– Keit­tiö on usein ko­din rak­kain paik­ka. Sin­ne men­nään en­sim­mäi­sek­si aa­mul­la ja vie­lä vii­mei­sek­si il­lal­la. Keit­ti­ö­va­lin­nois­sa ih­mi­set ar­vos­ta­vat toi­mi­vuut­ta, jär­ke­vää ti­lan­käyt­töä ja tie­tys­ti viih­tyi­syyt­tä, ker­too myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mii­ka Kolk­ka.
Kes­kus­tan tut­tu kul­ma­tont­ti on eri­kois­tu­nut ka­lus­te­kaup­paan jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Pa­luu­muut­ta­ja Ide­al Keit­ti­öt toi­mi pai­kal­la pit­kään en­nen kuin läh­ti ”evak­koon” re­mon­tin tiel­tä. Van­hem­mat ikä­pol­vet muis­ta­vat pai­kan Sa­ta­rau­dan kul­ma­na.
– Meil­le on help­po tul­la. Py­sä­köin­ti­paik­ko­ja­kin on ihan vie­res­sä, Mii­ka vink­kaa.

Oi­keil­la rat­kai­suil­la saat toi­mi­vat ti­lat

Ide­al Keit­ti­öt on myös ra­ken­nu­syh­ti­öi­den, ta­lon­ra­ken­ta­jien ja re­mont­ti­reis­ko­jen tut­tu yh­teis­työ­kump­pa­ni.

– Keit­ti­öuu­dis­tus rai­kas­taa koko ko­din il­ma­pii­rin. Jos ku­lu­neet pin­nat, roik­ku­vat ovet tai pauk­ku­vat laa­ti­kot kyl­läs­tyt­tä­vät, suo­sit­te­len tu­le­maan mei­dän jut­tu­sil­le. Oi­keil­la rat­kai­suil­la pie­neen­kin keit­ti­öön saa­daan rut­kas­ti toi­mi­vuut­ta ja li­sää kai­vat­tua las­ku­ti­laa.

Mii­ka muis­tut­taa, et­tä rat­kai­su­mah­dol­li­suu­det ovat lä­hes ra­jat­to­mat, oi­ke­as­taan ai­no­as­taan vie­mä­rin paik­ka on si­ne­töi­ty, kaik­ki muu on jär­jes­tel­tä­vis­sä.

Ide­al Keit­ti­öis­sä asi­ak­kai­ta pal­ve­lee Mii­kan li­säk­si Min­na Ha­ka­nen.

– Voit as­tua suo­raan si­sään tai va­ra­ta ajan. Tu­lem­me myös mie­lel­läm­me tu­tus­tu­maan ny­ky­keit­ti­öö­si, otam­me mi­tat ja teem­me eh­do­tuk­sen. Tämä ei luon­nol­li­ses­ti vie­lä sido asi­a­kas­ta mi­hin­kään, Mii­ka muis­tut­taa.

Vink­ki Ide­al Keit­ti­öil­ta saat myös Flex-ra­hoi­tuk­sen. Voit siis mak­saa keit­ti­öuu­dis­tuk­sen kä­te­väs­ti osis­sa.

– Tässä tiskipöydän ohut teräslevy nousee tyylikkäästi välitilaan. Keittiöissä on järjestään astianpesukoneet, ja valtaosa haluaa vain yhden ison altaan, jossa mahtuu pesemään uunipellit, Miika tietää.

– Tässä tiskipöydän ohut teräslevy nousee tyylikkäästi välitilaan. Keittiöissä on järjestään astianpesukoneet, ja valtaosa haluaa vain yhden ison altaan, jossa mahtuu pesemään uunipellit, Miika tietää.

4000 vä­ri­vaih­to­eh­dos­ta löy­dät var­mas­ti oma­si

Keit­ti­ö­ka­lus­teet seu­raa­vat tren­de­jä, mut­tei­vät yk­si­löl­li­syy­den kus­tan­nuk­sel­la. Mii­ka lu­paa, et­tä sit­ruu­nan­kel­tai­nen keit­tiö tai bar­bien­pink­ki ko­din­hoi­to­huo­ne­kin on­nis­tuu.

