Eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa kaik­ki muut­tuu to­del­la no­pe­as­ti. Työ­e­lä­mäs­sä on pal­jon alo­ja, jois­sa ei edes pär­jää, jos omaa osaa­mis­ta ei päi­vi­tä. Jat­ku­va op­pi­mi­nen on useim­mi­ten ih­mi­sen omal­la vas­tuul­la ja am­ma­til­li­nen op­pi­lai­tos tar­jo­aa tä­hän mo­nia rat­kai­su­ja.

Win­No­vas­sa ai­kui­si­käis­ten opis­ke­li­joi­den mää­rä on vii­me ai­koi­na kas­va­nut. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­li­jois­ta yli 60 pro­sent­tia on yli 18-vuo­ti­ai­ta.

– Meil­lä on ai­kui­sil­le mo­nia mah­dol­li­suuk­sia täy­den­tää osaa­mis­taan tai kou­lut­tau­tua ko­ko­naan uu­teen am­mat­tiin. Ai­na on hyvä het­ki aloit­taa opis­ke­lu, työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­vas­taa­va Lena Girs Kals­ke sa­noo.

Win­No­vas­sa ai­kui­so­pis­ke­li­ja voi suo­rit­taa pe­rus-, am­mat­ti- ja eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to­ja sekä kort­ti­kou­lu­tuk­sia ja mui­ta ly­hyt­kou­lu­tuk­sia. Ai­kui­set voi­vat opis­kel­la oma­eh­toi­ses­ti tai op­pi­so­pi­muk­sel­la, joka täl­lä het­kel­lä on to­del­la suo­sit­tu opis­ke­lu­muo­to. Li­säk­si Win­No­val­la on laa­jen­net­tu jär­jes­tä­mi­soi­keus eli op­pi­lai­tok­sen kaut­ta on mah­dol­lis­ta opis­kel­la op­pi­so­pi­muk­sel­la myös sel­lai­sia tut­kin­to­ja tai tut­kin­non osia, joi­ta Win­No­van omas­sa tar­jon­nas­sa ei ole.

– Opis­kel­la voi mel­kein mitä ta­han­sa ja eri­lai­sil­la ra­hoi­tus­muo­doil­la. Meil­lä on uu­tuu­te­na esi­mer­kik­si Jat­ku­van op­pi­mi­sen (Jot­pa) mak­sut­to­mia kou­lu­tuk­sia työs­sä­käy­vil­le ja pal­jon myös rää­tä­löi­dään eri yri­tys­ten tar­pei­siin so­pi­via ko­ko­nai­suuk­sia, jos omas­ta tar­jon­nas­ta ei heti löy­dy so­pi­vaa, toi­nen pal­ve­lu­vas­taa­va Jori Sai­ne ker­too.

WinNovan Työelämäpalvelut on mukana Porin Rekrymessuilla. Tule kysymään mm. oppisopimuksesta!

WinNovan Työelämäpalvelut on mukana Porin Rekrymessuilla. Tule kysymään mm. oppisopimuksesta!

Mitä jat­ku­va op­pi­mi­nen oi­ke­as­taan on?

– Jat­ku­val­la op­pi­mi­sel­la py­ri­tään vas­taa­maan tar­pee­seen ke­hit­tää ja uu­dis­taa osaa­mis­ta elä­män ja työ­u­ran eri vai­heis­sa. Lena Girs Kals­ke sa­noo.

– Työ­e­lä­mä ja työ­teh­tä­vät muut­tu­vat koko ajan ja ih­mi­set tar­vit­se­vat uu­del­leen­kou­lu­tus­ta ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia. Työ­voi­man saa­ta­vuus on haas­tee­na mo­nil­la aloil­la. Meil­le Win­No­vas­sa se tar­koit­taa en­na­koin­tia, jous­ta­vuut­ta ja uu­sia ta­po­ja kou­lut­taa, jot­ta ih­mi­set saa­vat tar­vit­se­maan­sa kou­lu­tus­ta työn ohes­sa ja sen ai­ka­na, li­sää Lena Girs Kals­ke.

Jori Sai­ne ker­too, et­tä mo­nil­la aloil­la ei enää pär­jää, jos omaa osaa­mis­taan ei päi­vi­tä.

– En­nen kaik­kea jat­ku­va op­pi­mi­nen on asen­ne ja halu ke­hit­tää it­seä ja op­pia uut­ta. Kun in­nos­tus ja halu vain löy­tyy, työ­nan­ta­jat tu­ke­vat kyl­lä.

Ai­kui­so­pis­ke­li­joi­ta opin­to­jen pa­riin oh­jaa­kin usein se, et­tä hei­dän on pak­ko py­syä mu­ka­na muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa.

– Jos esi­mer­kik­si työ­i­käi­sen di­gi­tai­dot ovat hei­kot, vai­keut­taa se työs­sä sel­vi­ä­mis­tä oi­ke­as­taan alal­la kuin alal­la. Esi­mer­kik­si me­tal­li­te­ol­li­suu­des­sa ja kau­pan alal­la pi­tää työn­te­ki­jöi­den osa­ta käyt­tää eri­lai­sia di­gi­taa­li­sia so­vel­luk­sia, Sai­ne ha­vain­nol­lis­taa.

Toi­nen mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jä opis­ke­luun ai­kui­si­äl­lä on raha.

– Op­pi­so­pi­mus on hyvä tapa opis­kel­la vaik­ka ko­ko­naan uut­ta alaa, kos­ka sii­nä saa sa­mal­la palk­kaa. Op­pi­so­pi­mu­so­pis­ke­lu on työ­nan­ta­jal­le mak­su­ton­ta. Op­pi­so­pi­muk­sel­la voi suo­rit­taa ko­ko­nai­sia tut­kin­to­ja tai osia tut­kin­nos­ta sen mu­kaan, mitä osaa­mis­ta työn­te­ki­jäl­le tar­vi­taan, Girs Kals­ke li­sää.

Li­säk­si op­pi­lai­tok­sen oh­jaus- ja tu­ki­pal­ve­lut kos­ke­vat ihan kaik­kia opis­ke­li­joi­ta.

– Ai­kuis­kou­lu­tuk­sen es­tee­nä ei saa ol­la se, et­tä pel­kää, et­tei saa opis­ke­luun tu­kea. Sitä saa ai­na op­pi­lai­tok­ses­ta, Sai­ne sa­noo.

Mis­tä löy­dän kou­lu­tuk­sia?

Win­No­van kou­lu­tuk­set löy­dät kou­lu­tus­haun kaut­ta osoit­tees­ta win­no­va.fi/kou­lu­tuk­set
Työ­nan­ta­ja: hen­ki­lös­tön täy­den­nys­kou­lu­tuk­sis­sa kysy li­sä­tie­to­ja tai tar­jous­ta: ty­oe­la­ma­pal­ve­lut@win­no­va.fi
Opin­nois­ta kiin­nos­tu­neel­le: neu­von­taa ja oh­jaus­ta opis­ke­li­jak­si ha­keu­tu­mi­seen ha­ku­pal­ve­lut@win­no­va.fi