Maa­ra­ken­nu­sa­lan työ­ti­lan­ne on hyvä ja alal­le kou­lut­tau­tuu uu­sia te­ki­jöi­tä niin nuo­ris­ta, alan­vaih­ta­jis­ta kuin jo pi­dem­pään alal­la työs­ken­te­le­vien­kin jou­kos­ta. Win­No­van maa­ra­ken­nu­sa­lan leh­to­ri Juk­ka Kor­pe­la ker­too, et­tä hy­vään ti­lan­tee­seen työ­mark­ki­noil­la vai­kut­ta­vat alan mo­ni­puo­li­suus ja se, et­tä maa­ra­ken­nu­sa­la ei ole niin suh­dan­ne­herk­kä muu­hun ra­ken­ta­mi­seen ver­rat­tu­na.

– Kun­nat, kau­pun­git ja esi­mer­kik­si verk­ko­yh­ti­öt ra­ken­ta­vat ja kor­jaa­vat inf­raa koko ajan, jo­ten ta­lou­den hei­lah­duk­set ei­vät niin hel­pos­ti pää­se vai­kut­ta­maan. Li­säk­si ala on täyn­nä mah­dol­li­suuk­sia eri­lai­sil­le te­ki­jöil­le.

Win­No­van Ul­vi­lan toi­mi­pis­tees­sä on mah­dol­li­suus opis­kel­la muun mu­as­sa ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, jos­ta val­mis­tuu eri­lais­ten maa­ra­ken­nus­ko­nei­den kul­jet­ta­jia. Pe­rus­tut­kin­to so­vel­tuu nuo­ril­le en­sim­mäis­tä am­mat­tia opis­ke­le­vil­le sekä ai­kui­sil­le alaa vaih­ta­vil­le.

Li­säk­si yk­si­kös­sä on mah­dol­li­suus opis­kel­la maa­ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­tut­kin­to, joka on suun­nat­tu jo alal­la työs­ken­te­le­vil­le.

– Tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen kan­nat­taa, kos­ka sii­tä on kul­jet­ta­jal­le hyö­tyä. Tut­kin­non suo­rit­ta­neet työn­te­ki­jät saa­vat ta­val­li­ses­ti pa­rem­paa palk­kaa. Kun­nat ja kau­pun­git taas yleen­sä vaa­ti­vat yrit­tä­jil­tä kou­lut­tau­tu­mis­ta.Tar­jous­kil­pai­lus­sa huo­mi­oi­daan työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­nen ja pä­te­vyys, Kor­pe­la pe­rus­te­lee.

Am­mat­ti­tut­kin­to suo­ri­te­taan op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la ja ta­val­li­ses­ti opin­not kes­tä­vät noin vuo­den.

– Op­pi­so­pi­muk­sel­la opis­ke­le­vil­le tar­jo­taan myös mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua te­o­ri­ao­pe­tuk­seen op­pi­lai­tok­ses­sa tai verk­ko-opin­nois­sa. Verk­ko-opin­not ovat mah­dol­lis­ta­neet sen, et­tä tut­kin­non voi suo­rit­taa mis­tä päin Suo­mea ta­han­sa.

Maa­ra­ken­nu­sa­lan yk­si vah­vuus on mo­ni­puo­li­suus. Eri­tyi­ses­ti pe­rus­tut­kin­nos­sa pää­see tu­tus­tu­maan eri­lai­siin ko­nei­siin ja lait­tei­siin. Am­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­jat ovat jo val­miik­si jon­kin tie­tyn ko­neen kul­jet­ta­jia.

– Ala so­pii lä­hes kai­kil­le, jot­ka voi­vat toi­mia kul­jet­ta­ji­na. Työ ei ta­val­li­ses­ti ole fyy­si­ses­ti ras­kas­ta, toi­si­naan voi ol­la tar­ve toi­mia kul­jet­ta­jan apu­na ul­ko­teh­tä­vis­sä.

So­si­aa­li­set ih­mi­set löy­tä­vät yleen­sä paik­kan­sa työ­yh­tei­sös­tä, jos­sa töi­tä teh­dään yh­des­sä. Met­sä­töis­sä taas, esi­mer­kik­si maan­muok­kauk­ses­sa, työ­tä saa teh­dä it­se­näi­ses­ti, Kor­pe­la sa­noo.