le­val­le et­tä vas­tak­kai­ses­ta suun­nas­ta kak­kos­tien ram­pis­ta tu­le­val­le. Täl­löin ei lii­ken­ne­sään­nöil­le jää pal­jon si­jaa, sil­lä ajo­jär­jes­tys rat­ke­aa lii­ken­ne­merk­kien mu­kaan. Uu­den lain sää­dös­liit­tees­sä (löy­tyy fin­le­xin ajan­ta­sai­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä ai­van tie­lii­ken­ne­lain lo­pus­ta) väis­tä­mis­vel­vol­li­suus ris­teyk­ses­sä -mer­kin B5 eli tut­ta­val­li­ses­ti kär­ki­kol­mi­on mer­ki­tyk­se­nä to­de­taan ole­van, et­tä mer­kin ta­kaa tu­le­van on väis­tet­tä­vä ris­teyk­ses­sä kaik­kia ajo­neu­vo­ja ja rai­ti­o­vau­nu­ja. Jos tämä oli­si mer­kin koko si­säl­tö, näi­den vas­tak­kai­sis­ta suun­nis­ta tu­le­vien ajo­neu­vo­jen pi­täi­si mo­lem­pien väis­tää myös toi­si­aan. Mer­kin mer­ki­tyk­seen kuu­luu kui­ten­kin myös se, et­tä mer­kin ta­kaa tu­li­jan on kään­ty­es­sään väis­tet­tä­vä ris­te­ä­vää tie­tä ylit­tä­vää ke­vyt­tä lii­ken­net­tä ja va­sem­mal­le kään­ty­es­sään väis­tet­tä­vä myös vas­taan­tu­le­via ajo­neu­vo­ja (ai­van ku­ten lii­ken­ne­sään­nöis­sä­kin sa­no­taan, täs­sä se kui­ten­kin on osa kär­ki­kol­mi­on mer­ki­tys­tä). Tämä lau­se ai­heut­taa sen, et­tä ram­pis­ta va­sem­mal­le kään­ty­vä jou­tuu väis­tä­mään huol­ta­mon pi­has­ta (vä­häi­sel­tä tiel­tä) tu­le­vaa vas­taan­tu­le­vaa ajo­neu­voa, ko­mi­sa­rio sa­noo vas­tauk­ses­saan.

– Huol­to­a­se­ma on kyl­lä ky­sy­jän ker­to­mal­la ta­val­la tul­kit­ta­va ns. vä­häi­sek­si tiek­si, mut­ta sel­lai­sel­ta tiel­tä tu­le­van väis­tä­mis­sään­töä ei täs­sä so­vel­le­ta, kos­ka en­si­si­jai­ses­ti tu­lee nou­dat­taa lii­ken­tee­noh­jaus­lait­tein an­net­tu­ja mää­räyk­siä. Pai­kois­sa, jois­sa ei ole lii­ken­tee­noh­jaus­lait­tein osoi­tet­tu väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta ke­nel­le­kään, ti­lan­ne jat­kuu en­ti­sen­kal­tai­se­na eli vä­häi­sel­tä tiel­tä tu­le­va väis­tää kaik­kea muu­ta lii­ken­net­tä, hän jat­kaa.

Ka­ta­jis­to on kou­lut­ta­nut val­ta­kun­nal­li­ses­ti po­lii­si­kun­taa ni­me­no­maan uu­den tie­lii­ken­ne­lain käyt­töön.