– Ovis­sa on pe­rus­vä­re­jä ne­li­sen­kym­men­tä, mut­tei va­li­koi­ma jää sii­hen. Tik­ku­ri­lan Symp­ho­ny- ja NCS-vä­ri­kar­tal­la on rei­lut 4 000 sä­vyä, jo­ten to­teu­tam­me vil­leim­mät­kin ide­at.

Eri­muo­toi­sil­la ja -vä­ri­sil­lä ve­ti­mil­lä saa myös hel­pos­ti keit­ti­öön uut­ta il­met­tä.

Tie­sit­kö? Ni­mes­tään huo­li­mat­ta Ide­al Keit­ti­öt tar­jo­aa myös säi­ly­tys­jär­jes­tel­mät sekä kylp­pä­ri- ja ko­din­hoi­to­huo­ne­ka­lus­teet. Ja tie­tys­ti laa­duk­kaat ko­din­ko­neet.

Aa­mi­ais­kaap­pi suo­sit­tu, muis­ta myös uu­si jä­te­la­ki

Aa­mi­ais­kaa­pit kas­vat­ta­vat suo­si­o­taan. Kaik­ki aa­mu­pa­laan tar­vit­ta­va – kah­vin- ja teen­kei­tin, lei­vän­paah­din, pik­ku­mik­ro, as­ti­at sekä mu­rot, mys­lit ja hu­na­ja – on siis­tis­ti yh­den oven ta­ka­na.

Ide­al Keit­ti­öi­den rat­kai­suis­sa kaik­ki on mie­tit­tyä. Esi­mer­kik­si pis­to­ra­si­at on vie­ty huo­maa­mat­to­mas­ti kaa­pin poh­jal­le tai si­säl­lä. Pe­rus­val­koi­sen li­säk­si on va­lit­ta­vis­sa mui­ta­kin vä­ri­vaih­to­eh­to­ja.

Eko­lo­gi­set ja säh­köä sääs­tä­vät le­di­va­lot toi­mi­vat kau­ko­sää­ti­mel­lä, ja nii­hin saa muun mu­as­sa him­men­ti­miä.

Tie­sit­kö? Jä­te­la­ki uu­dis­tuu ja tuo uu­sia vel­voit­tei­ta la­jit­te­luun. Ide­al Keit­ti­öt tar­jo­aa rat­kai­sun keit­ti­ö­si ke­räys­pis­tee­seen: jä­te­vau­nus­sa voi ol­la 2–8 kier­rä­ty­sas­ti­aa.

Kol­me ta­paa saa­da uu­si keit­tiö

1 Asen­net­tu­na Saat uu­den keit­ti­ön val­miik­si asen­net­tu­na.
2 Pi­haan tai si­sään kan­net­tu­na Saat run­got val­miik­si ka­sat­tu­na joko pi­haan kan­net­tu­na tai pie­nes­tä li­sä­mak­sus­ta si­sään as­ti.
3 Osi­na Tee-se-it­se -ih­mi­set voi­vat koo­ta keit­ti­ön osis­ta it­se. Kä­te­vät Click-run­got on help­po ka­sa­ta ei­kä eri­kois­työ­ka­lu­ja tar­vi­ta.

Ide­al Keit­ti­öt

• val­ta­kun­nal­li­nen ket­ju, 19 myy­mä­lää Suo­men eri puo­lil­la
• pal­ve­lee Po­ris­sa An­tin­ka­tu 9:ssä
• avoin­na: ma–pe 9–17 ja la 10–14
• 02 529 8529
• pori@ide­al­keit­ti­ot.fi
• ide­al-keit­ti­öt.fi

Ava­jai­set 11.11. klo 10–14. Ter­ve­tu­loa!